تحلیل فرکتالی گسل ها و ارتباط آن ها با زمین لرزه‌ها در پهنه برشی پانه‌ای شکل گسل دهشیر، غرب استان یزد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه بیرجند

چکیده

بعد فرکتالی فرآیند لرزه­ای برای پهنه برشی پانه ای شکل گسل دهشیر با استفاده از روش مربع شمار محاسبه شد. مقدار آن 0003/1  است که تقریبا 2 برابر ضریب (522/0) b  منطقه می­باشد. بعد فرکتالی فرآیند لرزه­ای کمتر از بعد فرکتال شبکه گسلی پهنه برشی مورد مطالعه (65/1) است. در سده بیستم آزاد سازی انرژی در بخش شمالی پهنه برشی پانه ای شکل گسل دهشیر در امتداد گسل عقدا ـ رحمت آباد و تفت بوده است. اگرچه فعالیت  راندگی های پنهان در بخش جنوبی با بررسیهای زمین شناسی اثبات می­شود با وجود این پیدایش چین های ارنان و دهشیر نشان از مصرف شدن انرژی در بخش جنوبی بصورت کرنش بی خزش دارد.بعد فرکتالی ازبخش شمالی به سمت مرکز و بخش جنوبی پهنه برشی مذکور کاسته می شود که این امر نشان از افزایش فضایی گسلیده در پوسته شکننده مناطق شمالی و مرکز پهنه فوق دارد یعنی بخش عمده ای از انرژی صرف دگرریختی و شکسته شدن پوسته زمین در این مناطق گردیده است. درکل ناپایداری ها از منطقه راسی پهنه برشی پانه ای شکل به سمت مرکز و انتهای آن کاسته می شود.در کواترنر انرژی حاکم بر منطقه صرف رشد و جابجایی همان شکستگی های قبلی شده  و روند رشد جدیدی ایجاد نشده است. یعنی تنش حاکم بر منطقه در طی سالهای متوالی تغییر نکرده و آزاد سازی انرژی در امتداد همان گسل ها و شکستگی­های قبلی با روندی یکنواخت صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


  1. خطیب،م. م. و شهریاری، س.، 1376. تحلیل فرکتالی سیستم گسل نهبندان، مجله نشریه تخصصی علوم زمین، شماره 24-23، ، ص 40-32.
  2. -Berberian, M., 1976. An explanatory note of the first seismotectonic map of Iran; a seismotectonic review of-the country. In contribution to the seismotectonics of Iran. Geological Survey of Iran.
  3. -Daizhi, L., Ke, Z., Hongxing, Z., and Juan, S., 2000. Fractal analysis with applications to seismological pattern recognition of underground nuclear explosions, Jornal Signal Processing, v. 80, p.1849-1861.
  4. -Darcel, C., Bour, O., and Davy, P., 2003. Stereological analysis of fractal fracture networks, Jornal geophysical Research, v. 108, p.13-1 – 13-14.
  5. -Huang, J., and Turcotte, D.L., 1988. Fractal distributions of stress and strength and variations of b-value, Jornal Earth and Planetary Science Letters, Amsterdam, v. 91, p. 223-230.
  6. -Luciano, T., 2001. Statistical analysis of fractal properties of point processes modeling seismic sequences, Jornal Physics of the Earth and Planetary Interiors , v. 28, p.65–83.
  7. -Pierpaolo, G., 2002. Regional strain derived from fractal analysis applied to strike-slip fault systems in NW Sicily. Chaos, Solitons and Fractals, International Journal of Clothing Technology, v. 14, p. 71–76.
  8. -Sahimi, M., Robertson, M., and Sammis, C., 1992. Relation between the earthquake statistics and fault patterns, and fractals and percolation, Jornal Physical A, v.191, p. 57-68.
  9. -Tetsuzo, S., 2003. Fractal asperities, invasion of barriers, and interplate earthquakes, Jornal Earth Planets Space, v. 55, p. 649–665.
  10. -Turcotte, D. L., 1992. Fractals and Chaos in Geology and Geophysics, Cambridge university Press, 398 p.