ریزرخساره ها و مدل رسوب‌گذاری سازند قم در ناحیه خورآباد (جنوب شرقی قم)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، پژوهشگاه علوم، گروه اکولوژی

2 emohammadi02@gmail.com

چکیده

سازند قم در حوضه­های شمال­غربی-جنوب­شرقی پیش کمان سنندج-سیرجان، درون کمانی ارومیه-دختر و پس کمانی ایران مرکزی نهشته شده است. نهشته­های سازند قم در جنوب­شرقی قم به منظور مطالعه ریزرخساره ها و شرایط حاکم بر رسوب­گذاری آنها مورد مطالعه و نمونه­برداری قرار گرفتند. سازند قم در ناحیه مورد مطالعه 260 متر ضخامت داشته و از نظر سنگ­شناسی عمدتاً شامل سنگ آهک­های متوسط تا ضخیم لایه و توده­ای، آهک­های مارنی، مارن، نهشته­های تبخیری و نهشته­های آواری (کنگلومرا، ماسه­سنگ و سیلتستون) می­باشد. این برش با ناپیوستگی آذرین پی بر روی سنگ­های ولکانیکی ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط سازند قرمز بالایی پوشیده شده است. با توجه به پراکندگی فرامینیفرها، سازند قم در ناحیه مورد مطالعه دارای سن روپلین-بوردیگالین می­باشد. مطالعات میکروسکوپی و شواهد صحرایی منجر به شناسایی 11 ریزرخساره (8 ریزرخساره کربناته و 3 رخساره تبخیری، تخریبی و مارنی) در برش خورآباد گردید. براساس ریزرخساره های شناسایی شده و شواهد صحرایی، نهشته­های سازند قم در برش خورآباد بر روی یک رمپ کربناته نهشته شده است. رمپ مذکور بطور کلی قابل تقسیم به دو بخش رمپ داخلی (لاگون) و رمپ میانی (دریای باز) می­باشد و نهشته­های رمپ خارجی که با حضور روزنداران پلانکتون یا ارگانیسم­های مستقل از نور همچون بریوزوثرها و عدم حضور فرمینیفرهای بنتیک همزیست دار مشخص می­گردد، در برش مورد مطالعه مشاهد نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies and depositional model of the Qom Formation in the Khurabad area (southeastern Qom)

چکیده [English]

Deposition of the Qom Formation took place in three NW–SE-trending basins: Sanandaj–Sirjan fore-arc basin, Urumieh–Dokhtar intra-arc basin and Central Iran back-arc basin. The Qom Formation deposits in southeastern Qom have been sampled and studied in order to study the microfacies and their depositional conditions. Outcrops of the Qom Formation in the study area, with 260-m thickness, consist mainly of medium to thick bedded and massive limestones, marly limestone, marl, evaporate deposits and siliciclastic deposits (siltstone, sandstone, congelomerate). Study section is unconformably underlain by the Eocene volcanic rocks and overlain by the Upper Red Formation (URF). On the basis of recognized foraminifera and their vertical distribution, the Qom Formation is Rupelian-Burdigalian in age in the study area. Fourteen microfacies were recognized based on field investigations and microscopic studies. Based on recognized microfacies and field investigations and absence of reefal, oolitic and bioclastic barriers, the Qom Formation in southeastern Qom deposited on an open shelf. This shelf, is generally dividable into two depositional environments including inner shlf (lagoon) and middle shelf (open marine). However, outer shelf deposites which is characterized by the presence of planktonic foraminifera and/or light-independent, heterotroph organisms, as well as absence of larger benthic foraminifera are not observed in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qom Formation
 • Oligo-Miocene
 • Open shelf
 • Depositional model
 1. دانشیان، ج.، شهرابی، م.، اخلاقی، م.، 1389. زیست چینه نگاری و محیط دیرینه نهشته های سازند قم در شمال خاور ماه نشان. علوم زمین، 76: 45-50.
 2. سازمان جغرافیایی کشور، 1388، نقشه راههای ایران، 1:2500000
 3. صفری، ا.، عامری، ح.، وزیری، م. ر.، محمدی، ا.، 1392، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم، ناحیه ورکان (جنوب غربی کاشان)، حوضه پیش کمان سنندج-سیرجان ، نشریه علمی-پژوهشی دیرینه شناسی، دانشگاه مشهد، جلد 2، ص. 187-204.
 4. محمدی، ا.، وزیری، م. ر.، داستانپور، م.، 1393، بررسی ریزرخساره ها و بازسازی محیط رسوبگذاری ساند قم در ناحیه سیرجان، جنوب غرب کرمان، مجله پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی، دانشگاه اصفهان، جلد 55، ص. 35-54.
 5. Adams, T.D., and Bourgeois, F., 1967. Asmari biostratigraphy: geological and exploration, IOOC Report, no. 1074 (unpublished).
 6. Amirshahkarami M., Karavan M., (2014), Microfacies models and sequence stratigraphic architecture of the OligoceneeMiocene Qom Formation, south of Qom City, Iran. Geoscience Frontiers (in press).
 7. Beavington-Penney, S.J., and Racey, A., 2004. Ecology of extant nummulitids and other larger benthic foraminifera: applications in palaeoenvironmental analysis. Earth Sci Rev 67:219–265.
 8. BouDagher-Fadel, M.K., 2008. Evolution and Geological Significance of Larger Benthic Foraminifera. The Netherlands Linacre House, Jordan Hill, 540 p.
 9. Brandano, M., 2003, Tropical/subtropical inner ramp facies in Lower Miocene “Calcari a Briozoi e Litotamni” of the Monte Lungo area, Cassino Plain, Central Apenines, Italy: Società Geologica Italiana, Bollettino, v. 122, p. 85–98.
 10. Brandano, M. Frezza, V., Tomassetti, L. and Cuffaro, M., 2009. Heterozoan carbonates in oligotrophic tropical waters: The Attard member of the lower coralline limestone formation (Upper Oligocene, Malta), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 274, p. 54–63.
 11. Brandano, M., M. Morsilli, G. Vannucci, M. Parente, F. Bosellini, and G. Vicens, 2010. Rhodolith-rich lithofacies of the Porto Badisco Calcarenites (upper Chattian, Salento, southern Italy). Italian Journal of Geosciences 129: 119–131.
 12. Braga, J.C., Aguirre J. 2001. Coralline algal assemblages in Upper Neogene reef and temperate carbonates in Southern Spain. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 175, 27-41.
 13. Daneshian, J., and L. Ramezani Dana, 2007. Erly Miocene benthic foraminifera and biostratigraphy of the Qom Formation, Deh Namak, Central Iran, Journal of Asian Earth Sciences, v. 29, P. 844- 858.
 14. Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. in: Ham, W.E., (Ed), Classification of Carbonate Rocks- A symposium, American Association Petroleum Geologist, 1: 108-121.
 15. Flugle, E., 2004. Microfacies Analysis of Carbonate Rocks: Interpretation and Application: Springer – Verlag, Berlin, 976 p.
 16. Geel, T., 2000. Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Paleogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 155: 211-238.
 17. Halfar J,MuttiM(2005)GlobalDominance of corallin red-algal facies: a response to Miocene oceanographic-events. Geology 33:481–484
 18. Hallock P., 1987. Fluctuations in the trophic resource continuum: A factor in global diversity cycles?. Paleoceanography, 2, 457-471.
 19. Hallock P., 1988. The role of nutrient availability in bioerosion: consequences to carbonate buildups. Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol., 63, 275-291.
 20. Hallock, P., 1999, Symbiont-bearing Foraminifera, in Sen Gupta, B.K., ed., Modern Foraminifera: Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers, p. 123–139.
 21. Hallock, P. 2001.Coral Reefs, Carbonate Sedimentation, Nutrients, and Global Change. In Stanley, G. D.(ed) The History and Sedimentology of Ancient Reef Ecosystems. Kluwer Academic/Plenum Publishers, pp. 387-427. (R)
 22. Hallock, P., Glenn, E.C., 1986. Larger foraminifera: A Tool for Paleoenviornmental analysis of Cenozoic caebonate depositional facies. Palaios 1: 55-64.
 23. Hallock, P., Pomar, L., 2009. Cenozoic Evolution of Larger Benthic Foraminifers: Paleoceanographic Evidence for Changing Habitats. Proceedings of the 11th International Coral Reef Symposium.
 24. Hallock P., Schlager W., 1986. Nutrient excess and the demise of coral reefs and carbonate platforms. Palaios, 1, 389-398.
 25. Harzhauser M 2000. Paleobiogeography and palecology of Oligocene and Lower Miocene gastropods in the eastern Mediterranean and the western Indo-Pacific. PhD Dissertation, University of Vienna.
 26. Harzhauser M 2004. Oligocene Gastropod Faunas of the Eastern Mediterranean (Mesohellenic Trough/Greece and Esfahan-Sirjan Basin/Central Iran). Cour Forsch Inst Senckenberg 248:93–18.
 27. Hasani M.J., Vaziri M.R. 2011. Early-Miocene Gastropods from Khavich Area, South of Sirjan, (Kerman, Iran): Biostratigraphy, Paleogeography and Paleoecology. J Sci Islam Repub Iran 22: 125-133.
 28. Khaksar, K., Maghfouri Moghadam, I., 2007. paleontological study of the Echinoderms in the Qom Formation, (Central Iran), Earth Sci. Res. J. Vol. 11, No. 1 (June 2007): 57-79
 29. Khalili M, Beavers R, Torabi H (2007) Depositional environment of the evaporitic unit (D-member) of the Qom Formation (Central Iran). Carbonates Evaporites 22:101–112
 30. Krstic, N., 1979. Ostracods of the Lower Miocene in the area between Shams Abad and Rahniz, Iran. An.. Geol. Pays Hellen hors serie fase, 11: 673-697.
 31. Laursen, G.V., Monibi, S., Allan, T.L., Pickard, N.A.H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., van Buchem, F.S.P.V., Moallemi, A., and Druillion, G., 2009. The Asmari Formation revisited: changed stratigraphic allocation and new biozonation. In: Shiraz-first international petroleum conference and exhibition, 4–6
 32. Lee, J.J., Anderson, O.R., 1991, Symbiosis in foraminifera in Lee, J.J., and Anderson, O.R., eds., Biology of Foraminifera: San Diego, Academic Press, p. 157–220.
 33. Loftus, W. K., 1855. On the geology of portions of the Turko-Persian frontier, and of the districts adjoining. Quart. J. geol. Soc. London, v.11, pt.1, pp.247-344, 23 figs. 1 pl.
 34. Mandic O 2000. Oligocene to Early Miocene pectinid bivalves of the Western Tethys (N-Greece, S-Turkey, Central Iran and NE-Egypt)-taxonomy and paleobiogeography. PhD Dissertation, University Vienna.
 35. Mateu-Vicens, G., Hallock, P., and Brandano, M., 2009. Test shape variability of Amphistegina d’Orbigny 1826 as a paleobathymetric proxy: application to two Miocene examples. In: Demchuk, T., and Gary, A., (Ed.), Geologic problems solving with microfossils. SEPM Special Volume 93: 67–82.
 36. Mateu-Vicens G., Pomar L., Ferràndez-Cañadell C., 2012, Nummulitic banks in the upper Lutetian ‘Buil level’, Ainsa Basin, South Central Pyrenean Zone: the impact of internal waves. Sedimentology, 59: 527–552.
 37. Mohammadi, E., Safari, A., Vaziri-Moghaddam, H., Vaziri, M.R., and Ghaedi, M., 2011. Microfacies analysis and paleoenvironmental interpretation of the Qom Formation, south of the Kashan, Central Iran. Carbonates Evaporites 26:255–271.
 38. Mohammadi, E., Hasanzadeh-Dastgerdi, M., Ghaedi, M., Dehghan, R., Safari, A., Vaziri-Moghaddam, H., Baizidi, Ch., Vaziri, M.R., and Sfidari, E., 2013. The Tethyan Seaway Iranian Plate Oligo-Miocene deposits (the Qom Formation): distribution of Rupelian (Early Oligocene) and evaporate deposits as evidences for timing and trending of opening and closure of the Tethyan Seaway. Carbonates Evaporites 28:321-345.
 39. Mohammadi, E., Vaziri, M.R., Dastanpour, M., (2015), Biostratigraphy of the Nummulitids and Lepidocyclinids bearing Qom Formation based on Larger Benthic Foraminifera (Sanandaj–Sirjan fore-arc basin and Central Iran back-arc basin, Iran). Arabian Journal of Geosciences, 8:403-423.
 40. Mohammadi E., Ameri, H., (2015), Biotic components and biostratigraphy of the Qom Formation in northern Abadeh, Sanandaj–Sirjan fore-arc basin, Iran (northeastern margin of the Tethyan Seaway). Arabian Journal of Geosciences, DOI 10.1007/s12517-015-1948-7.
 41. Mutti M, Hallock P (2003) Carbonate systems along nutrient and temperature gradients: some sedimentological and geochemical constraints. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 92:465–475
 42. Nebelsick J, Bassi D (2000) Diversity, growth-forms and taphonomy: key factors controlling the fabric of coralline algal dominated shelf carbonates. In: Insalaco E, Skelton P, Palmer T (eds) Carbonate platform systems: components and interactions. Geol Soc Lond Spec Publ 178:89–10
 43. Okhravi R 1998. Synsedimentary cementation in the Lower Miocene reefal carbonates of the central basin, Iran. Carbonate Evaporite 13: 136-144.
 44. Okhravi, R., Amini, A., 1998. An example of mixed carbonate-pyroclastic sedimentation (Miocene, Central Basin, Iran). Sedimentology 118: 37-54.
 45. Rahaghi, A., 1980. Tertiary faunal assemblage of Qom-Kashan, Sabzewar and Jahrom area: National Iranian Oil Company, Geological Laboratories, Publication 8.
 46. Reuter, M., Piller, W.E., Harzhauser, M., Mandic, O., Berning, B., Rogl, F., Kroh, A., Aubry, M.P., Wielandt-Schuster, U., and Hamedani, A., 2009. The Oligo-/Miocene Qom Formation (Iran): evidence for an early Burdigalian restriction of Tethyan Seaway and closure of its Iranian gateways. International Journal of Earth Sciences, Doi: 10. 1007/soo531 -007-0269-9.
 47. Romero, J., Caus, E., and Rossel, J., 2002. A model for the Palaeoenviornmental distribution of larger foraminifera based on Late Middle Eocene deposits on the margine of the south Pyrenean Basin (SE Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 179: 43-56.
 48. Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H., and Taheri, A., 2010. Biostratigraphy and paleoecology of the Oligo-Miocene succession in Fars and Khuzestan areas (Zagros Basin, SW Iran). Hist Biol 21:17-31.
 49. Seddighi, M., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., and Ghabeishavi, A., 2011. Depositional environment and constraining factors on the facies architecture of the Qom Formation, Central Basin, Iran. Hist Biol 24:91-100.
 50. Seyrafian, A., and H. Torabi, 2005. Petrofacies and sequence stratigraphy of the Qom Formation (Late Oligocene- Early Miocene?), north of Nain, Southern trend of the Central Iranian Basian: Carbonates and Evaporites, V. 20, no. 1, P. 82- 90.
 51. Schuster, F., and Wielandt, U., 1999. Oligocene and Early Miocene coral faunas from Iran: paleoecology and paleobiogeography. Int J Earth Sci 88:571–581.
 52. Van Buchem, F.S.P., Allan, T.L., Laursen, G.V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, H., Pickard, N.A.H., Tahmasbi, A.R., Vedrenne, V., and Vincent, B., 2010. Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran. Geol Soc Lond Spec Publ 329:219–263
 53. Vaziri-Moghaddam, H., and Torabi, H., 2004. Biofacies and sequance strayigraphy of the Oligocene succession, Central basin, Iran. N. Jb. Geol. Palaont., Stuttgart, 6: 321-344.
 54. Yazdi-Moghadam M 2011. Early Oligocene Larger Foraminiferal Biostratigraphy of the Qom Formation, South of Uromieh (NW Iran). Turk J Earth Sci 20:847-856
 55. Yazdi M, Shirazi MP, Rahiminejad AH, Motavalipoor R 2012. Paleobathymetry and paleoecology of colonial corals from the Oligocene–Early Miocene (?) Qom Formation (Dizlu area, central Iran). Carbonate Evaporite 27: 395–405.
 56. Wilson, J.L., 1975. Carbonate Facies in Geologic History. Spinger, 471 p.
 57. Wynd J 1965. Biofacies of the Iranian consortium agreement area: Iranian Oil Offshore Company Report 1082