دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، 1396 

علمی -پژوهشی

تحلیل ساختاری گرانیت میلونیتی خاور و جنوب‌خاور بروجرد

صفحه 1-15

لیلی ایزدی کیان؛ امیرحسین صدر؛ شیما ربانی


بازشناسی تکنولوژی هوشمند قنات از دریچه لایه‌های شناختی

صفحه 91-111

علی اصغرزاده؛ سید غلامرضا اسلامی؛ ایرج اعتصام