نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مدیریت سازه­های ناهمگن قومی امری به مراتب مشکل­تر از اداره واحدهای سیاسی همگن قومی، زبانی و مذهبی است. از این رو سازماندهی سیاسی فضا و آمایش سرزمین، ماهیت قوانین از جنبه تئوریک و عملی، سیاست­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... مستلزم تعریفی است که همگرایی معنوی برونداد نهایی آن باشد. چنین وضعیتی بدون رعایت عدالت جغرافیایی در صور گوناگون از پایداری لازم به دور خواهد بود. اهمیت شرایط فوق با مورد نظر قراردادن فضای پیرامون سازه و تهدید و چا­­­­لش­های نهفته در آن، بیش از پیش خود را برجسته خواهد ساخت. مقاله حاضر با تکیه بر منابع مکتوب داخلی و خارجی و به روش توصیفی- تحلیلی با مفروض قرار دادن این امر که سیاست­های دولت در یک سازه ناهمگن همچون شمشیر دو لبه (در دو سطح داخلی و خارجی در ارتباط با امنیت  و ناامنی) عمل می­کند، به تبیین فلسفی- تحلیلی مولفه­های تاثیرگذار بر ایجاد ناامنی و امنیت در یک سازه ناهمگن پرداخته و با تحلیل ساختاری، موانع و منابع ثبات و امنیت پایدار را شناسایی و در نهایت راهکارهای لازم برای پایداری بیشتر را ارائه خواهد داد. AbstractManaging ethnically heterogeneous structures is more difficult comparing to managing the ethnically, linguistically, and religiously homogeneous political units. The political organization of space and land use planning, nature of the theoretical and practical aspects of law, policy, economic, cultural, social, political policies need a definition to cause the final outcome in spiritual integration. Such a situation without geographical equity in various forms of sustainability will be away. Embed the above conditions of space around structures and hidden threats and challenges, would be highlighted.This paper is written with a focus on internal and external sources and descriptive - analytical methods to put it that government policies in a heterogeneous structure act like a double-edged sword (at two levels of foreign and domestic associated with a security insecurity) act. The philosophical- explanation that affecting component analysis insecurity and security in a heterogeneous structures, and the structural analysis, identify obstacles and stability sources of sustainable security and stability will provide the necessary solutions. Keywords: Security, Heterogeneous Ethnic Structure, Covergence, Disvergence.

کلیدواژه‌ها

 1. منابع
 2. -ابریشمی، ع.، 1385. هویت تاریخی و مسائل کنونی مردم کرد، تهران، نشر آنا، چاپ نخست، 251 ص.
 3. -اسماعیل‌زاده، خ.، 1388. تحول مشارکت سیاسی کردها در ایران، تهران، ص 181-223.
 4. -انتسار، ن.،1390. سیاست کردها در خاورمیانه، ترجمه‌ عرفان قانعی فرد، انتشارات علم، 440 ص.
 5. -ابراهیم‌زاده، ع.، موسوی م. ن و کاظمی‌زاد، ش.ا.، 1391. تحلیل فضایی نابرابری‌های منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره اول، ص 214-235.
 6. -ابوالحسنی، س. ر.، 1390. جهت‌گیری هویت ملی ایران در آینده، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، تهران، 22 ص.
 7. -احمدی‌پور، ز. و منصوریان، ع.ر.، 1385. تقسیمات کشوری و توسعه پایدار در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره اول، ص 62-90.
 8. -احمدی‌پور، ز.، طهمورث، ح. م. و طیبه، ح. م.، 1389. تحلیل قومیت و هویت قومی در ایران، جهت امنیت پایدار، فصلنامه علمی و پژوهشی انتظام اجتماعی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان، ص 35-62.
 9. - احمدی‌پور، ز.، طهمورث، ح. م. و طیبه، ح. م.، 1389. تاثیر الگوی تقسیمات کشوری بر توسعه فضای جغرافیایی (مطالعه موردی: استان زنجان)، فصلنامه مدرس علوم انسانی-برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 14، شماره 4، ص 39-62.
 10. -اطاعت، ج. و موسوی، س. ز.، 1387. تقسیمات کشوری و توسعه پایدار مطاله موردی: ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره سوم، پاییز و زمستان. ص 57-74.
 11. -اطاعت، ج. و موسوی، س. ز.،1390. رابط متقابل بین امنیت ناحیه‌ای و توسعه سیاسی فضاهای سیاسی با تاکید بر سیستان و بلوچستان، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره 1، ص 57-74.
 12. -اعظمی، ه. و دبیری، ع. ا.،1390. تحلیل عناصر تهدید سیاسی- امنیتی در نظام تقسیمات کشوری یاران، فصلنامه مدرس علوم انسانی- برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 15، شماره 4، ص 147-183.
 13. -بیلیس، ج.، 2005. جهانی‌شدن سیاست؛ روابط بین‌الملل در عصر نوین، ترجمه‌ ابوالقاسم راه‌چمنی ، نشر ابرابر معاصر تهران، جلد اول، 840 ص.
 14. -پیشگاهی فرد، ز. و ناصر، س. خ.، 1388. تحلیل سیاست‌های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 69، ص. 17-28.
 15. -پیشگاهی فرد، ز. و مریم امیدی، آ.، 1388. ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 1، بهار و تابستان، ص 48-72.
 16. -پیشگاهی‌فرد، ز.، 1386. فرهنگ جغرافیای سیاسی، تهران، نشر انتخاب، 826 ص.
 17. -درایسدل، آ. و بلیک، ج.، 1374. جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه دره میر حیدر، تهران، وزارت امور خارجه، 485 ص.
 18. -رکن‌الدین افتخاری، ع.، پاپلی یزدی، م. و حسین عبدی، ع.، 1387. ارزیابی تاثیرات اقتصادی بازارچه‌های مرزی بر توسعه مناطق مرزی، مطالعه موردی، مرز شیخ صالح، ص 82-107.
 19. -حافظ‌نیا، م. ر.، 1381. جغرافیای سیاسی ایران، تهران، انتشارات سمت، 534 ص.
 20. -حافظ نیا، م. ر. و کاویانی، م.، .1385، جهانی شدن و هویت ملی (مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه تهران) فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 3و 4، ص 3-27.
 21. -حافظ‌نیا، م. ر.، 1385. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی، 483 ص.
 22. -حافظ‌نیا، م. ر.، قصری محمد، ا. و حاجی کلای حمید، ح.ح، 1384. قومیت و سازماندهی سیاسی فضا، غرب و شمال‌غرب ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال اول، شماره دوم، ص 5-22.
 23. -حق پناه، ج.، 1387. کردستان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات بین المللی، چاپ نخست، 264 ص.
 24. -چوخاجی زاده، م. ب. و امینی قشلاقی، د.، 1389. بسترهای ایجاد نا‌امنی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی از نظر نظامی و امنیتی، جغرافیا، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره 3 (پیاپی 19)، ص186-210.
 25. -خوبروی پاک، م. ر.،1380. اقلیت‌ها، چاپ نخست، تهران، نشر شیرازه، 242 ص.
 26. -کاویانی‌راد، م.، 1389. ناحیه‌گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی، مرکز مطالعات استراتژیک، تهران، 275 ص.
 27. -کاویانی‌راد، م.،1390. ارزیابی رابطه امنیت و اکولوژی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره 3، ص80-100.
 28. -کریمی‌پور، ی. و محمدی، ح. ر.، 1388. ژئوپلیتیک ناحیه‌گرایی و تقسیمات کشوری ایران، تهران، نشر انتخاب، 228 ص.
 29. -شکوئی، ح.، 1384. اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، گیتاشناسی، تهران، 300 ص.
 30. -ظهیری‌نژاد، م.، 1379. فرهنگ و هویت ایرانیان کرد، فصلنامه مطالعات ملی، شماره پنجم.
 31. -غم پرور، ا.، 1389. عوامل بحران از منظر ژئوپلیتیک در کردستان ترکیه، استاد راهنما، علیرضا محرابی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
 32. -قانعی‌فرد، ع.، 1391. تند باد حوادث، مصاحبه با سرگرد عیسی پژمان، تهران، ص 589.
 33. -قادری حاجت، م.، عبدی، ع.، جلیلی‌پروانه، ز. و باقری سرنجیانه، ن.، 1389. تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون، مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره 3، ص 121-151.
 34. -قالیباف، م. ب.، یاری‌شگفتی، ا. و رمضان‌زاده لسبویی، م.، 1387. اثرات ابعاد سرمایه اجتماعی بر امنیت مرزها، مطالعه موردی: نوسود، شهرستان پاوه. استان کرمانشاه، جغرافیا، جغرافیای سیاسی، فصلنامه، جلد 4، شماره 2، ص 25-50.
 35. -محمدی، ح. ر. و فخر فاطمی، ع. ا.، 1384. نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه فضایی و توانایی نواحی مرزی، موضوع مطالعه، بازارچه مرزی باجگیران، فصلنامه ژئوپولیتیک، سال اول، شماره 1، ص 55-76.
 36. -محمدی، ح. ر. و خالدی، ح.، 1391. ژئوپولیتیک کردستان عراق، تهران، نشر انتخاب، 276 ص.
 37. -محمدی، آ.، 1386. مروری بر تاریخ سیاسی کرد، شامل زمینه تاریخی از کردها در قم، نشر پرسمان، 413 ص.
 38. -محمدی، ح. ر.، ابراهیم، ر. و سلیم‌نژاد، ن.، 1387. تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم ، شماره دوم، 51-81 ص.
 39. -مرکز مطالعات استراتژیک، 1387. گزارش استراتژیک نیازمندی‌های سیاست فرهنگی در سطح ملی، سال دوم. 30 ص.
 40. -http://www.azarnews.com
 41. -لوتفی، ئیسماعیل، جه‌وده‌ت، ع. س‌.، 2002. ناسیونالیزم و که‌مینه‌کان له سیاسه‌تی نیو‌ده‌وله‌تی-دا، مه‌کته‌بی بیر و هوشیاری، سلیمانی، (کردی)، 60 ص.
 42. -Coyle, J.J., 1993. Nationalism in Iranian Kurdistan, the Gorge Washington University (Book)
 43. -Seda, K, 2008, Ethnic identity of Turkeys migrant Kurds in urban provinces, Department of Political Science, Northern Illinois University (Article).