نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

در این تحقیق، زیست چینه نگاری سازند پابده در شمال ایلام مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه نانو فسیلهای آهکی منجر به تشخیص 77 گونه و 29 جنس گردید. مطابق با اولین حضور گونه­های شاخص و گسترش تجمعات فسیلی، بایوزونهای Heliolithus kleinpellii Zone (NP6), Discoaster  mohleri Zone (NP7), Heliolithus riedelii Zone (NP8), Discoaster  multiradiatus Zone (NP9), Tribrachiatus contortus Zone (NP10), Discoaster binodosus Zone (NP11), Tribrachiatus orthostylus Zone (NP12), Discoaster lodoensis Zone (NP13), Discoaster sublodoensis Zone (NP14), Nannotetrina fulgens Zone (NP15), Discoaster tani nodifer Zone (NP16), Discoaster saipanensis Zone (NP17), Chiasmolithus oamaruensis Zone (NP18), Isthmolithus recurvus Zone (NP19), Sphenolithus pseudoradians Zone (NP20), Ericsonia subdisticha Zone (NP21), Helicosphaera reticulata Zone (NP22), Sphenolithus predistentus Zone (NP23), Sphenolithus distentus Zone (NP24)  که با زون بندی مارتینی (1971) و بیوزونهای (CP5- CP19) از زون بندی آکادا و بوکری (1980) مطابقت دارد در برش رنو شناسایی شد. در نتیجه این مطالعه و بر اساس زون­های مشخص شده سن سازند پابده در شمال ایلام از پالئوسن پسین (Thanetian) تا الیگوسن میانی پیشنهاد می­شود. AbstractIn this research, biostratigraphy of the Pabdeh Formation in North Ilam was studied.  The study of calcareous nannofossil led to the recognition of 77 species and 29 genera. According to the first occurrence of index species and distribution fossil assemblages, zones (Heliolithus kleinpellii Zone, Discoaster  mohleri Zone, Heliolithus riedelii Zone, Discoaster  multiradiatus Zone, Tribrachiatus contortus Zone, Discoaster binodosus Zone, Tribrachiatus orthostylus Zone, Discoaster lodoensis Zone, Discoaster sublodoensis Zone, Nannotetrina fulgens Zone, Discoaster tani nodifer Zone, Discoaster saipanensis Zone, Chiasmolithus oamaruensis Zone, Isthmolithus recurvus Zone, Sphenolithus pseudoradians Zone, Ericsonia subdisticha Zone, Helicosphaera reticulata Zone, Sphenolithus predistentus Zone,  Sphenolithus distentus Zone) of Martini (1971) equivalent to bio zones (CP5- CP19) of Okada and Bukry (1980) at Reno section were identified. As a result of this study and based on the obtained bio zones, age of the Pabdeh Formation in North of Ilam, is Late Paleocene (Thanetian) to Middle Oligocene. Keywords: Oligocene, Ilam, Pabdeh, Paleocene, Calcareous nannofossil. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ش

چکیده [English]

In this research, biostratigraphy of the Pabdeh Formation in North Ilam was studied. The study of calcareous nannofossil led to recognition of 77 species and 28 genera. According to the first occurrence of index species and distribution fossil assemblages, zones (Heliolithus kleinpellii Zone, Discoaster mohleri Zone, Heliolithus riedelii Zone, Discoaster multiradiatus Zone, Tribrachiatus contortus Zone, Discoaster binodosus Zone, Tribrachiatus orthostylus Zone, Discoaster lodoensis Zone, Discoaster sublodoensis Zone, Nannotetrina fulgens Zone, Discoaster tani nodifer Zone, Discoaster saipanensis Zone, Chiasmolithus oamaruensis Zone, Isthmolithus recurvus Zone, Sphenolithus pseudoradians Zone, Ericsonia subdisticha Zone, Helicosphaera reticulata Zone, Sphenolithus predistentus Zone, Sphenolithus distentus Zone) of Martini (1971) equivalent to bio zones (CP5- CP19) of Okada and Bukry (1980) at Reno section were identified. As a result of this study and based on the obtained bio zones, age of the Pabdeh Formation in North of Ilam, is Late Paleocene (Thanetian) to Early Oligocene (Rupelian).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ilam- Oligocene-Pabdeh-Paleocene- calcareous nannofossil
 1. -حیدری، ا.، قلاوند، ه.، فروغی، ف. و الیاس لنکران، ز.، 1389. تعیین سن سازند پابده در چاه 424 (فرو افتادگی دزفول در منطقه اهواز) بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی، نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران، 9ص.
 2. -خاوری خراسانی، م.پ.، هادوی، ف. و قاسمی نژاد، ا.، 1392. نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام، نشریه علمی پژوهشی دیرینه شناسی، شماره 1(2)، ص149-164.
 3. -درویش زاده، ع.، 1370. زمین شناسی ایران. انتشارات امیر کبیر، تهران،901 ص.
 4. -صادقی، ع. و هداوند خانی، ن.، 1389. زیست چینه نگاری سازند پابده در برش چینه شناسی امامزاده سلطان ابراهیم (شمال غرب شهر ایذه)، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال چهارم، شماره پانزدهم، 81- 98.
 5. -هادوی، ف. و ثبوت، م.، 1391. نانواستراتیگرافی مرز سازندهای گورپی پابده دربرش تنگ دوراهک (جنوب تاقدیس کنگان)، شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 8 ص.
 6. -Bahrami, M. and Parvanehnezhad Shirazi, M., 2010. Microfacies and Sedimentary Environments of Gurpi and Pabdeh Formations in Southwest of Iran. Journal of Applied Geology, v. 5(4), p. 330-335.
 7. -Behbahani, R., Mohseni, H., Khodabakhsh, S. and Atashmard, Z., 2010. Depositional environment of the Pabdeh formation (Paleogene) Elucidated from trace fossils, Zagros Basin, W Iran, 1st International Applied Geological Congress, 26-28 April, p. 1004 -1007.
 8. -Bown, P.R. and Young, J.R., 1998. Techniques, In: Bown, P.R., (ed.), Calcareous Nannofossil Biostratigraphy. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, p. 16-28.
 9. -Kamali, M.R., Fathi Mobarakabad, A. and Mohsenian, E., 2006. Petroleum Geochemistry and Thermal Modeling of Pabdeh Formation in Dezful Embayment, Journal Science of University of Tehran JUST, v. 32(2), p. 1-11.
 10. -Martini, E., 1971. Standard Tertiary and Quaternary Calcareous Nannoplankton Zonation, In: Farniacci, A. (ed.), Proceedings, 2th International Conference on Planktonic Microfossils, Rome, Italy, Edizioni Tecnoscienza, v. 2, p. 739-785.
 11. -Motiei, H., 1995. Petroleum Geology of Zagros -1. Geological Survey of Iran (in Farsi), 589 p.
 12. -Okada, H. and Bukry, D., 1980. Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation. Marine Micropaleontology, v. 5(3), p. 321-325.
 13. -Perch-Nielsen, K., 1985. Cenozoic Calcareous Nannofossils. In: Bolli, H M., Saunders, JB., Perch-Nielsen, K. (eds.), Plankton Stratigraphy, Cambridge University Press, p. 427-554.
 14. -Senemari, S., 2014. Diversity changes among calcareous nannofossil assemblages across the Paleocene/Eocene Boundary in the Zagros (Southwest Iran), Journal of Tethys, v. 2, p. 45–54.
 15. -Tabatabaei, H., Motamed, A., Soleimani, B. and Kamali, M. R., 2012. Chemical Variation during Pabdeh Formation Deposition, Zagros Basin: Gurpi-Pabdeh-Asmari Boundaries determination and Paleoenvironmental Condition, Journal of Geology Geosciences, v. 1(1), p. 102. doi:10.4172/jgg.1000102.
 16. -Thierstein, H.R., 1976. Mesozoic calcareous nannoplankton biostratigraphy of marine sediment, Marine Micropaleontology, v. 1, p. 325-362.
 17. -Thierstein, H.R. and Young, J.R., 2004. Coccolithophores: From Molecular Processes to Global Impact, Springer, 565 p.
 18. -Villa, G., Fioroni, C., Pea, L., Bohaty, S.M. and Persico, D., 2008. Middle Eocene–late Oligocene climate variability: Calcareous nannofossil response at Kerguelen plateau, Site 748. Marine Micropaleontology, v. 69, p. 173–192.
 19. -Williams, G.L. and Manum, S.B., 1999. Oligocene–early Miocene dinocyst stratigraphy of Hole 985A (Norwegian Sea). In: Raymo, M.E., Jansen, E., Blum, P. and Herbert, T.D. (eds.), 1999. Proc. ODP, Sci. Results, 162: College Station, TX (Ocean Drilling Program), p. 99–109.
 20. -Wynd, J.G., 1965. Biofacies of Iranian Oil Consortium agreement area, I.O.O.C. Report No.1082