دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1392 
4. ارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختی

صفحه 53-65

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی


7. بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش چینه شناسی مسی نو، غرب کپه داغ

صفحه 95-108

فاطمه عباسی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود موسویان