کاربرد داده‌های ریزکاو الکترونی در تعیین تیپ کانسار آهن خسروآباد، سنقر

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

کانسار آهن خسروآباد در شمال شرقی سنقر و 1 کیلومتری روستای خسروآباد قرار گرفته است. آنومالی های آهن این منطقه در چند نقطه در داخل سری های ولکانیکی و آهکی به نام سری سنقر قرار دارد، که تحت تاثیر دگرگونی ناحیه ای تا حد شیست سبز دگرگون شده اند. نتایج بررسی های انجام شده، نشان می دهد که کانه اصلی کانسار هماتیت و کمتر مگنتیت است که به صورت توده ای، پرکننده ی فضای خالی، جانشینی رگه ای و دانه ای کانی سازی شده است. ریز کاو الکترونی، به عنوان یکی از ابزارهای آنالیز اکسید آهن، قابل دسترس، سریع و کارآمد می باشد و در اکتشاف کانی کاربرد دارد. در مطالعات میکروآنالیز کانی های اکسید آهن، درصد پایین  Tiو Vو فراوانی Ca و   Alمشاهده شده است، که مبین دو نوع کانی سازی (Skarn, IOCG)، است. مقادیر پایین از عناصر غیر متحرک Ti وNi, V و فراوانی عناصر آلکالن و عناصری که به آسانی قابل حمل هستند (Si, Ca, Mg)، گویای نقش فرایندهای گرمابی در تشکیل کانسار ها است. با توجه به شواهد موجود، کانسار، دارای منشا گرمابی است و با مدل ارائه شده برای کانسارهای گرمابی اکسید آهن نوع  IOCG مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


  1. - آراسته، ا، 1372، گزارش اکتشاف کانی های آهن دار منطقه سنقر، مهندسین مشاور ایران کانش، صنایع و معادن کرمانشاه.
  2. - آراسته، ا، 1375، طرح اکتشاف مقدماتی سنگ آهن خسروآباد (فاز2)، مهندسین مشاور ایران کانش، صنایع و معادن کرمانشاه.
  3. - اشراقی، ص، ع، جعفریان، م، ب، اقلیمی، ب، 1375، نقشه زمین شناسی 1:100000 و گزارش حاشیه ورقه سنقر، سازمان زمین شناسی.
  4. - حسینی اختیارآبادی، م، 1378، نقشه زمین شناسی 1:100000 و گزارش حاشیه ورقه ی قروه، سازمان زمین شناسی کشور.
  5. - Berberian, M. and King, G.C.P., 1981, Toward a palaeogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earthsciences 18, No.2, 210-265p.
  6. -Dupuis, C, Beaudion, G, 2011, Discriminant diagrams for iron oxide trace element fingerprinting of mineral deposit types, Miner Deposita 46, 319–335p
  7. -Mohajjela,M.. Fergussonb, C.L, M.R. Sahandic, 2003, Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision,Sanandaj–Sirjan Zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences21, 397–412P.
  8. -Nacold, S, R, 1966, The behavior of some elements during fractional crystalization of magma, Geochimica et Cosmochimica Acta, 30, 267-278 p.
  9. -Naslund, H, R, Aguirre, R, Dobbs, F, M, Henriques, F, Nystom, J, O, 2000, The Origine, Emplacement and Eruption of Ore magma, Internet.