بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل های آهکی در قسمت‌های فوقانی سازند گورپی و قسمت‌های تحتانی سازند پابده در برش گنو (شمال غرب ایلام)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ایران

چکیده

به منظور مطالعه زیست چینه­نگاری نانوفسیل­های آهکی، قسمت­های فوقانی سازند گورپی و قسمت­های تحتانی سازند پابده در برش گنو واقع در شمال غرب ایلام انتخاب شد. مطالعه نانوفسیل­های آهکی منجر به تشخیص32 گونه از 25 جنس گردید. مطابق با اولین حضور گونه­های شاخص و گسترش تجمعات فسیلی همراه، بایوزون Reinhardtites levis zone (CC24) و قاعده زونArkhangelskiell acymbiformis zone (CC25) از بخش فوقانی سازند گورپی که با زون­بندی سیسینگ (1977) همخوانی دارد و زون­هایFasciculithus tympaniformis Zone (NP5), Ellipsolithus macellus Zone (NP4)  از بخش تحتانی سازند پابده که با زون­بندی مارتینی (1971) و بیوزون­های(CP3- CP4) از زون­بندی اکادا و بوکری­(1980) مطابقت دارند شناسایی شد. در نتیجه این مطالعه و بر اساس زون­های مشخص شده، سن قسمت­های فوقانی سازند گورپی مایستریشتین پیشین و سن قسمت­های تحتانی سازند پابده بخش ابتدایی دانین پسین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new aspect in determining the age of the Cretaceous- Tertiary successtion boundary based on calcareous nannofossil in the Northwest Ilam

چکیده [English]

Abstract
In this research, biostratigraphy of the Pabdeh and Gurpi Formations boundary in Northwest Ilam, Geno section was studied. The study of calcareous nannofossil led to recognition of 31 species and 25 genera. According to the first occurrence of index species and distribution fossil assemblages, zones Reinhardtites levis zone (CC24) and base of Arkhangelskiella cymbiformis zone (CC25) of Sissingh (1977) of uppermost of Gurpi Formation and Ellipsolithus macellus Zone (NP4) and Fasciculithus tympaniformis Zone (NP5) of Martini (1971) equivalent to bio zones (CP3- CP4) of Okada and Bukry (1980) of Pabdeh Formation at Geno section were identified. As a result of this study and based on the obtained bio zones, age of the Cretaceous -Tertiary successtion boundary in Northwest of Ilam, is early Late Maastrichtian to Late Danian.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ilam-Danian-Zagros-Geno-Maastrichtian
 1. منابع
 2. -پرندآور، م.، ماهانی پور، ا.، آقانباتی، ع. و حسینی، ا.، 1392. بیواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی بخش ابتدایی سازند پابده (شیل ارغوانی) در یال شمال شرقی تاقدیس کوه گورپی، فصلنامه علوم زمین، شماره 187، ص 89-198.
 3. -خاوری خراسانی، م.پ.، هادوی، ف. و قاسمی نژاد، ا.، 1392. نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام، نشریه علمی پژوهشی دیرینه شناسی، شماره 1(2)، ص149-164.
 4. -درویش زاده، ع.، 1370. زمین‌شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران،901 ص.
 5. -فریدونپور، م.، وزیری مقدم، ح.، غبیشاوی، ا. و طاهری، ا.، 1393. چینه‌نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه و مقایسه آن با برش‌های تنگ بوالفارس و تاقدیس آغار، نشریه علمی پژوهشی رخساره‌های رسوبی، شماره 7(1)، ص 83-106.
 6. -Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the zagros fold thrust belt of Iran and its proforland evolution: Ameracan Journal of Science, v. 304, p.1-20.
 7. -Aubry, M.P., 1992. Paleogene Calcareous Nannofossils from the Kerguelen Plateau, Leg 120, In: Wise, S.W., Schlich, R., et al., (eds.), Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Ocean Drilling Program, College Station, p 471-491.
 8. -Behbahani, R., Mohseni, H., Khodabakhshand, S. and Atashmard, Z., 2010. Depositional environment of the Pabdeh formation (Paleogene) Elucidated from trace fossils, Zagros Basin, W Iran, 1st International Applied Geological Congress, 26-28 April, p. 1004-1007.
 9. -Bordenave, M.L., 2002. The Middle Cretaceous to Early Miocene Petroleum System in the Zagros Domain of Iran, and its prospect Evaluatio, AAPG Annual Meeting, March 10-13, 2002, Houston, Texas.
 10. -Bornemann, A., Aschwer, U. and Mutterlose, J., 2003. The impact of calcareous nannofossils on the pelagic carbonate accumulation across the Jurassic-Cretaceous boundary: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v.199, p.187-228.
 11. -Bown, P.R. and Young, J.R., 1998. Techniques. In: Bown, P.R., (ed.), Calcareous Nannofossil Biostratigraphy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, p.16-28.
 12. -Hadavi, F. and Ezadi, M., 2007. Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Dare- Shahr section (Zagros basin): The First MAPG International Convention Conference and Exhibition, p. 28-31.
 13. -Herrle, J. O., 2003. Reconstructing nutricline dynamics of mid-Cretaceous oceans evidence from calcareous nannofossils from the Niveau Paquier black shale (SE France), Marine Micropaleontology, v. 47, p. 307-321.
 14. -Jalali, M.R, 1971, Stratigraphy of zagros basin: National Iranian Oil Company, Exploration and Production Division Report, v.1249 and 1072, p. 34-36.
 15. -James, G.A. and Wynd, J.C., 1965. Stratigraphy nomenclature of Iranian Oil consortium Agreement Area, American association petroleum geologist bulletin, v. 49, p. 49-63.
 16. -Kamali, M.R., Fathi Mobarakabad, A. and Mohsenian, E., 2006. Petroleum Geochemistry and Thermal Modeling of Pabdeh Formation in Dezful Embayment, Journal Science of University of Tehran JUST, v. 32(2), p. 1-11.
 17. -Lees, J.A., 2002. Calcareous nannofossil biogeography illustrates palaeoclimate change in the Late Cretaceous Indian Ocean, Cretaceous Research, v. 23, p. 537-634.
 18. -Mahanipour, A. and Najafpour, A., 2016. Calcareous nannofossil assemblages of the Late Campanian- Early Maastrichtian form Gurpi Formation (Dezful embayment, SW Iran): Evidence of a climate cooling event, JGeope, v. 6 (1), p. 129-148.
 19. -Martini, E., 1971. Standard Tertiary and Quaternary Calcareous Nannoplankton Zonation, In: Farniacci, A. (ed.), Proceedings, 2th International Conference on Planktonic Microfossils, Rome, Italy. EdizioniTecnoscienza, v. 2, p. 739-785.
 20. -Motiei, H., 1995. Petroleum Geology of Zagros -1 Geological Survey of Iran (in Farsi), 589 p.
 21. -Najafpour, A. and Mahanipour, A., 2015. Calcareous nannofossil biostratigraphy of Late Campanian–Early Maastrichtian sediments in southwest Iran, Arabian journal of Geosciences, v. 8, p. 6037-6046, doi:10.1007/s12517-014-1644-z.
 22. -Okada, H. and Bukry, D., 1980. Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolithbiostratigraphic zonation, Marine Micropaleontology, v. 5(3), p. 321-325.
 23. -Perch-Nielsen, K., 1985. Cenozoic Calcareous Nannofossils. In: Bolli, HM., Saunders, JB., Perch-Nielsen, K. (eds.), Plankton Stratigraphy, Cambridge University Press, p. 427-554.
 24. -Senemari, S. and Sohrabi Molla Usefi, M., 2012. Evaluation of Cretaceous-Paleogene boundary based on calcareous nannofossils in section of Pol Dokhtar, Lorestan, southwestern Iran, Arabian Journal of Geosciences , v. 6, p. 3615-3621.
 25. -Senemari, S., 2014. Diversity changes among calcareous nannofossil assemblages across the Paleocene/Eocene Boundary in the Zagros (Southwest Iran), Journal of Tethys, v. 2, p. 45-54.
 26. -Sissingh, W., 1977. Biostratigraphy of Calcareous Nannoplankton, Geologie En Mijnbouw, p. 37-65.
 27. -Tabatabaei, H., Motamed, A., Soleimani, B. and Kamali, M. R., 2012. Chemical Variation during Pabdeh Formation Deposition, Zagros Basin: Gurpi-Pabdeh-Asmari Boundaries determination and Paleoenvironmental Condition, J GeolGeosci, v. 1(1), p. 102-116. doi:10.4172/jgg.1000102.
 28. -Thierstein, H.R., 1976. Mesozoic calcareous nannoplankton Biostratigraphy of Marine Sediments, Marine Micropaleontology, v. 1, p. 325-362.
 29. -Thierstein, H.R., 1981. Late Cretaceous nannoplankton and the change at the Cretaceous-Tertiary boundary, In: Warme, J.E., Douglas, R.G., Winterer, E.L. (eds.), The Deep Sea Drilling Project: a decade of progress, SEPM Special Publication, v. 32, p. 355-394.
 30. -Thierstein, H.R. and Young, J.R., 2004. Coccolithophores: From Molecular Processes to Global Impact, Springer, 565 p.
 31. -Tremolada, F., Erba, E. and Bralower, T. J., 2006. Late Barremian to early Aptian calcareous nannofossil paleoceanography and paleoecology from the Ocean Drilling Program Hole 641C (Galicia Margin), Cretaceous Research, v. 27, p. 887-897.
 32. -Villa, G., Fioroni, C., Pea, L., Bohaty, S.M. and Persico, D., 2008. Middle Eocene-late Oligocene climate variability: Calcareous nannofossil response at Kerguelen plateau, Site 748, Marine Micropaleontology, v. 69, p. 173-192.
 33. -Watkins, D.K., Wise Jr, S.W., Pospichal, J.J. and Crux, J., 1996. Upper Cretaceous calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoceanography of the Southern Ocean, In: Moguilevsky, A., Whatley, R. (eds.), Microfossils and oceanic environments, University of Wales, Aberystwyth Press, p. 55-381.
 34. -Williams, J.R. and Bralower, T.J., 1995. Nannofossil assemblages, fine fraction stable isotopes, and the paleoceanography of the Valanginian-Barremian (Early Cretaceous) North Sea Basin Paleoceanography, v. 10(4), p. 815-839.
 35. -Wind, F.H., 1979. Maastrichtian-Campanian nannofloral provinces of the southern Atlantic and Indian Oceans, In: Talwani M et al. (eds.), Deep Drilling Results in the Atlantic Ocean: Continental Margins and Paleoenvironment, Washington, Am Geophysics Union, p. 123-137.
 36. -Wynd, J.G., 1965. Biofacies of Iranian Oil Consortium agreement area, I.O.O.C. Report No.1082
 37. -Zahiri, A.H., 1982. Maastrichtian microplankton of well Abteymur-1 S.W, Iran: NIOC, Expl. Div. Tech. Note No. 226, Unpublished.