پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها بر توانمندسازی ذی‌نفعان محلی گردشگری و توسعه سکونتگاه‌های روستایی ناحیه گلدشت شهرستان بروجرد

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در بسیاری از کشورها، دولت به‌صورت هدفمند برای رونق صنعت گردشگری و فعالیت‌های مربوط و حتی در برخی از موارد برای خروج از بحران به ذی­نفعان این فعالیت به حمایت عمومی از جمله به توزیع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در این بخش می‌پردازد، یعنی عواید یارانه‌های هدفمند علاوه بر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به بخش توریست و اکوتوریست نیز تخصیص می‌یابد و توسعه هر چه بیشتر ذی­نفعان محلی گردشگری و توسعه سکونتگاه‌های روستایی و محلی را در پی دارد. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی می­باشد. هدف از این نوشتار مطالعه و بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها بر توانمندسازی ذی­نفعان گردشگری و  توسعه سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه‌ مورد مطالعه است. برای تبیین داده‌ها و برای تعیین ارتباط بین مؤلفه اثرگذار و اثرپذیر تحقیق از روش‌های آمار استنباطی یعنی ضرایب  هم­بستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یارانه‌ نقدی تأثیر آماری معناداری بر میزان توسعه‌یافتگی و توانمندسازی ذی­نفعان محلی گردشگری در برخی از ابعاد دارد. هم­چنین، ضریب تأثیر متغیرها بر میزان توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی در ارتباط با گردشگری، متغیر ویژگی‌های خوداتکایی با ضریب تأثیر۵۰۷/۰ بیشترین میزان اثر را بر توانمندسازی ذی­نفعان محلی و به‌ تبع آن توسعه سکونتگاه روستایی دارد و پس ‌از آن، به ترتیب متغیرهای اعتماد و اطمینان با ضریب تأثیر ۴۵۳/۰، مسئولیت‌پذیری و احساس تعلق مکانی با ضریب تأثیر ۳۴۶/۰، مشارکت و تصمیم‌گیری با ضریب تأثیر ۰۵۴/۰ در میزان توانمندسازی ذی­نفعان محلی و توسعه سکونتگاه‌های روستایی مسیر و مقصد گردشگری ناحیه مورد مطالعه اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The consequences of Targeted subsidies in empowering tourism local stakeholders and rural settlements development of Goldasht area county of Boroujerd

چکیده [English]

In many countries, the government purposefully act to support the public by granting direct and indirect subsidies to tourism industry in ordrt to Juice up it and it’s related activities or even for getting it out of the crisis.In the other words the benefits of subsidy in addition to the economic and social sectors allocate to tourism and ecotourism and lead to further development of local stakeholders and local tourism as well as development of rural settlements.
This is an issue that deserves attention in our country there after subsidy cuts and has caused a part of the recession, damage to the tourism industry and residents, stakeholders and suppliers of these activities, both at the local level and at national level, in most tourist areas of the country, especially rural settlements.This research is conducted using descriptive-analytic method to study the consequences of organizing subsidies in empowerment of tourism stakeholders and development of rural settlements in the area of study. To explain and to determine the relationships between the effevtive and Impressionable componens the einferential statistical methods like Pearson correlation coefficients and multiple regression were used.The results indicate that cash subsidy has significant impact on the development and empowerment of local stakeholders of tourism in some dimensions.
Among the impact factors of variables on the development of rural settlements in connection with tourism, characteristics of self-reliance variable with 0.507 impact factor has the most effective impact on empowerment of local stakeholders and consequently the development of rural settlements. After that variable, the variables of trust and confidence with 0.453, responsibility and sense of place with 0.346 and Participation and decision-making with 0.054 impact factor, impact on the empowerment of local stakeholders and the rural settlements development as well as the tourism destination of area of study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • subsidies-targeted- tourism- development- rural settlements- Goldasht Borujerd
 1. -حافظ نیا، م.، ۱۳۸۸. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت، ص ۱۳۱ تا ۱۳۲.
 2. -فرج زاده، ز. و نجفی، ب.، ۱۳۸۳. اثرات کاهش یارانه مواد غذایی بر مصرف‌کنندگان در ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال ششم، شماره ۲۰، ص ۱۳۵ تا ۱۵۶.
 3. -دینی ترکمانی، ع.، ۱۳۸۹. هدفمندسازی یارانه-ها، هدف‌ها و چالش‌ها، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و پنجم، ص ۲۸۱-۲۸۲.
 4. -رمضانی نامقی، م. و خدیوی، م.، ۱۳۹۱. اثرات و پیامدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد روستایی (نمونه موردی، بخش کوهسرخ، شهرستان کاشمر)، همایش ملی توسعه روستایی، رشت، دانشگاه گیلان.
 5. -کلانتری، خ.، ۱۳۸۵. پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار SPSS، تهران، نشر شریف، چاپ دوم، ۱۸۱ ص.
 6. -کلانتری، ع. و رحیمی، ع.، ۱۳۸۵. بررسی اقتصادی سوبسید، موسسه مطالعات بازرگانی، چاپ سوم، ۲۱۸ ص.
 7. -میر محمدصادقی، ج. و رضازاده، م.،۱۳۹۱. محاسبه کشش‌های قیمت و درآمدی تقاضای گردشگری داخلی شهر اصفهان در سال‌های ۸۸ و ۹۰ (قبل و بعد از اجرای یارانه)، نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره ۱، شماره ۲، ص ۵۵-۶۶.
 8. -نجفی، ن. و دهقانی، ف.، ۱۳۸۹. بررسی و ارزیابی روش‌های پرداخت نقدی یارانه‌ها در دنیا، راهبرد توسعه، شماره ۲۳، ۲۳۸ ص.
 9. -Adorno, V., Bernini, C. and Pellegrini, G., ۱۹۹۲. Do Capital Subsidies Affect Growth in the Tourism Industry, P.۱–۲.
 10. -Blake, A. and Sinclai, M., ۲۰۰۳. TOURISM CRISIS MANAGEMENT, US Response to September ۱۱, Annals of Tourism Research, v. ۳۰(۴), p. ۸۱۳-۸۳۲.
 11. -Cable, D.A. and Tippett, R. M., ۲۰۱۲. Poverty and the Social Safety Net, p. ۱.
 12. -Dorward, A., Chirwa, E., Boughton, D., Crawford, E., Jayne, T., Slater, R. and Tsoka, M., ۲۰۰۸. Towards ‘smart’subsidies in agriculture? Lessons in recent experience in Malawi, Natural resources perspectives, ۱۱۶ p.
 13. -Ezeuduji, I.O., ۲۰۱۵. Building capabilities for sub-Saharan Africa’s rural tourism services performance, African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance, Supplement, v. ۲۱, p. ۶۸-۷۵.
 14. -Fleischer, A. and Felsenstein, D., ۲۰۰۰. Support for rural tourism, Does it make a difference?, Annals of Tourism Research, v. ۲۷(۴), p. ۱۰۰۷-۱۰۲۴.
 15. -Kothari, C.R., ۲۰۰۹. Research methodology, method and techniques (Second Revised Edition), New Age International Publishers, New Delhi, ۴۰۱ p.
 16. -OECD., ۲۰۰۵. Subsidy Reform and Sustainable Development, Economic, Environmental and social aspects.
 17. -Sirvavastave, D.k. and Bhujanga Rao, C., ۲۰۰۳. Governments Subsidies in India Issues and Approach, National Institute for Public Finance and Policy.
 18. -Schubert, S.F. and Gabriel Brida, J., ۲۰۰۸. Dynamic effects of subsidizing the tourism sector, Tourism Economics, v. ۱۴(۱), p. ۵۷-۸۰.
 19. -Tabor, S.R., ۲۰۰۲. Assisting the poor with cash, Design and implementation of social transfer programs, World Bank Social Protection Discussion Paper, ۲۲۳ p.
 20. -Vrhovski, D., Földing, B. and Prebanic, S., ۲۰۱۴. Government subsidies efficiency analysis in the tourism sector in Croatia, In Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, Biennial International Congress, Tourism & Hospitality Industry, University of Rijeka, ۱۶۱ p.