نقش نهادهای دولتی در تغییر الگوی کاربری زمین شهری (مطالعه موردی: شهر کلاردشت)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه خوارزمی

چکیده

کاربری اراضی، از ابزار اساسی  برای ایجاد ارزش زمین و شکل دادن به رشد فیزیکی شهر است. ( برامو و همکاران، 2007) در واقع هدف نهایی در برنامه ریزی کاربری زمین ایجاد نوعی تعادل اکولوژیک و عدالت اجتماعی در توسعه و عمران شهر است. " شهر کلاردشت " به موازات رشد و گسترش، و به علت مهاجرت و نرخ رشد بالا در دو دهه اخیر تغییرات کالبدی سریع را پذیرفته است به طوری که اغلب زمین های کشاورزی و بایر به انواع ساخت ساز ها تبدیل شده است. در تغییر کاربری زمین نهادهای دولتی مانند منابع طبیعی، شهرداری، جهادکشاورزی نقش بسزایی داشته اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش نهادهای دولتی در تغییر الگوی کاربری زمین شهری در شهر کلاردشت می­باشد. فرضیه های این تحقیق به بررسی قوانین و مقررات  کاربری زمین در( شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی) که باعث تغییر کاربری بی رویه فضای شهری شده است  می پردازد. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل 150نفر از  کلیه پرسنل، کارشناسان و مسئولان مربوط به تغییر کاربری در شهرداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بودند و تحلیل آمار گردآوری شده از نرم افزار SPSS و از روش های آماری از قبیل رابطه کیفی چی دو کارل پیرسون و ضریب چوپروف و فریدمن استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق  نقض قوانین، ضعف های مالی، خواسته ها و فشار های فرا قانونی افراد ذی نفوذ، فشار سیاسی، ابزارهای کنترل تغییرات و کمبود نظارت بر عملکرد سازمانها از مهم ترین عوامل تغییر کاربری زمین در نهادهای دولتی ( شهرداری، جهادکشاورزی، منابع طبیعی) می باشد و همچنین شهرداری بیشترین نقش را در تغییر کاربری زمین در شهر کلاردشت دارد و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به ترتیب در الویت دوم و سوم قرار دارند. 

کلیدواژه‌ها


  1. -ابدالی، ح.، 1389. بررسی عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی در کلاردشت و پیامدهای آن در روند ناپایداری توسعه محلی در منطقه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
  2. -باقری، ا.، 1387. نقش مدیریت اداری و نهادهای شهری در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهر (مطالعه موردی شهر آمل)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
  3. -دلاور، ع.، 1389. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، نشر ویرایش، 248 ص.
  4. -زیاری، ک. ا.، 1381. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد، 324 ص.
  5. -سکاران، ا.،1384. روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مرکز آموزشی و مدیریت، چاپ اول، 378 ص.
  6. -شکوئی، ح.، 1373. مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 356 ص.
  7. -طرح جامع شهر کلاردشت.،1389. مهندسین مشاور کریاس بنا، 428 ص.
  8. -فرگوسن، ج.، 1377. تحلیل آماری، ترجمه علی دلاور، انتشارات ارسبان، 298 ص.
  9. -Braimoh , A., and Onishi. T., 2007 . Spatial determinats of urban land use change in Lagos Nigeria , Land Use Policy, v. 24, p. 502-515.
  10. -Lichtenberg , E., and Ding, C., 2009 . Local officials as land developers : urban spatial expansion in china , Journal of Urban Economics, v.66, p. 57-64.