دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1396 
1. بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای ریگ جن

صفحه 1-17

یلدا فتاحی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی


5. بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه لاویج با استفاده از روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی

صفحه 75-86

محمد مهدی حسین زاده؛ سید حسن صدوق؛ سعیده متش بیرانوند؛ رضا اسماعیلی


6. منشا گازهای هیدروکربوری در گل‌فشان‌های جنوب‌شرق دریای خزر (دشت گرگان) براساس ترکیب مولکولی و ایزوتوپی کربن و هیدروژن

صفحه 87-102

بهزاد مهرابی؛ آدریانو مازینی؛ مهین فرهادیان؛ الینا پلودتکینا؛ سالواتوره اینگواگیاتو