تحلیل پتروفابریکی و استرین نهایی در گرانیتوئید دگرشکل شده سامن

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعات ساختاری و ریزساختاری بر روی گرانیتوئید دگرشکل شده سامن حاکی از وجود مجموعه­ای از دگرشکلی­های شکنا و شکل­پذیر در این توده می­باشد. شکستگی­ها و گسل­های راستگرد مهم­ترین عوارض ساختاری شکنا در منطقه بوده که در مقیاس­های متفاوت قابل پی­جویی هستند. بررسی­های صحرایی و مطالعات ریزساختاری نشان دهنده توسعه یک خطوارگی کشیدگی نافذ در نتیجه کشیدگی کانی­های کوارتز و فلدسپار در این گرانیتوئید است به­گونه­ای که در بسیاری موارد تداعی کننده بافت مخطط گنیسی می­باشد. مهم­ترین عناصر پتروفابریکی توسعه یافته شامل نوارها و تیغه­های کوارتزی، پورفیروبلاست­های نوع سیگما، سطوح برشی  C-S و شواهد تجدید تبلور دینامیکی همچون مرزهای مضرس کانی­های کوارتز می­باشد. نشانگرهای برش وجود یک مؤلفه برشی راستگرد در منطقه را نشان می­دهند. تحلیل استرین نهایی بر روی کانی­های کوارتز در سطوح اصلی بیضوی استرین نشان دهنده مقادیر استرین تکتونیکی بصورت 2.35<Rxz<4.3، 1.2<Rxy<2.6 و 1.28<Ryz<1.97  می­باشد. هم­چنین نتایج نشان دهنده مقادیر K (پارامتر شکل بیضوی استرین) بزرگتر از یک (1.4<K<1.9) و غلبه تکتونیت نوع LS است. تحلیل عدد جنبش شناختی تاوایی نشان دهنده غلبه دگرشکلی برش عمومی (0.4<Wk<0.91) و عملکرد ترکیبی پارامترهای استرین برش محض و برش ساده می­باشد. همگرایی مایل ناشی از حرکت صفحه عربستان به سمت صفحه ایران مهم­ترین نیروی پیشران در وقوع این نوع دگرشکلی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrofabric and finite strain analyses of deformed Samen granitoid

چکیده [English]

Structural and micro-structural studies on Samen deformed granitoid revealed both brittle and ductile deformation in this granitoid. Joints and dextral faults are the most important of brittle structures that developed in the different scales. Field studies and micro-structural observation show development of penetrative stretching lineation related to the quartz and feldspar minerals elongation in the Samen granitoid. This lineation shows a textures same as striated gneiss fabric. Petrofabric elements such as; quartz bands and lamellas, symmetric and asymmetrical quartz and feldspar lenses, sigma type porphyroclasts, C-S shear bands and evidences of dynamic recristalisation are the most important features in the Samen granitoid. All the shear sense indicators show a dextral sense of shear in the area. Finite strain analyses on the quartz grain markers show the amounts of tectonic strain as: 2.35

کلیدواژه‌ها [English]

 • Samen granitoid- Strain analysis- Strain ellipsoid- Kinematic vorticity number- Strain partitioning
 1. -Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran, new data and interpretations, Tectonophysics, v. 229, p. 211-238.
 2. -Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran, and its proforeland evolution, American Journal of Science, v. 304, p. 1-20.
 3. -Bailey, C.M. and Eyster, E.L., 2003. General shear diformation in the Pinaleno Mountains metamorphic core complex, Arizona, Journal of Structural Geology, v. 25, p. 1883-1893.
 4. -Bailey, C.M., Gilmer, A.K. and Marquis, M.N., 1999. A tale of two shear zones, the vorticity and strain path of two greenschist facies shear zones, Geological Society of America Abstracts with Programs, v. 31(7), 59 p.
 5. -Berberian, M., 1995. Master ‘‘blind’’ thrust faults hidden under the Zagros folds, active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics, v. 241, p. 193-224.
 6. -Berberian, M. and King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, v. 18, p. 210-265.
 7. -Fort, A.M. and Bailey, C.M., 2007. Testing the utility of the porphyroclast hyperbolic distribution method of kinematic vorticity analysis, Journal of Structural Geology, v. 29, p. 983-1001.
 8. -Fossen, H. and Tikoff, B., 1993. The deformation matrix for simultaneous simple shearing, pure shearing and volume change, and its application to transpression–transtension tectonics, Journal of Structural Geology, v. 15, p. 413-422.
 9. -Fry, N., 1979. Random point distribution and strain measurements in rocks, Tectonophysics, v. 60, p. 89-105.
 10. -Lin, S., Jiang, D. and Williams, P.F., 2007a. Importance of differentiating ductile slickenside striations from stretching lineations and variation of shear direction across a high-strain zone, Journal of Structural Geology, v. 29, p. 850-862.
 11. -McQuarrie, N., 2004. Crustal scale geometry of the Zagros fold–thrust belt, Iran, Journal of Structural Geology, v. 26, p. 519-535.
 12. -Means, W.D., Hobbs, B.E., Lister, G.S. and Williams, P.F., 1980. Vorticity and non-coaxiality in progressive deformations, Journal of Structural Geology, v. 2, p. 371-378.
 13. -Mohajjel, M. and Fergusson, C.L., 2000. Dextral transpression in Late Cretaceous continental collision, Sanandaj–Sirjan Zone, western Iran. Journal of Structural Geology v. 22, p.1125-1139.
 14. -Passchier, C.W. and Trouw, R.A.J., 2006. Microtectonics, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg- New York.
 15. -Ramsay, J.G., 1967. Folding and fracturing of rocks, McGraw-Hill, New York.
 16. -Ramsay, J.G. and Huber, M.I., 1983. The techniques of modern structural geology, 1: strain analysis, Academic Press, London.
 17. -Srivastava, H.B., Hudleston, P. and Earley, D., 1995. Strain and possible volume loss in a high-grade ductile shear zone, J Struct Geol, v. 17, p. 217-1231.
 18. -Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran, A review, American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 52, p. 1229-1258.
 19. -Tikoff, B. and Fossen, H., 1993. Simultaneous pure and simple shear, the unifying deformation matrix, Tectonophisics, v. 217, p. 267-283.
 20. -Vitale, S. and Mazzoli, S., 2008. Heterogeneous shear zone evolution, the role of shear strain hardening/softening, J Struct Geol, v. 30, p.1383-1395.
 21. -Vollmer, F.W., 2011. EllipseFit 2.0. http://www.frederickvollmer.com/ellipsefit/.
 22. -Wallis, S.R., 1995. Vorticity analysis and recognition of ductile extension in the Sanbagawa belt, SW Japan, J Struct Geol, v. 17, p. 1077-1093.
 23. -Xypolias, P. and Doutsos, T., 2000. Kinematics of rock flow in a crustal-scale shear zone, implication for the orogenic evolution of the southwestern Hellenides, Geological Magazine, v. 137, p. 81-96.
 24. -Xypolias, P., 2010. Vorticity analysis in shear zones, Areview of methods and applications, Journal of Structural Geology, v. 42, p. 1-21.