پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های نفوذی میجان در کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (جنوب‌خاور جیرفت)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

میجان در شمال‌خاور شهرستان جیرفت و در جنوب استان کرمان واقع شده است. این منطقه بخشی از باتولیت جبال‌بارز است. ترکیب سنگ‌شناسی نفوذی‌ها در محدوده میجان در کمپلکس جبال بارز متنوع بوده و شامل آلکالی‌گرانیت، آلکالی‌سینیت، گرانودیوریت و کوارتزسینیت است. سرشت ماگمایی این سنگ‌ها ساب‌آلکالن و کالکوآلکالن بوده و به سری‌های پتاسیک، کالکوآلکالن و پتاسیم بالا تعلق دارند. بررسی نمودارهای ژئوشیمیایی نشانگر آن است که این سنگ‌ها در محیط تکتونوماگمایی حاشیه فعال قاره‌ای تشکیل شده‌اند. اغلب سنگ‌های نفوذی میجان، کمان قاره‌ای از نوع گرانیت‌های قبل از برخورد و هم‌زمان با برخورد به‌شمار می‌آیند. نمودارهای عنکبوتی سنگ‌های منطقه نشان می‌دهد که شاخصه کمان‌های ماگمایی را دارا بوده و چنین سنگ‌هایی در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی، آبزدایی آن و ذوب گوه گوشته‌ای به‌وجود آمده‌اند. توده‌های نفوذی محدوده میجان، سه فاز ماگمایی پی‌در پی را پشت‌سر گذاشته که بیشترین گستردگی در محدوده میجان مربوط به سنگ‌های فاز نهایی و کمترین برونزد متعلق به سنگ‌های اولین فاز ماگمایی است.

کلیدواژه‌ها


 1. -آل‌طه، ب.، 1382. پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آذرین و کانه‌زایی مس مرتبط با آن در منطقه جنوب شرق بم (جبال‌بارز)، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 288ص.
 2. -قربانی، م.، 1386. ماگماتیسم و متامورفیسم ایران، جزوه درسی، دانشکده علوم‌زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی.
 3. -معین‌وزیری، ح.، 1377. دیباچه‌ای بر ماگماتیسم ایران، انتشارات دانشگاه تربیت‌معلم، تهران، 440 ص.
 4. -یزدانفر، الهام.، 1389. پتروژنز توده‌های نفوذی تأخیری (میجان، هیشین، کرور و دره حمزه) در باتولیت جبال‌بارز و ارتباط آنها با کانی‌سازی مس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.
 5. -Amidi, M., and Majidi, B., 1977. Geological map of Hamaedan 1:250,000, Geological Survey of Iran.
 6. -Bachelor, R. A. and Bowden, P. 1985, Petrologic interpretation of granitoid rocks series using multicationic parameters. Chemical Geology, v. 48,p. 43-55.
 7. -Berberian, F., and Berberian, M., 1981. Tectono-plutonic episodes in Iran, In: Zagros, Hidu Kush and Himalaya Geodynamic Evolution, Am. Geophys. Union, Geodynamic Series, v. 3, p. 5-32.
 8. -Bacon, C.R., and Druitt, T.H., 1988. Compositional evolution of the zoned calc-alkaline magma chamber of Mt. Mazama, Crater Lake, Oregon. Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 98, p.224–256.
 9. -Chappell, B.W., and White, A.J.R., 2001. Two contrasting granite types. 25 years later. Australian Journal of Earth Science, v. 48, p.482-499.
 10. -Cox, K., Bell, J. D., and Pankhurst, R. Y., 1979. The Interpretion of Igneous Rocks. George Allen and Uniwin, London.
 11. -Grove, T.L., and Donnelly-Nolan, J.M., 1986. The evolution of young silicic lavas at Medicine Lake Volcano, California: implications for the origin of compositional gaps in calc-alkaline series lavas. Contribution to Mineralogy and Petrology, v. 92, p.281–302.
 12. -Guffanti, M., Clynne, M.A., and Muffler, L.J.P., 1996. Thermal and mass implications of magmatic evolution in the Lassen volcanic region, California, and constraints on basalt influx to the lower crust. Journal of Geophysical Research, v. 101, p. 3001–3013.
 13. -Harker, A., 1909. The Natural History of Igneous Rocks, Methuen, London, 304 P.
 14. -Irvine, T.N., and Baragar, W.R.A., 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks, Canadian Journal of Earth Sciences, v.8(5), p. 523-548.
 15. -Kuno, H., 1968. Diffrentation of basalt magmas, in Hess 8, polderraut.
 16. -Maniar. P. D., and Pico, P. M., 1989. Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America, Bulletan, v. 101, p.635-643.
 17. -Pearce, J., Harris, N.B.W., and Tindle, A.G., 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granite rocks, Petrology., v. 25(4), p. 120-124 .
 18. -Pearce, J. A., 1982. Role of the sub- continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In: Hawkesworth, C.J. and Norry, M.J. eds. continental basalts and mantle xenoliths, Nantwich, Cheshire: Shiva Publications, p. 230-249.
 19. -Roberts, M. P., and Celemns, J. D., 1993. Origin of high potassium, calk-alkaline, I Type Granitoids, Geology, v. 21, p.825- 828.
 20. -Rollinson, H. R., 1993. Using Geological Data, Evolution, Presentation, Interpretation, Longman Ltd. Publication, 214p.
 21. -Tepper, J.H., Nelson, B.K., Bergantz, G.W., and Irving, A.J., 1993. Petrology of the Chilliwack Batholith, North Cascades, Washington. Generation of calc-alkaline granitoids by melting of mafic lower crust with variable water fugacity. Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 113, p. 333–351.
 22. -Thornton, C. P., and Tuttle, O. F., 1960. Chemistry of igneous rocks, diffrentation idex. American Journal Science. 258 p.
 23. -Wilson, M., 1990. Igneous Petrogenesis a Global Tectonics Approach: Unvin hyman ltd, London, 466 p.