دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز 1390 
7. تحلیل ساختاری تاقدیس سیاه شمالی، کمربند چین - راندگی زاگرس

دلشاد نوروزی؛ عباس بحرودی؛ محمدرضا قاسمی؛ حمیدرضا کریم‌نژاد