دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، تیر 1391 
ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

صفحه 1-14

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی


تهیه نقشه فرسایش آبکندی با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردی :منطقه لامرد استان فارس(

صفحه 15-27

اسدالله خورانی؛ احمد نوحه گر؛ ایوب کرمی؛ سید رشید فلاح شمسی؛ وحید موسوی


محیط رسوبی، ژئوشیمی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در برش بلداجی، حوضه زاگرس

صفحه 71-84

مینا خطیبی مهر؛ محمد حسین آدابی؛ میر رضا موسوی طسوج؛ حسین وزیری مقدم؛ عباس صادقی