دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، 1395 

علمی -پژوهشی

پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال‌خاور بافق)

صفحه 1-21

میر علی اصغر مختاری؛ محمد ابراهیمی؛ بیتا جاوید فخر؛ سیده طاهره نبوی شقاقی


تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول، جنوب باختر ایران

صفحه 59-81

بهزاد دریکوند؛ سید احمد علوی؛ حسین حاجی علی بیگی؛ ایرج عبداللهی‌فرد