دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1392 
2. اثر ترتیب مقیاس مکانی در مطالعات علوم زمین و محیطی

صفحه 17-36

ارشک حلی‌ساز؛ فهیمه بهرامی؛ سهراب استادهادی دهکردی