دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، 1394 

علمی -پژوهشی

الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی‌ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک‌های دورسنجی

صفحه 1-15

صادق افشار نجفی؛ بهنام رحیمی؛ فرزین قائمی؛ ریحانه احمدی روحانی