بررسی کانی‌سازی پلی‌متال در روستای کورملا و قزل‌احمد شهرستان بستان‌آباد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی

2 دانشیار دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، تبریز

3 استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، تبریز

چکیده

ناحیه مورد مطالعه شامل  محدوده دو روستای کورملا و قزل­احمد می­باشد که، در فاصله 22 کیلومتری جنوب­شرقی شهرستان بستان­آباد و در زون البرزغربی آذربایجان واقع شده است و شامل واحدهای آتشفشانی ائوسن، نفوذی­های الیگومیوسن و واحدهای آذرآواری آتشفشان سهند می باشد. دگرسانی­های عمده در منطقه عبارتند از: فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک است. کانی­سازی به صورت رگه­ای و شامل کانی­سازی پیریت، مگنتیت، گالن و کالکوپیریت به شکل کانی­سازی اولیه و  کوولیت، گوتیت، هماتیت و اکسیدهای منگنز بصورت ثانویه می­باشد. کالکوپیریت، پیریت و مگنتیت در اثر اکسید شدن تقریباً از بین رفته و آثار جزئی از آنها به چشم می­خورد. بر اساس مطالعات، در اثر فرآیندهای ثانویه محلول­های سطحی، کانی­سازی گوتیت غالب شده است. بر اساس نتایج آنالیزهای  شیمیایی منطقه دارای کانی­سازی طلا، سرب، روی، مس، مولیبدن و نقره می­باشد. مقادیر بالای ضریب تولید عناصر طلا، منگنز، آهن و روی بر اساس نتایج آنالیزهای ژئوشیمیایی محرز است. بر این اساس این منطقه احتمالاً یک کانسار  پلی­متال است.

کلیدواژه‌ها


 1. نبوی م.ح.، 1355. دیباجه‌ای بر زمین‌شناسی ایران، چاپ اول، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، 109 ص.
 2. مهندسین مشاور تهران پادیر.، 1385. اکتشافات ژئوشیمیایی نیمه‌تفصیلی در مقیاس1:25000 در بستان‌آباد جنوبی.
 3. ذبیهی م.ر.، و حدادان ،م.، 1997. نقشه زمین-شناسی 1:100،000 بستان‌آباد، سازمان زمین‌شناسی کشور.
 4. Cox, K.G., and Bell, G.d ., and Pankhurst, R.J.,1979. The Interpretation of Igneous Rock, London, Allien and Unwin, 450 p.
 5. Guilbert, J. M., and Park, J. C. f., 1997. The Geology of Ore Deposits, Freeman and Company, New York, 985 p.
 6. Hanilci, N., and Ozturk, H., 2005. MVT Zn-Pb deposits in the Aladaglar - Zamanti Region: Ayrakli Denizovasi, Zn-Pb deposits, Turkey, IU Journal of Earth sciences, v. 18, p. 23-43.
 7. Maniar, P.O., and Piccoli, P.M., 1989. Tectonic discrimination of granitoids, Geological Society of America Bulletin, v. 11, p. 635-643.
 8. Paterson, J. T., and Cloos, M., 2005. Grasbery porphyry Cu-Au Deposit, Papua, Indonesia: 2. prerasive hydrothermal Alteration; in porter, T.m. (ed), Super porphyry Copper and Gold Deposits: A Global perspective, PGC Publishing, Adelaide, v. 2, p. 331-355.
 9. Pearce, J.A., and Hariss, and N.B.W., and Tindle, A.G., 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks, Journal of Petrology, v. 25, (4), p.956-983.
 10. Peccerillo, A., and Taylor, S.A., 1976. Geochemistry of Eocene Calk-alkaline Volcanic Rocks frome the Kastamous area, Northen Turkey, Contribution to Mineralogy and Petrology. v. 58, p. 63-81.
 11. Piskin, O., 2002. Cevher Mikroskopisi Ve Petrografisi, DEU publish, Izmir, 323p.(in Turkish).
 12. Robb, L., 2007. Introduction to Ore-Forming Processes, Blackwell publishing, 373p.
 13. Shelly, D., 1993. Igneous and Metamorphic Rocks under the Microscope, Chapman and Hall, p .307.
 14. Ulrich, T., and Heinrich, C, A., 2002. Geology and alteration geochemistry of the Porphyry Cu-Au Deposit at Bajo de la Alumbrera, Argentina, Economic Geology, v. 97, p. 1865- 1888.