بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی معدن (مطالعه موردی: تعدادی از معادن شهرستان کرمانشاه )

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

حفاری های سطحی و عمقی از مهمترین عملیات پروژه های اکتشافی هستند ،حجم تغییراتی که این پروژه ها برمورفولوژی و محیط اطراف پدید می آورند گاهاً به قدری است که محیط اطراف بطور کلی دستخوش تغییرات اساسی،خسارات و مخاطرات فراوانی می گردد. بررسی تاثیرات این پروژه ها بر محیط و ارائه راه کارهای مناسب می تواند راه گشای حل بسیاری از معضلات پیش رو در حال حاضر وآینده باشد.دراین پژوهش اثرات  ژئومورفولوژی در محدوده ارتفاعات کوه ایل دره در شهرستان کرمانشاه ،مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی و تحلیل این تغییرات  در محدوده معادن مذکور با استفاده ازعملیات میدانی ،تصاویر ماهواره ای ، عکس هوایی صورت گرفته است.نتایج پژوهش نشان میدهد فرایندهایی مانند تغییرات مورفولوژی نظیر تسریع روند فرسایش، تسریع فرایندهای دامنه ای، افزایش باربستری و پدیده ریزش شدت یافته است. با توجه به بررسی ها و شواهد موجود فرایندهای دامنه ای در اثر انباشت باطله ها ،تشدید پدیده ریزش و افزایش بار بستری  روی دامنه هایی که معادن فعالند چندین برابر دامنه های بدون فعالیت معدن می باشد. فرایندهای فوق مهمترین و موثرترین فرایندهایی هستند که ناشی از اکتشافات معدن  در منطقه برتغییرمورفولوژی  اثرگذاشته اند. علاوه براین برخی از راهکارها نظیر پایدار سازی دامنه با انتقال و دور کردن مواد زائد از روی دامنه ها ، پاکسازی آبراهه ها از رسوبات ناشی از معدن کاوی، تقویت پوشش گیاهی، ایجاد پله های محافظ و بازیافت باطله ها ،جلوگیری از ورود مواد آلاینده به اب رودخانه نیزجهت کاهش تغییرات شدید ژئومورفولوژی وآسیب های  محیطی پیشنهاد گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


 1. افشاریان، آ.، نعیمی، ی.، و عطایی، م.،1387. تحلیل پایداری نهایی دیواره شمال باختری معدن چادرملو با استفاده از روشهای تجربی،تحلیلی و مداری، مجله علوم زمین، سال 17،شماره 67، ص 60-43
 2. قربانی، م.،1387. زمین شناسی اقتصادی کانسارها و نشانه های معدنی ایران، انتشارات آرین زمین، ص 118-99
 3. کرمی، ف.، و رستم زاده، ه.، 1388. ارتباط وقوع حرکات توده ای مواد با احداث شبکه های ارتباطی بزرگراه های شهر تبریز، پژوهش های جغرافیایی، شماره 14، ص 22-17
 4. مختاری، د.، 1388. آثار ژئومورفیکی عملیات راهسازی در مناطق حساس ژئومورفیک (مطالعه موردی: راه روستایی ارلان در شمال غرب ایران)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 36، سال20، ص42-17.
 5. نادری، ح.، 1386. مطالعات امکان سنجی طرح بازیافت ضایعات سنگی، (تهیه : جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس ) وزارت صنایع و معادن .
 6. نقی زاده، ع.، محوی، ا. ح.، جباری، ح.، دادپور، ع.، و کرمی، م.، 1387. بررسی سطح گردو غبار سیلیس آزاد موجود در هوای معادن سنگ آهن خواف، فصلنامه سلامت و محیط ، شماره 1، ص 71-59
 7. وزارت نیرو.، 1384. راهنمای برداشت رسوب، نشریه شماره 336، ص 94.
 8. وزارت نیرو.، 1386. راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ،نشریه شماره 383، ص34.
 9. -Brid, J. F., 2000. Impact of mining waste on the rivers draining into George's Bay, northeast Tasmania in :Birzaga,S.,Finlayson, B.(Eds),River management: the Australasian Experience.Wilery,Chichester, p.151-172.
 10. -Earth works and Oxfam America., 2004. Dirty metals (mining ,communities and the environment), P. 44-93.
 11. -Mehta, P., 2002. The Indian sector: Effect on the Environment and FDI inflows. Conference on foreign Direct Investment and Environment, Paris, P.88-135.
 12. - Minten, B., and Kyle, S., 1999. The effect of distance and road quality on food collection, marketing margins, and traders' wages: evidence from the former Zaire, Journal of Development Economics, Elsevier, v. 60, P. 67-80.
 13. -Peploe, D., and Edmonds, R., 2005. The effect of mine waste contamination at multiple levels of biological organization, Ecological energring magazine, v. 5, P.18-28.
 14. -Ravengari, D., love, D., love, I., Gratwicke, B., Maundingaisa, O., and Own, R., 2005. Impact of iron duke pyrite mine on water chemistry aquatic life Mazowe valley Zimbabwe,,v.2, p.219-228.
 15. -Vogelsang, D., 1995. Environmental geophysics, Springer-Verlag, v. 7 P.103-114.
 16. -Yonghun, J., and Chungin, L., 2002. Application of neural networks to prediction of powder factor and peak particle velocity in tunnel blasting, International society of explosives engineers, v. 2, P.67-76.