مقایسه روش‌های نیمرخ‌های عرضی متساوی‌البعد و پلیگون تغییرات در بررسی تغییرات خطوط ساحلی (مطالعه موردی: قاعده دلتای چالوس)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

اثرات مستقیم و غیر­مستقیم فرایندهای ناشی از هیدرودینامیک دریا و خشکی، سبب تغییرات زیادی در هندسه خط ساحلی می­شود. بررسی میزان این تغییرات می­تواند برای برنامه­ریزی پایدار در محیط­های ساحلی بسیار سودمند باشد. هدف از این تحقیق محاسبه میزان تغییرات خط ساحلی به همراه مقایسه دو روش نیمرخ­های عرضی متساوی البعد و پلیگون تغییرات در بررسی میزان جابجایی خطوط ساحلی گذشته در قاعده دلتای رودخانه­ای چالوس می­باشد. مواد مورد نیاز برای دستیابی به اهداف این پژوهش، تصاویر TM و ETM  سال­های 1988 و 2000 ماهواره لندست و تصویر 2015 ماهواره اسپات مستخرج از نرم­افزار گوگل­ارث می­باشد. مبنای کار بر سنجش میزان تغییرات خطوط ساحلی بین مقاطع زمانی با استفاده از دو روش نیمرخ­های عرضی متساوی­البعد و تغیییرات پلیگونی می­باشد. این مطالعه تغییرات زیادی را در بازه زمانی 2015-1988 در محدوده قاعده دلتای چالوس با کاهش50 % بین سال­های 2000-1988 و افزایش 17 % بین سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۵ نشان می­دهد. میزان درصد تغییرات محاسبه شده مقاطع زمانی مختلف به روش نیمرخ­های عرضی متساوی­البعد 5/0 درصد تفاوت را نسبت به روش پلیگون تغییرات نشان می­دهد که در مقیاس کلان رقم قابل توجهی نمی­باشد اما ارزیابی میزان دقت روش­های مورد استفاده با میانگین مربع خطاها از انطباق بهتر روش پلیگون تغییرات با واقعیت زمینی حکایت دارد. شایان ذکر است که در روش نیمرخ­های عرضی متساوی­البعد، نحوه انتخاب خط مبنا، چرخش خط ساحلی در پاره­ای از مناطق ساحلی و تورفتگی یا بیرون­زدگی زیاد قسمت­هایی از خطوط ساحلی تاثیر زیادی در نتایج حاصله خواهد داشت. اما در روش تغییرات پلیگونی به دلیل اندازه­گیری تغییرات حادث شده بین دو خط ساحلی، نتایج بدست آمده صرفا متکی به پارامترهای اندازه­گیری در موقعیت خط ساحلی بوده و اعتبار علمی بالاتری را نسبت به روش نیمرخ­های عرضی متساوی­البعد نشان می­دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Transect-from-baseline and The Change Polygon Methods in the survey of the coastline Changes (case study: Chalus Delta) base

چکیده [English]

Direct and indirect effects of hydrodynamic processes of land and sea, Cause great changes in the coastline geometry. The study of these changes can be very useful for planning sustainable coastal environments. The aim of this study, was to compare Transect-from-baseline and the Change Polygon methods in the survey of the coastline Changes in Chalus Delta base. Materials used to achieve the objectives of this research, are TM and ETM images of Landsat Satellite in 1988 and 2000 years and SPOT image in 2015. The work is based on measuring of changes rate in the coastline between the two time periods by using both Transect-from-baseline and The Change Polygon methods. This study shows that in Transect-from-baseline method, how to select the baseline, high rotation coastline in some coastal areas and indentations or protrusions large areas of coastline will have a huge impact on results. but in polygon changes, due to measuring changes occurring between the two shorelines, results obtained are based on the parameters measured the position of the coastline. so the Change Polygon method is show more scientific credibility than the Transect-from-baseline method

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian Sea
 • Coastline
 • Chalus Delta
 • Transect-from-baseline
 • The Change Polygon
 1. منابع
 2. -لرستانی، ق.، 1392. تاثیر فرایندهای هیدرودینامیک دریا و رودخانه بر تغییرات مورفولوژی خط ساحلی (قاعده دلتای گرگان رود) پژوهش‌های دانش زمین، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1392، ص 66-84 .
 3. -یمانی، م.، قدیمی، م. و نوحه‌گر، احمد.، 1392. بررسی تغییرات زمانی خط ساحلی شرق تنگه هرمز از طریق تحلیل آماری نیمرخ‌های متساوی‌البعد (ترانسکت)، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال دوم، شماره 2، ص 154-175.
 4. -یمانی، م.، مقیمی، ا.، معتمد، ا.، جعفربیگلو، م. و لرستانی، ق.، 1392. بررسی تغییرات سریع خط ساحلی به روش تحلیل نیمرخ‌های متساوی‌البعد، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، سال 5، شماره 2، ص 1-20 .
 5. -لرستانی، ق.، 1394. بررسی تغییرات خط ساحلی با استفاده از روش پلی گون تغییرات محدوده؛ موردمطالعه: قاعده دلتای سفیدرود، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال 4، شماره 3، ص 168-180.
 6. -Albuquerque, M., Espinoza, J., Teixeira, P., Oliveira, A., Corrêa, I. and Calliari, L., 2013. Erosion or Coastal Variability: An Evaluation of the DSAS and the Change Polygon Methods for the Determination of Erosive Processes on Sandy Beaches, Journal of Coastal Research, Special Issue, v. 65, p. 1710-14.
 7. -Crowell, M., Douglas, B. and Leatherman, S., 1997. On forecasting future U.S. shoreline positions: A test of algorithms, Journal of Coastal Research, v. 13, p. 1245-55.
 8. -Crowell, M., Leatherman, S. and Buckley, M., 1991. Historical shoreline change: Error analysis and mapping accuracy, Journal of Coastal Research, v. 7, p. 839-52.
 9. -Crowell, M., Leatherman, S. and Buckley, M., 1993. Shoreline change rate analysis: Long term versus short term data, Shore and Beach, v. 61, p. 13-20.
 10. -Douglas, B., Crowell, M. and Leatherman, S., 1998. Considerations for shoreline position prediction, Journal of Coastal Research, v. 14, p. 1025-33
 11. -Di K, W. J., Ma, R. and Li, R., 2003. Automatic shoreline extraction from IKONOS Satellite
 12. Imagery, Earth Observation Magazine, v. 12, p. 14-18.
 13. -Dolan, R., Fenster, M.S. and Holme, S.J., 1991. Temporal analysis of shoreline recession and accretion, Journal of Coastal Research, v. 7(3), p. 723-744.
 14. -Donovan, A., Haney, R. and Mague, S., 2002. Massachusetts Shifting Shorelines: New Data on Shoreline Change, Boston, MA, Massachusetts Office of Coastal Zone Management, v. 12, p. 723-44.
 15. -Fenster, M. S., Dolan, R. and Morton, R. A., 2001. Coastal storms and shoreline change: Signal or noise? Journal of Coastal Research, v. 17, p. 714-20.
 16. -Makota, V., Sallema, R. and Mahika, Ch., 2004. Monitoring Shoreline Change using Remote Sensing and GIS: A Case Study of Kunduchi Area, Tanzania, Western Indian Ocean, Journal of Marine Science, v. 3(1), p. 1-10.
 17. -Mazzer, A.M. and Dillenburg, S.R., 2009. Shoreline temporal variation of wave dominated sandy beaches of the southeast of Santa Catarina Island (Florianopolis, SC, Brazil), Pesquisas em Geociências, v. 36(1), p. 117-135.
 18. -Bride, M. R. A., Penland, S., Hiland, M. W., Williams, S. J., Westphal, K. A., Jaffe, B. E. and Sallenger, A. H., 1989. Analysis of barrier shoreline change in Louisiana from 1853 to 1989, Atlas of shoreline changes in Louisiana from, Series I-2150-A, p. 36-97.
 19. -Ocean Studies Board, 1999. Science for Decision-Making, Washington D.C.: Commission on Geosciences, Environment and Resources, 113 p.
 20. -Smith, M. J. and Cromley, R. G., 2012. Measuring Historical Coastal Change using GIS and the Change Polygon Approach, Transactions in GIS, 2012, v. 16(1), p. 3-15.
 21. -Thieler, E.R., Rodriguez, R.W. and Carlo, M., 1995. Beach erosion and coastal development at Rinco´n, Puerto Rico, Shore and Beach, v. 63(4), p. 18-28.
 22. -Vanrijn, L.C., 2011. Coastal erosion and control, Ocean and Coastal Management, v. 54, p. 867-887.
 23. -Van, T.T. and Binh, T. T., 2008. Shorline change detection to serve sustainable management of coastal zonein CUU long estuary, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, p. 1-6.
 24. -Wright, D. J., Blongewicz, M. J., Halpin, P. N. and Breman, J., 2007. Arc Marine: GIS for a Blue Planet, Redlands, CA, Esri Press, 202 p.