دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، فروردین 1396 

علمی -پژوهشی

بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای ریگ جن

صفحه 1-17

یلدا فتاحی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی


منشا گازهای هیدروکربوری در گل‌فشان‌های جنوب‌شرق دریای خزر (دشت گرگان) براساس ترکیب مولکولی و ایزوتوپی کربن و هیدروژن

صفحه 87-102

بهزاد مهرابی؛ آدریانو مازینی؛ مهین فرهادیان؛ الینا پلودتکینا؛ سالواتوره اینگواگیاتو