بررسی وضعیت پایداری حمل و نقل در شهر اسلام آباد غرب

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

مفهوم حمل و نقل و ترافیک شهری از عمده ترین مسائل شهری محسوب می­شود. مشکلات ناشی از ترافیک و حمل و نقل دارای جنبه های مختلف زیست محیطی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی می‌باشد. مشکلات موجود درساختار ترافیک شهر اسلام آباد غرب به دلیل فقدان برنامه ریزی جامع برای توسعه شهر است. بنابراین برنامه ریزی برای سیستم حمل و نقل شهری اسلام آباد غرب از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش ترکیبی میدانی ‌ـ‌کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. یافته­های پژوهش نشان داد شبکه‌های دسترسی در شهر اسلام آباد غرب مناسب وسایل نقلیه غیر موتوری هستند و برای تردد پیاده شکل گرفته‌اند و پاسخگوی حرکت سواره، تراکم و سرعت وسایل نقلیه امروزه یا به بیانی دیگر ترافیک شهری زمان حال نیستند. همچنین شبکه‌های موجود دسترسی که برای حرکت اتومبیل ساخته شده‌اند، به علت وجود گره‌های متعدد(تقاطع)، میادین و اتصالات نادرست از روانی تردد و ترافیک برخوردار نیستند. معابر شهر اسلام آباد غرب در سطح پیاده رو و سواره رو انباشته از عابران پیاده است و خیابان‌های مرکزی شهر وضعیت بسیار ناهنجار و دشواری پیدا کرده‌اند. اختلال شدید ترافیک، تداخل ترافیک سواره و پیاده، آلودگی محیط، کاهش ظرفیت ترافیکی‌ها معابر اصلی شهر از جمله آثار تبعی شرایط موجود است. با توجه به اهمیت سیستم اتوبوسرانی درکاهش ترافیک، این سیستم در شهر اسلام آباد غرب دارای معایب و مشکلاتی است.

کلیدواژه‌ها


 1. - الماسی، پروین،1388، بررسی وضعیت ترافیک در شهر بروجرد، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر سعید امان پور.
 2. - بهزادفر، مصطفی. گلریزان، فاطمه، 1387، حمل‌ونقل پایدار، ماهنامه بین‌المللی راه و ساختمان، شماره 55، صص: 29-16
 3. - دامن‌باغ، صفیه، 1390، بررسی وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر اسلام آباد غرب، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر سعید ملکی.
 4. - سعید نیا، احمد، 1378، حمل و نقل شهری، کتاب سبز شهرداری‌ها، جلد سوم، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور.
 5. - سلطانی، علی و فلاح منشادی، افروز،1391، یکپارچه‌سازی سیستم حمل‌ونقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل‌ونقل پایدار مطالعه موردی: کلانشهر شیراز، فصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات شهری، شماره 5، صص: 60-47
 6. - عمران‌زاده و همکاران، 1389،. ارزیابی و تحلیل سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلانشهر تهران. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 73، صص: 38-19
 7. - کاشانی‌جو، خشایار. مفیدی شمیرانی، مجید، 1388، سیر تحول نظریه‌های مرتبط با حمل‌ونقل درون‌شهری، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره 4، صص: 15-3
 8. - فلاح منشادی، الهام و همکاران، 1391، بررسی و ارائه سیاست‌های دست‌یابی به حمل‌ونقل پایدار در تهران، مدیریت فناوری و اطلاعات و مرکز اسناد
 9. - مهندسین مشاور طراح تارمه، 1385، طرح بررسی آماری وضعیت ساختاری شهر اسلام آباد غرب(بخش دوم)،
 10. - مهندسین مشاور تارمه ، 1384، طرح راهبردی ساماندهی بافت فرسوده شهر اسلام آباد غرب،
 11. - مهندسین مشاور رمپ، 1386، مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک اسلام آباد غرب، بخش اول(ساماندهی حمل و نقل همگانی.
 12. - مهندسین مشاور رمپ، 1386، مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک اسلام آباد غرب، بخش دوم (ساماندهی حمل و نقل و ترافیک محدوده مرکزی).
 13. - وگنر، میشل ،1381، حمل‌ونقل و توسعه شهر، تأثیرات متقابل توسعه و دسترسی، ترجمه حمید فتوحی، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 41، صص: 89-86
 14. - Black. W, Nijkamp. P ,2002, Social change and sustainable transport. Indiana university press.US.
 15. - Eichhorst, U ,2009, Adapting urban transport to climate change. Germany federal ministry.
 16. - Goldman. T, Gorham. R ,2006, Sustainable urban transport: four innovative directions. Journal of technology in society.vol.28, p.261-273.
 17. - Litman.T,2011, Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning, Victoria Transport Policy Institute.US.
 18. - Tumlin. J ,2012, Sustainable Transportation Planning: Tools for Creating Vibrant and resilient communities. John Wiley press. New Jersey.
 19. - Turton. T ,2006, Sustainable global automobile transport in the 21st century: An integrated scenario analysis. Journal of Technological Forecasting & Social Change.vol.73,p. 607–629.