ارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور یاسوج

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

گسل شکرآب دارای روند باختری - خاوری باشیب 60 درجه شمالی و در فاصله 4 کیلومتری از شمال شهر بیرجند قرار دارد. محاسبه چهار شاخص ریخت زمین ساختی شامل شاخص طول - گرادیان رودخانه(SL)، نسبت عرض دره به ارتفاع دره (Vf) در آبراهه ها، هیپسومتری نسبت ارتفاع (Er) و  سینوسیته پیشانی کوهستان(Smf) ،  مقادیر بالایی را برای SL (404 تا 1020) و Er (0.47تا0.81) و مقادیر پایینی را برای Vf (22/0 تا 14/1) و Smf (03/1 تا 72/1) نشان می دهند که دلالت برجنبایی پهنه شکرآب بویژه در دو بخش شرقی و غربی آن دارند. از این رو می توان رده 1 پویایی نوزمین ساختی را برای منطقه در نظر گرفت. همچنین شواهد نوزمین ساختی ازجمله برش در رسوبات کواترنری ، جابجایی متناوب چپگرد آبراهه ها، وجود کج شدگی در رسوبات کواترنری ، گسترش مخروطه افکنه های جوانتر((Qf1 که در راس پیشانی کوهستان تشکیل شده اند، وجود سه نسل از تراس های رودخانه ای بریده شده و همچنین وجود پرتگا های گسلی، حاکی ازفعالیت در طی کواترنر می باشند

کلیدواژه‌ها


 1. خطیب، م. م.، 1377. هندسه پایانه گسل های امتدادلغز، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی،224 صفحه.
 2. رشیدی، ا.، 1390. تحلیل هندسی– جنبشی عناصر ساختاری کوه کمر حاجی( شمال غرب بیرجند)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، 135 صفحه.
 3. -Bull, W. B., 1978. Geomorphic tectonic classes of the south front of the San Gabriel Mountains, California. U.S Geological Survey Contract, Report 14-08 -001-G-394. Office of Earthquakes, Volcanoes and Engineering , Menlo Park, Kalif, 59 p.
 4. -Bull, W.B., and Mc fadden, L.D., 1977. Tectonic geomorphology north and south of the Garlok fault, California, in Geomorphology in Arid Regions, D.O. Doehring, ed., Publication in Geomorphology, State University of New York Binghamton, p.115-138.
 5. -Bull, W.B., 1977. Tectonic Geomorphology of Mojave desert. Geological Survey Contract Report 14-08 -001-G-394. Office of Earthquakes, Volcanoes and Engineering, Menlo Park, Kalif, 188 p.
 6. -Burbank, D.W., and Anderson, R.S., 2001. Tectonic Geomorphology, Blackwell Sci, v. l, 274 p.
 7. -Hack, J.T., 1973. Stream - profile analysis and stream – gradient indices.US Geological Survey Journal Research v.1, p.421-429.
 8. -Lifton, N.A., and Chase, C.G., 1992. Tectonics, climatic and lithologic influences on landscape fractal dimension and hypsometry: implications for landscape evolution in the San Gabriel Mountains, California. Geomorphology, v. 5, p.77-114.
 9. -Keller, E.A., and Pinter, N., 1996. Active tectonic, Prentice Hall, Saddle River, New Jersey,339. Mayer, L., Menichetti, M., Nesci, O. and Savelli, D., 2003. Morphotectonic approach to the North Marche region, Central Italy, v. 102, p. 157-167.
 10. -Pike, R. J., and Wilson, S.E., 1971. Elevation -relief Ratio. Hypsometric integral and geomorphic Area-Altitude analysis, v. 82, p. 1079-1084.
 11. -Schumm, S. A., 1977. The Fluvial System. Wiley, Neo York. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, Vol. 13, p.5
 12. Seno, T., Stein, S., Gripp, A, E., 1993. A model for motion of the Philippine sea plate consistent with NUVEL-1 and geological data. J. Geophys. Res, v. 98, p. 17941-17948.
 13. -Strahler, A.N., 1952. Hypsometric analysis of erosional topography. Geological Society of America, v. 63, p. 1117-1142.
 14. -Tirrule, R., Bell, L.R., Griffis, R.J., and Camp, V.E., 1983. The Sistan suture zone of eastern Iran. G.S.A, v. 94, p. 134-150.
 15. -Walker, R. T., and Khatib, M. M., 2006. Active faulting in the Birjand region of eastern Iran, Tectonics, v. 25, p.16 1-17.