دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1394 
گونه‌شناسی سیر تکوینی منطقه شهری چند مرکزی مازندران مرکزی

صفحه 51-63

هاشم داداش پور؛ محمد رضا حق جو؛ مجتبی شهابی شهمیری


تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی کلان‌شهر تهران

صفحه 100-117

جمیله توکلی‌نیا؛ مظفر صرافی؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمد شالی