دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، خرداد 1396 
مدل‌سازی درجه روز گرمایش و سرمایش در ایران

صفحه 127-140

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ رضا ابراهیمی