بررسی ریزرخساره ای سازند سروک در تنگ چنارباشی، حوضه لرستان: تلاش در جهت ارائه مدل رسوبی برای توالی های عمیق

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

شش ریزرخساره مادستون، پکستون اسپیکول دار، پکستون پلوئیدی، پکستون رادیولری، وکستون – پکستون الیگوستژینیدی و روزن بران پلانکتونی و وکستون – پکستون دارای خارپوست و روزن بران کف زی، 712 متر نهشته های عمیق سازند سروک در برش تنگ چنارباشی را تشکیل می دهند. بخش عمده این نهشته ها زیر قاعده امواج طوفانی بوجود آمده اند و نشان دهنده عمیق بودن نهشته ها می باشند. در این مطالعه اثری از رخساره های سد یا لاگون دیده نشده است و انطباق ریزرخساره ها با برش های چینه شناسی همجوار که توسط محققین دیگر مطالعه شدند، مشخص نمود که محیط رسوبی سازند سروک قسمت های عمیق تر پلاتفرم جداشده ای است که قسمت های کم عمق تر آن در برش های مجاور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. -ابراهیمی ورکیانی. م.، 1384. مطالعه چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازندهای سروک – ایلامدر برش چاه بوشکان1 و رخنمون کوه سیاه (فارس ساحلی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
 2. -جلیلیان، ع.، 1375. مطالعه میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک در خوزستان و لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
 3. -خسروی رکرک، م.، 1385. سکانس استراتیگرافی و محیط رسوبی سازند سروک در برش کبیرکوه لرستان و چاه شماره1 سمندایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 4. -دانشیان، ج.، یونسی، ک.، آزاد، ع.، و معلمی، س.ع.، 1390. زیست چینه نگاری سازند سروک بر مبنای روزن بران پلانکتونیک در برش تنگ چنارباشی، جنوب شرق ایلام – پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی.
 5. -درویش زاده، ع.،1380. زمین شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر، 434 ص.
 6. سرداقی صوفیانی، ح.، 1382. چینه شناسی سازند سروک در ناحیه سبزه کوه (بروجن)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 7. -شیروانی، ح.، 1385. پتروگرافی و محیط رسوبی سازند سروک در کبیرکوه استان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 8. -کلاهدوز، ع.، 1387. بیواستراتیگرافی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرا در ناحیه جنوب شرق اشکنان، جنوب استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 9. -کیوانی، ف.، 1382. بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی سازندهای سروک و ایلام در میدان نفتی دزفول شمالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 10. -نوری، ب.، بشری، ع.، جهانی، د.، و کاظم شیرودی، س.، 1388. بررسی ویژگی های مخزنی سازند سروک در میادین نفتی هندیجان با مطالعات رسوب شناسی، محیط رسوبی و ارزیابی پتروفیزیکی، مجله اکتشاف و تولید، شماره 61. ص 47-50.
 11. -Bourgeois, F., 1969. Kuh-e Bangestan: A model for Cretaceous structures in Iran. IOOC, Tech. Memo. No.89, Unpublished.
 12. -Dias-Brito, D., 2000. Global Stratigraphy, paleobiogeography and paleoecology of Albian – Maastrichtian pithonellid calcispheres, impact on Tethys configuration, Cretaceous Research, v. 21, p. 315 – 349.
 13. -Flugel, E., 1982. Microfacies Analysis of limestone. Springer, Heidelberg, NewYork, 633p.
 14. -Flugel, E., 2004. Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, interpretation and Application. Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 976 p.
 15. -Haq, B. U., Hardenbol, J., and Vail, P. R., 1987. Chronology of fluctuating sea levels since the Triassic 250 million years ago to present. Science, v. 235 , p.1156 - 1166.
 16. -James, G . A., and Wynd, J. G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium, Agreement area. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 49, p. 2182-2245, Unpub.
 17. -Macleod, J. H., and Roohi, M., 1970. Kuh-e-Varzarin,Geological Compilation map, scale 1:100000. NIOC.
 18. -Slinger, F. C. P., and Crichton, J. G., 1959. The Geology and development of the Gachsaran Field, southwest Iran. Proc., Fifth World Petroleum Congress, p. 349-375.
 19. -Wilson, J. L., 1975. Carbonate Facies in Geologic History. Springer, Berlin, Eidelberg, New York, 471p.