دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تیر 1393 

مروری

شناسایی و تحلیل همدید امواج گرمایی فرین غرب ایران

صفحه 1-10

یوسف قویدل رحیمی؛ راضیه سپه وند؛ منوچهر فرج زاده اصل


بررسی وضعیت پایداری حمل و نقل در شهر اسلام آباد غرب

صفحه 11-26

رحیم بردی آنامراد نژاد؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ صفیه دامن باغ؛ محمد ابراهیمی


تحلیل تنش دیرین در امتداد گسل شمال تبریز

صفحه 50-62

احد نوری مخوری؛ بهزاد زمانی؛ محسن مؤید