دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، 1391 
نقش حرکات بالا‌سوی هوا در شدیدترین تگرگ های شمال باختری ایران

صفحه 26-36

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ محمود احمدی؛ مریم ثقفی