زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند (شمال منطقه دهدشت)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، اهواز، شرکت ملی نفت ایران

چکیده

ضخامت نهشته های سازند گورپی در برش شمال منطقه لنده 221 متراست. مطالعه فرامینیفر های پلانکتون این سازند منجر به شناسایی 12 جنس و 52 گونه گردید، که حاصل آن تشخیص و معرفی 9 زون زیستی می باشد، زون زیستی 1Dicarinella concavata Zone، زون زیستی 2Dicarinella asymetrica Zone، زون زیستی 3Globotruncanita elevata Zone، زون زیستی 4Globotruncana ventricosa Zone، زون زیستی 5Radotruncana calcarata Zone، زون زیستی 6Globotruncanella havanensis Zone، زون زیستی 7Globotruncana aegyptiaca Zone، زون زیستی 8 Gansserina gansseri Zone و زون زیستی 9Contusotruncana contusa Racemiguembelina fructicosa Zone. بر این اساس سن سازند گورپی در برش شمال منطقه لنده سانتونین تا مائستریشین میانی می باشد. ضخامت نهشته های سازند گورپی در برش گچ بلند 6 متر است که بر اساس مطالعه فرامینیفر های پلانکتون این سازند تعداد 9 جنس و 11 گونه شناسایی گردید که منجر به معرفی زون زیستی Gansserina gansseri Zone شد. بر این اساس سن این برش بخش بالایی کامپانین پسین تا بخش زیرین مائستریشین پیشین در نظر گرفته شده است. بیوزون های ارائه شده قابل تطابق با بیوزون های استاندارد معرفی شده برای حوضه تتیس می باشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. - آقانباتی، ع.، 1383. زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
 2. - اعتماد، م.، 1386. زیست چینه نگاری سازند گورپی در ناحیه لار و خرامه (جنوب شیراز ) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 99 ص.
 3. - بخشعلی زاده صدیقی، م.، 1387. زیست چینه نگاری سازند گورپی در جنوب وجنوب شرقی لار، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 77 ص.
 4. - تنگستانی، م.، 1381. چینه شناسی سازند گورپی در شمال غرب ناودیس سبز کوه (ناحیه ناغان)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 122 ص.
 5. - رضائیان، ه.، 1390. زیست چینه نگاری سازند ایلام وگورپی در شرق شهرستان رامهرمز (برش تنگ بولفارس)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 110 ص.
 6. - فریدون پور، م.، 1391. زیست چینه نگاری سازند گورپی در یال جنوبی تاقدیس کوه سیاه (شمال دهدشت)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 107 ص.
 7. - قیامی اصفهانی، م.، 1381. بیواستراتیگرافی سازند گورپی در ناحیه سبز کوه (بروجن) بر اساس فرامینیفر های پلانکتونیک، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 88 ص.
 8. - کاملی آزان، ا.، 1383. زیست چینه نگاری سازند گورپی در ناحیه لالی (خوزستان)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 126 ص.
 9. - گردی زاده، ن.، 1389. زیست چینه نگاری سازند گورپی در جنوب غرب فیروز آباد، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 107 ص.
 10. - مطیعی، ه.، 1374. زمین شناسی ایران-چینه شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین شناسی، 536 ص.
 11. - مؤسسه جغرافیای وکارتوگرافی گیتاشناسی، 1384. اطلس راه های ایران، مقیاس 1:1000000.
 12. - Caron, M., 1985. Cretaceous planktic foraminifera. In: Bolli, H.M., Sanders, J.B., Perch-Nielsen, K. (Eds.), Plankton stratigraphy. CambrigeUniversity Press, Cambrige, p. 17-86.
 13. - Darvishzad, B., Ghasemi-Nejad, E., Ghourchaei, S. and Keller, G., 2007. Planktonic foraminiferal biostratigraphy and faunal turnover across the Cretaceous-Tertiary boundary in southwestern Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, v. 18, p. 139-149
 14. - Ghabeishavi, A., VaziriMoghaddam, H. and Taheri, A., 2009. Facies distribution and sequence stratigraphy of the Coniacian-Santonian succession of the BangestanPaleo-high in BangestanAnticlie, SW Iran: Facies, v. 55, p. 243-257.
 15. - James, G.A. and Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area, American Association Petroleum Geologists Bulletin, v. 49, p. 282-2245
 16. -Kalantari, A., 1976. Microbiostratigraphy of the Sarvestan area, Soutwestern Iran. National Iranian Oil Company, v. 5, p.130.
 17. - Longoria, J.F. and Vonfeldt, E., 1991. Taxonomy, phylogenetics and biochoronology of single keeled globotruncanides (GennusGlobotruncanita Reiss). Micropaleontology, v. 37, p. 1-16.
 18. - Permoli Silva, I. and Verga, D., 2004. Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera, In: Verga, D., Rettori, R., (Eds.): InternatinalSchool on Planktonic Foraminifera, University Perugis and Milano, Tipografiadi di Pontefelcino, 1-Perugia, p. 283.
 19. - Robaszynki, F. and Caron, M., 1995. Foraminifrsplanktonique du Cretaceous, Bulletin Society Geology of France, p. 681-692.
 20. -Sliter, W., 1989. Biostratigraphic zonation for Cretaceous planktonic foraminifersexamind in thin section. Journal of ForaminiferalResearch, v.19, p. 1-19.
 21. - Vaziri-Moghaddam, H., 2002. Biostratigraphic study of the Ilam and Gurpi formations based on planktonic foraminifera in SE of Shiraz (Iran), Journal of Sciences , Islamic republic of Iran, v. 13, p. 339-356.