تحلیل ساختاری تاقدیس سیاه شمالی، کمربند چین - راندگی زاگرس

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

2 دانشگاه تهران

3 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده

تاقدیس سیاه شمالی با روند شمال‌باختری-جنوب‌خاوری درکمربند چین-راندگی زاگرس (فارس ساحلی) و در خاور گسل کازرون واقع شده است. در این مطالعه تاقدیس سیاه شمالی به منظور تحلیل ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برش‌های عرضی ساختاری از تاقدیس‌ مورد مطالعه با استفاده از برداشت‌های صحرایی و بر پایه داده‌های چاه، خط لرزه‌ای و برش‌های چینه‌شناسی روزمینی ترسیم گردید. بر پایه تحلیل-های هندسی انجام شده به روش (Mitra, 2002)، تاقدیس سیاه شمالی در رده چین‌های فراکنشی گسلیده متقارن قرار گرفت. برای تحلیل جنبشی تاقدیس‌ یاد شده از روش (Poblet and McClay, 1996) استفاده شد و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که هندسه تاقدیس‌ سیاه شمالی همانند هندسه چین‌های فراکنشی ارائه شده به وسیله Dahlestrom (1990) می‌باشد و از این‌رو فرگشت جنبشی آن‌ بر مبنای مدل (Poblet and McClay, 1996) معتبر است.

کلیدواژه‌ها