تحلیل ساختاری گرانیت میلونیتی خاور و جنوب‌خاور بروجرد

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

توده­ گرانیتوئیدی بروجرد از نظر جایگاه زمین­شناسی بخشی از پهنه سنندج-سیرجان محسوب می­شود. در بیشتر بخش­های گستره­ مورد مطالعه شواهد دگرشکلی شکل­­پذیر به­صورت فابریک­های میلونیتی دیده می­شود که گرانیت بروجرد را به گرانیت میلونیتی تبدیل کرده­ است. فابریک­های میلونیتی شامل برگوارگی میلونیتی و خطواره­ کششی است که در بخش­هایی از توده که هوازدگی خفیف است  قابل دیدن و اندازه­گیری است. شیب برگوارگی در بیشتر نقاط کم تا متوسط حدود 10-55 درجه است. برگوارگی­ها در بخش شمالی توده بیشتر امتداد شمال خاور–جنوب باختر دارند و در بخش­هایی جنوبی توده بروجرد امتداد برگوارگی بیشتر راستای شمال باختر-جنوب خاور را نشان می­دهند. جهت شیب برگوارگی متغیر و در بخش­های شمالی توده بیشتر به سمت جنوب خاور شیب دارد و در بخش­های جنوبی توده به سمت شمال­خاور شیب دارد. میل خطواره کششی کم و در حدود 0-25 درجه و به شمال­باختر، شمال­خاور و جنوب­خاور میل دارد. با توجه به شیبدار بودن برگوارگی نوع حرکت در پهنه­ برشی و با استفاده از نشانگرهای سوی برش، حرکت شیب­لغز نرمال و معکوس تعیین گردید. مجموعه­ شواهد موجود در گستره برای تعیین موقعیت تکتونیکی توده­ گرانیتوئیدی  بروجرد نشان می­دهد که جایگزینی این توده هم­زمان با تکتونیک و در مرحله دوم دگرشکلی صورت گرفته است. بعد از تغییر شکل و تشکیل فابریک میلونیتی در توده بروجرد، مجددا گستره تحت­تاثیر دگرشکلی قرار گرفته و برگوارگی و خطواره میلونیتی چین خورده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of mylonitic garanite, east and southeast of Boroujerd

چکیده [English]

Boroujerd granitoid pluton geologically is part of Sanandaj-Sirjan zone. Evidence of ductile deformation such as mylonitic fabric In most parts of the study area and changed Borujerd granitoid to mylonitic granite. Mylonitic fabric includes mylonitic foliation and stretching lineation is visible and , measurable at unweathered granite part. Most foliation are dipping low-to-moderate and changed 10-55 degrees. At north part of pluton foliation have NE-SW strike and in the south part of Boroujerd pluton chenged to NW-SE. At the north part foliation are dipping to SE and in the south part foliation are dipping to NE. stretching lineation are low angle plunging between o-25 to NW, NE and SE plunging. Due to the slope of the mylonitic foliation and shear sence indicator, normal and reverse dip-slip movement was determined for mylonitic granite. Collection of evidence in this area for tectonic setting determine of Boroujerd pluton show syn tectonic (Syn D2 deformation) emplacmet . After deformation and formation of mylonitic fabric in Boroujerd pluton, this pluton again deformed and Mylonitic and Stretching lineation arefolded.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mylonitic granite
 • Boroujerd
 • Shear zone
 • Mylonitic foliation
 • Stretching lineation
 1. -احمدی‌خلجی، ا.، 1378. بررسی پترولوژی و پتروفابریک توده‌های نفوذی و دگرگونی مجاورتی گستره‌ بروجرد، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
 2. -احمدی‌خلجی، ا.، 1378. بررسی پترولوژی و پتروفابریک توده‌های نفوذی و دگرگونی مجاورتی گستره‌ بروجرد، سمینار کارشناسی‌ارشد، دانشکده‌ علوم دانشگاه تهران.-احمدی‌خلجی، ا.، 1385. پترولوژی توده‌ گرانیتوئیدی بروجرد، رساله‌ دکتری، دانشگاه تهران.
 3. -احمدی‌خلجی، ا.، اسماعیلی، د. و ولی‌زاده، م.، 1385. خاستگاه و ویژگی‌های زمین‌ساختی توده‌ گرانیتوئیدی بروجرد (باختر ایران)، مجله‌ علوم-زمین، تابستان85، سال پانزدهم، شماره 60، ص 10 تا 15.
 4. -حاج‌ملاعلی، ع. و نیکدل، ع.، 1362. یافته‌های نوین پیرامون اسلیت‌های سیاهرنگ و سنگ‌های ژوراسیک گستره‌ همدان- ملایر- بروجرد، سازمان زمین‌شناسی کشور (گزارش داخلی).
 5. -ربانی، ش.، 1394. تحلیل ساختاری گرانیت میلونیتی خاور و جنوب خاور بروجرد، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
 6. -رسولی، ج.، اسماعیلی، د. و احمد‌نژاد، و.، 1392. تأثیر دگرسانی بیوتیت بر روی ناهمسان-گردی خودپذیری مغناطیسی میانگین در کمپلکس گرانیتوئیدی بروجرد، فصلنامه‌ زمین‌شناسی ایران، سال هفتم، شماره‌ بیست و هفتم، ص 3-15.
 7. -صدر، ا. ح.، سپاهی، ع. ا. و خانلری، غ. ر.، 1382. مطالعه ساخت‌های موجود در گرانیت‌های الوند، فصلنامه علوم زمین، سال یازدهم، ص 49-50.
 8. -کریمی، ش.، امینی، ص. و محجل، م.، 1374. بررسی رفتار کانی‌های پلاژیوکلاز طی دگرشکلی در بخش میلونیتی گرانیت شیخ‌چوپان و سیاه‌در‌علیا (باختر سقز)، انجمن زمین‌شناسی ایران، پانزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران.
 9. -محجل، م. و هوشمند معنوی، س.، 1395. دگرریختی و چین خوردگی فابریک‌های میلونیتی پهنه برشی شکل‌پذیر نوغان جنوب باختر گلپایگان، پهنه سنندج-سیرجان، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و پنجم، شماره 100، ص 91-98.
 10. -منوچهری، م.، 1370. نقشه زمین‌شناسی بروجرد مقیاس 1:100000، انتشارات سازمان زمین‌شناسی.
 11. -Blenkinsop, T.G., 2000. Deformation microstructures and mechanisms in minerals and rocks, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 125 p.
 12. -Bouchez, J.L., Delas, C., Gleizes, G., Nedelec, A. and Cunery, M., 1992. Submagmatic microfractures in granites, Geology, v. 20, p. 35-38.
 13. Fossen, H., 2010. structural Geology, Cambridge University Press.
 14. -Goscombe, B. and Trouw, R., 1997. The geometry of folded tectonic shear sense indicators Journal of Structural Geology, v. 21, p. 123-127.
 15. -Hobbes, B.E., Means, W.D. and Williams, P.F., 1976. The relationship between Geology, Wiley, New York.
 16. -Hanmer, S. and Passchier, C.W., 1991. Shear sense indicators: a review, Geology survey can Pap, v. 90, p. 1-71.
 17. -Masoudy, F., 1997. Contact metamorphism and pegmatite development in the region S.W of Arak- Iran, ph.D. thesis, university of leeds, England (no publicated).
 18. -Mohajjel, M., Fergusson, C.L. and Sahandi, M.R., 2003. Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-sirjan Zone, Western Iran, J. Asian Earth Science, v. 21, p. 397-412.
 19. -Passchier, C.W. and Trouw, R.A.J., 2010. Microtectonics, Translation of Mohajjel, M., 1388, university of Tarbiyat Modarres, 742 p.
 20. -Paterson, S.R., Fowler, T., Schmidt, K.L., Yoshinobu, A.S., Yuan, E.S. and Miller, R.B., 1998. Interpreting magmatic fabric patterns in plutons, Lithos, v. 44, p. 53-82.
 21. -Pryer, L.L., 1993. Microstructueres in feldespar from a major crustal thrust zone: the Grenville Front, Ontario, Canada, Journal of Structural Geology.
 22. -Vernon, R.H., Collins, W.J. and Paterson, S.R., 1993. Pre-foliation metamorphism in low-pressure/high-temperature terrains. Tectonophysics, v. 219, p. 241-256.
 23. -Vernon, R.H., 2000. Review of microstractural evidence of magmatic and solid- state flow, Electronic Geosiences, v. 5, p. 1-23.
 24. -Vernon, R.H., 2004. A practical guide to rock microstructure, Cambridge university press, United Kingdom, 594 p.