دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، خرداد 1394 
ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های نفوذی منطقه مهرآباد، شرق اردستان

صفحه 31-50

علی کنعانیان؛ حامد علی اشرف زاده؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان


ویژگی های کانی شناسی، زمین شیمی و شرایط تشکیل کانسار فلوئوریت دامغان

صفحه 51-64

مریم ریاحی ماه؛ علی اکبر حسن نژاد؛ قربان وهاب زاده کبریاء