ارزیابی چاه‌های برداشت آب شهرستان اسلامشهر از نقطه نظر ماسه‌دهی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده انرژی های نو و محیط زیست، دانشگاه آزادواحد غرب تهران

چکیده

ماسه‌دهی به­عنوان یک ریسک مخاطره‌آمیز در حفر چاه‌ها و تأمین آب شرب در پهنه‌هایی با زمین‌شناسی رسوبی و بافت خاک دانه ریز شناخته می‌شود. در این راستا این پژوهش نیز با هدف بررسی میزان ماسه‌دهی در چاه‌های تأمین آب شرب شهرستان اسلامشهر انجام شد. بدین منظور ده چاه که عمده نیازهای شرب این شهرستان را تأمین می‌کنند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های مورد نیاز در چهار زمان در فصل‌های متفاوت برداشت شد. به این صورت که ماسه‌دهی آب در زمان استارت پمپ، یک، چهار، هشت و دوازده ساعت پس از شروع پمپاژ جمع‌آوری گردید. پس از انجام آنالیز داده‌های آزمایشگاهی و مطالعات ساختمان چاه‌ها نتیجه‌گیری شد که ماسه‌دهی چاه‌های واقع در نواحی شمال­غرب، جنوب­شرقی و جنوب‌غربی محدوده مطالعاتی نسب به دیگر چاه‌های آب شرب روستاهای شهرستان اسلامشهر بیش‌تر بوده و در زمان شروع پمپاژ میزان ماسه‌دهی آن‌ها زیاد و پس از گذشت زمان برداشت تا 4 ساعت بعد از شروع به کار پمپ، میزان ماسه‌دهی کم شده است. بعد از این زمان، با افزایش زمان برداشت آب، میزان ماسه‌دهی چاه نیز افزایش پیدا می‌کند به­طوری که بعد از گذشت 12 ساعت از کار پمپ میزان ماسه‌دهی چاه بیشتر از زمان اولیه شروع به کار پمپ می‌باشد و برای برداشت آب باید این بازه‌های زمانی را مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrogeological analysis of water harvesting wells in Eslamshahr county in terms of Sand production

نویسندگان [English]

 • Hossein Yousefi 1
 • Ali Mohammadi 1
 • Parviz Abdi Badrlou 2
1 Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran
2 Faculty of New Energies and Environment, Islamic Azad University
چکیده [English]

Sand production event has known as an adventure risk in well drilling and provide drinking water in areas with alluvial geology and fine soil texture. In this regard, this study aimed to evaluate the sand production rate of the drinking water supply wells in Eslamshahr county. So Ten wells which supply the city's major water needs were examined. Required samples were taken in four different seasons. In this case, the sand production at the start of the water pump, one, four, eight and twelve hours after the starting time were collected. After the analysis of experimental data and studies about wells structure it was concluded that sand production in wells which located in North West, South East and South West study area to compare with other drinking wells of Eslamshahr rural’s are more and at the time of starting the pump, sand production is high and after four hours it will decrease. After this time, with increasing water harvesting time, the rate of well’s sand production also increased that means after twelve hours of pump starting, the sand production rate is higher than starting time and then the timeframe for water harvesting should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drinking water-Eslamshahr-Sand production-Water harvesting
 1. -احمدی، ح.، 1391. ژئومرفولوژی کاربردی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 706 ص.
 2. -حسنی، ا.، خانی، م.، صیادی، م.، قدمی، و. و خستو، ح.، 1389. بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، جلد 12، شماره 1، ص 195-200.
 3. -شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران، 1390. گزارشات مربوط به وضعیت آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسلامشهر.
 4. -صیادی، م.، 1386. بررسی علل ماسه‌دهی چاه‌های آب شرب در روستاهای استان تهران، پروژه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران.
 5. -فردوسی، ر.، کلاگری، ع.ا.، حسین‌زاده، ق. و سهرابی، ق.، 1391. مطالعات پتروگرافی، دگرسانی متاسوماتیک و ژنز اسکارن آهن و مس کمتال، شمال‌شرق خاروانا، آذربایجان شرقی، مجله زمین‌شناسی اقتصادی، جلد 4، شماره 1، ص 47-58.
 6. -میرباقری، س. ا.، 1377. هیدرولوژی مهندسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه شیراز، 500 ص.
 7. -Bianco, L.C.B. and Halleck, P.M., 2001. Mechanisms of arch instability and sand production in two-phase saturated poorly consolidated sandstones, SPE 68932, the SPE European Formation Damage conference, Hague, Netherlands, May 2001.
 8. -Climent, N., Arroyo, M., O'Sullivan, C. and Gens, A., 2014. Sand production simulation coupling DEM with Computational Fluid Dynamics in Civil Engineering European Journal of Environmental and Civil Engineering, v. 18, p. 983-1008.
 9. -Hall, C.D. and Harrisberger, W.H., 1970. Stability of sand arches, a key to sand control, J. Pet. Tech. v. 12, p. 821-829.
 10. -Hunter, L.R., Mahler, R.L., Brooks, L.E., Lolley, B.A. and Holloway, L., 2002. Groundwater and wellhead protection in the Hua, Hua Water Quality Project Final Report College of agriculture, University of Idaho.
 11. -Peckenham, J.M., Thornton, T. and Whalen, B., 2009. Sand and gravel mining, effects on ground water resources in Hancock county, Maine, USA Journal of Environmental Geology, v. 56, p. 1103-1114.
 12. -Rahmati, H., Jafarpour, M., Azadbakht, S., Nouri, A., Vaziri, H., Chan, D., Xiao, Y., 2013. Review of sand production prediction models, Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 201, p. 1-16.
 13. -Schaider, L.A., Ackerman, J.M. and Rudel, R.A., 2016. Septic systems as sources of organic wastewater compounds in domestic drinking water wells in a shallow sand and gravel aquifer, Science of the Total Environment, v. 547, p. 470-481.
 14. -Skjærstein, A., Tronvoll, J., Santarelli, F.J. and Jøranson, H., 1997. Effect of water breakthrough on sand production, experimental and field evidence, SPE 38806, the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, TX, USA, October 1997.
 15. -Smith, D.D. and Wischmeier, W.H., 1958. Factors affecting sheet and rill erosion, Search Results American Geophysical Union Trans, v. 38, p. 889-896.
 16. -Vaziri, H., Barree, B., Xiao, Y., Palmer, I. and Kutas, M., 2002. What is the magic of water in producing sand? SPE 77683, the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, TX, USA, October 2002.
 17. -Zingg, A.W., 1940. Degree and length of land slope as it affects soil loss in runoff, Agricultural engineering, v. 21, p. 59-64.