چینه نگاری توالی های سازند آسماری در چاه زیلایی شماره 5 جنوب خاوری فرو رفتگی دزفول

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان

چکیده

در این برسی، چینه نگاری توالیهای سازند آسماری به سن میوسن پیشین( آکیتانین- بوردیگالین) در چاه زیلایی شماره 5 در جنوب خاوری فروافتادگی دزفول مورد مطالعه قرارگرفت. در چاه زیلای شماره 5، سازند آسماری 346 متر ضخامت داشته و شامل انیدریت، سنگ آهک و میان لایه های نازک ماسه سنگ و دولومیت می باشد. برسی رخساره های رسوبی و لاگ های ژئوفیزیکی به همراه پراکندگی و گسترش روزنداران، منجر به شنا سایی سه توالی چینه نگاری نوع سوم شد. مرز زیرن و بالایی توالایی  به غیر از مرز بالایی آخرین توالی از نوع 1 و مرز بالایی تولی سوم از نوع دوم می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. -اشکان، ع.م.، 1383. اصول مطالعات ژئو شیمیائی سنگ های منشاء هیدرو کربوری و نفت ها، با نگرشی ویژه به حوضه رسوبی زاگرس، شرکت ملی نفت ایران، 355 ص.
 2. - آدابی، م.ح.، 1387. بررسی گسترش و منشا ماسه سنگهای سازند آسماری در زون ایذه، معاونت پژوهشی شرکت ملی نفت ایران، 91 ص.
 3. -زاهدی‌نژاد، ج.، 1366. مطالعه زمین‌شناسی بخش ماسه سنگی اهواز در حاشیه جنوب غربی حوضه رسوبی آسماری، شرکت ملی نفت ایران، گزارش پ– 4028، 125 ص.
 4. -مطیعی، ه.، 1372. چینه‌شناسی زاگرس، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، 536 ص .
 5. -مطیعی، ه.، 1374. زمین‌شناسی نفت زاگرس، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، جلد اوّل، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1009ص.
 6. -مطیعی، ه.، صادقیان، ع.، پاریزی، م.، وکیوانی، ف.، 1377. گزارش مطالعات زمین‌شناسی منطقه لرستان، جلد اوّل، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، گزارش، 1907 91ص.
 7. -مغفوری مقدم، ا.، اکبری بیرگانی، م.، و رحمانی، ع.، 1387. چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 25 میدان نفتی گچساران، استان خوزستان، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، ص 286-277.
 8. -Adams, T. D., and Bourgeis, F., 1967. Asmari Biostratigraphy, Geological and exploration Div. NIOC. Report, No. 1074, 37 p.
 9. -Amirshahkarami, M.,Vaziri-Moghaddam,H., and Taheri,A., 2007a. Paleoenvironmental model and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in southwest Iran, Historical Biology,v.19, p. 173-183.
 10. -Amirshahkarami, M., Vaziri-Moghaddam,H., and Taheri, A., 2007b. Sedimentary Facies and sequence stratigraphy of the Asmari Formation at the Chaman-bolbol-Zagros basin, Journal of Asian Earth sciences,v.29, p.47-59.
 11. -Amirshahkarami, M., and Seyrafian, A., 2008. Late Oligocene-Early Miocene benthic foraminifera and biosratigraphy of the Asmari Formation ,South Yasuj , North-Central Zagros basin, Iran ,Carbonate and Evaporate, v.23(1), p. 1-10.
 12. -Blatt, H., 1992. Sedimentary petrology. Freeman and Company Publication, 514 p.
 13. -Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture: A.A.P.G. Memoir, v. 1, p. 108-121.
 14. -Ehrenberg, S. N., Pickard, N. A. H., Laursen, G.V., Monibi, S., Mossadegh, Z. K., Svana, T. A. A., Qrawi, A. A, M. A., McArtur, j. M. T., and Hilawal, M. F., 2007. Strantium stratigraphy of the Amari Formation (Oligocene-Lower Miocene), Sw Iran, Journal of Petroleum Geology, v. 30 (2), p.107-128.
 15. -Hallock, P., Forward, L.B., and Hensen, J.,1986. Influence of environment on the test shape of Amphistegina. Journal of Foraminiferal Research, v.16(3), p.224-231.
 16. -Hottinger, L., 1997. Shallow benthic foraminifera assemblages a signal for depth of their deposition and their limitiation. Bulletin of Geological society.France, v.4, p.491-501.
 17. -James, G.A., and Wynd, J.G., 1965. Nomenclature of Iranian Oil Agreement Area. AAPG , Bulletin, v. 49, (12), p.2182-2245.
 18. -Laursen, G.V., Monibi, S., Allen, T.L., Pickard, N.A.H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., Van Bouchem, F.S.P. V., Moallemi, A., and Durillion, G., 2009 . The Asmari Formation Revisted: Changed stratigraphical allocation and new biozonation, Shiraz, First International Conference and Exhibition, 4-6:5.
 19. -Mossadegh, Z. K., Haig, D.W., Allen,T., Adabi, M.H., and Sadeghi, M.H., 2009. Salinity changes during Late Oligocene to Early Miocene Asmari Formation deposition, zagros Mountain,Iran. Paleogeography, Paleiclimatology, Paleoecology, v. 272, p.17-36.
 20. -Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H., and Taheri, A.,2009. Biostratigraphy and paleoecology of the Oligo-Miocene succession in Fars and the Khuzestan (Zagros Basin, SW Iran), Historical Biology,v 21, p. 17-31.
 21. -Seyrfian, A., 2000. Microfacies and depositional environment of the Asmari Formationmat in Deh- Dez area (a correlation across Central Zagros basin), carbonate and evaporate, v.15, p.121-129.
 22. -Seyrafian, A., and Hamedanian, A., 1998. Microfacies and depositional environment of the Upper Asmari formation (Burdigalian), north- central Zagros basin, Iran, N. Jb Geol. Paleont. Abh, 210, 21_141.
 23. -Seyrafian, A., and Hamedanian, A., 2003. Microfacies and paleoenvironmental interpretation of the lower Asmari Formation (Oligocene) North-Central Zagros basin, Neus jahrbuch fur Geologie Und paleontology, Ab undpaleontology,Abbhand lungen, v.2 (3), p.164-167.
 24. -Seyrafian, A., Vaziri, H., and Torabi, H., 1996. Biostratigraphy of the Asmari Formation, Brujen area, Journal of Science. Iran, v.7, p. 31-47.
 25. -Soltanian, N. A., Seyrafian, H., and Vaziri, H., 2011. Biostratigraphy and paleo-ecological implications in the microfacies of the Asmari Formation (Oligocene), Naura anticline (Interior Fars) of the Zagros Basin) , Iran, Carbonate and evaporate, p.31-46.
 26. Thomas,A.N., 1948 . The Asmari Formation of southwest Iran.Aloc.Report 706, Unpublished.
 27. -Van Buchem, F., 2000. The Petroleum System of the Dezful Embayment and Northern Fars (Southwest Iran) with special attention to the Jurassic and Cretaceous carbonate systems. NIOC, Geological Report No.1947, Unpublished, 101p.
 28. -Van Buchem, F., and Allen, T., 2006. The evolution of the Oligocene-Early Miocene mixed sedimentary system in the Dezful Embayment(SW Iran). GeoArabia conference, Abstact, Geoarabia,v.12(2), p.202.
 29. -Van Buchem, F.S. P., Allan, T. L., Laursen, G.V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, H., Pickard, N. A. H., Tahmasbi, A. R., Vedrenne, V., and Vincent, B., 2010. Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo- Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran. In: F.S.P -Van Buchem, K.D., Gerdes, M. E., 2009. Mesozoic and Cenozoic carbonate systems of the Mediterranean and the Middle East: Sequence and Digenetic Reference Models. Geological Society, London,Special Publication, v.329, p.219-263.
 30. -Vaziri Moghaddam, H., Kimiagari, M., and Taheri, A., 2006. Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in SW Iran, Facies, v. 52, p.41-51.
 31. -Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., Taheri, A., and Motiei .M., 2010. Oligocene-Miocene ramp system (Asmari Formation) in the NW of the Zagros basin, Iran:de Ciencias Geologicas,v. 27, p.56-71.
 32. -Vincent, B., Allen, T., Gaumet, F., Karimi, Z., Laursen, G., Lotfpour, M., Masse, F. M., Moallemi, P., Monibi, S., Tahmasebi, A., Van Buchem, F. S. P., and Verdrenn, E. V., 2006.Quantitative stratigraphy in the Oligo–Early Miocene carbonates system in the Dezful Embayment (Sw Iran).Geo Arabia Abstract, Geoarabia, v.12, p.222.
 33. -Wynd, J., 1965. Biofacies of the Iranian Consortium Agreement Area, Iranian Oil Corporation Companies, Geological and Exploration Division, unpublished, 89 p.