دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تیر 1391 
پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز گوگرد، شهرستان خوی

صفحه 79-97

محمدمهدی حسین زاده؛ مصطفی امینی؛ بابک میرباقری