دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1392 
1. زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند (شمال منطقه دهدشت)

صفحه 1-15

مریم شکری خیادانی؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ علی رحمانی


2. کانی‌شناسی و منشأ رسوبات ماسه‌ای‌ دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان

صفحه 16-31

مریم سلیمانی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ محمد علی مکی زاده؛ موسی نقره ئیان