بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش چینه شناسی مسی نو، غرب کپه داغ

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 شرکت ملی نفت ایران

چکیده

به منظور مطالعات بایوستراتیگرا­­­فی سازند تیرگان در غرب حوضه کپه داغ یک برش چینه شناسی سطح الارضی در کوه مسی نو انتخاب و تعداد 261 نمونه برداشت گردید. ضخامت سازند تیرگان در این برش 842 متر و لیتولوژی عمده آن شامل سنگ آهک های خاکستری متوسط ­تا ضخیم و بسیار ضخیم لایه است. مرز زیرین و بالایی سازند تیرگان به ترتیب با سازند های زرد و سرچشمه هم شیب است.در مطالعات زیست چینه ای سازند تیرگان در برش مورد مطالعه ضمن تشخیص  25 گونه متعلق به 14 جنس از   فرا­مینیفرها و 10 گونه متعلق به 9 جنس از جلبک ها، دو زون زیستی زیر شناسایی و معرفی گردید. Palorbitolina  lenticularis  Taxon Range ZoneKopetdagaria sphaerica  - Montiella  elitzae  assemblage zone بر اساس زون های زیستی فوق سن سازند تیرگان در برش مورد مطالعه، بارمین پیشین – آپسین پیشین تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. جمالی، ا.م.، 1390، بایوستراتیگرافی و لیتوستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه زیرین در شرق کپه‌داغ، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 446 ص.
 2. -Arnaud-Vanneau, A., 1980. Micropaleontologie, paleoecologie et sedimentologied'une platforme carbonate de la marge passive de la Tethys, Geology alpine, v.11, p. 867-874.
 3. -Bassoullet, J.P., Bernier, P., Conrad, M.A, Deloffre, R., and Jaffrezo, M., 1978. Les Algues Dasycladales du Jurassique et du Cretace. Geobios, Mem. Sp, v. 2, p. 1-33.
 4. -Carras, N., Conrad, M.A., and Radoicic, R., 2006. Salpingoporella, a common genus of Mesozoic Dasycladales (Calcareous green algae) Revue de paleobiologie , v.25 (2), p. 457-517.
 5. -Ellis, B., and Messina, A., 1941 -2009. Catalogue of Foraminifera, Museum Natural History, Special publication.
 6. -Henson, F.R.S., 1948. Larger imperforate foraminifera of South-Western Asia. Families Lituolidae, Orbitolinidae and Meandropsinidae: British Mus. (Nat. Hist.), p. 1-127.
 7. -Husinec, A., Velic, I., Fucek, L., Vlahović, I., Maticec, D., Ostric, N., and Korbar, T., 2000. Mid Cretaceous Orbitolininid( Foraminiferida) record from the islands of Cres and Losing ( Croalia). Cretaceous Research ,v. 21 , p.155-171 .
 8. -Loeblich, A. R., and Tappan, H., 1988. Foraminiferal Genera and their Classification, Van Nostrand Reinhold Co.,New York .970 p.
 9. -Schroeder, R .,1963. Palorbitolina, ein neues subgenus der gattung orbitolina (Foram). Neues . Jahrbuch Fur. Geologie und paläontologie. Monatsh., v.117, p. 346-359.
 10. -Schroeder, R., Van Buchem, F.S.P,, Cherchi, A., Baghbani, D.,Vincent, B., Immenhauser. A., and Granier, B., 2010. Revised orbitolinid biostratigraphic zonation for The Barremian- Aptian of the eastern Arabian plate and implications for regional stratigraphic correlations Geoarbia special publications, v. 4 (1), p. 49-96.
 11. -Velic, I., 2007. Stratigraphy and Palaeobiogeraphy of Mesozoic Benthic Foraminifera of the Karst Dinarides (SE Europa) Geologia Croatica, v. 60 (1), p. 1-113 .