دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1392 
اثر ترتیب مقیاس مکانی در مطالعات علوم زمین و محیطی

صفحه 17-36

ارشک حلی‌ساز؛ فهیمه بهرامی؛ سهراب استادهادی دهکردی