تغییرات سرعت و جهت باد متأثر از توسعه شهری مطالعه موردی: محله سعادتآباد تهران

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانمشگاه خوارزمی

چکیده

توپوگرافی شهر تهران، تراکم و ارتفاع ساختمانها، میزان ترافیک، عرض و جهت معابر به همراه شرایط جوی و اقلیمینقش اساسی را در تراکم آلایندهها ایفا میکنند. یکی از پارامترهای جوی که در پراکندگی آلایندههای هوا در سطحشهر تهران نقش تعیین کنندهای دارد، باد است. در این پژوهش با استفاده از روشهای توصیفی-تحلیلی و مقایسهایبا بکارگیری تکنیک شبیهسازی با استفاده از نرم افزار ENVI-met به بررسی و تحلیل رفتار باد پرداخته است. روشگردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد که در خیابانهاییکه جهت شمالی-جنوبی )موازی جهت باد غالب( دارد، اکثراً کانالیزاسیون خیابانها باعث افزایش سرعت باد شده واین امر باعث خروج آلایندهها از این خیابانها میشود. در خیابانهایی که عمود بر جهت جریان باد غالب )خیابانهایشرقی-غربی( است، اثر ارتفاع و نحوه همجواری ساختمانها نسبت به یکدیگر، ضمن تغییر جهت و سرعت باد، سببانباشته شدن آلایندههای منتشر شده در خیابان میگردد. و همچنین خیابانهای شمالی- جنوبی به خصوص خیابانسی و پنج متری بعثت بیشترین سرعت باد را به خود اختصاص داده است. که یکی از مهمترین دلایل افزایش سرعتباد در این خیابان را میتوان به کانالیزه شدن باد در داخل آن و عرض بیشتر خیابان دانست. سرعت بالای باد در اینخیابان باعث شده تا رابطه معکوسی با میزان منواکسید کربن منتشر شده برقرار کند. بهطوری که کمترین میزانمنواکسیدکربن در این خیابان مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in wind fields affected by urban development Case Study: Saadat Abad neighborhood of Tehran

نویسنده [English]

 • shaghayegh delfanazari 1
1 kharazmi University
چکیده [English]

Topography of Tehran, density and height of buildings, traffic, width and direction of the passages with the climate, play a major role in the accumulation of pollutants. One of atmospheric parameters in the dispersion of air pollutants in Tehran decisive is the wind. In this research, the behavior of the wind in the current situation has been investigated using descriptive-analytical and cross-comparison and simulation techniques by software Matt ENVI, which is a software to analyse the climate. Collecting data was through library and field studies. The results show that in the north-south streets (parallel to the prevailing wind direction), the majority of septic streets has increased wind speed. This results in the emission of these streets. In streets that are perpendicular to the prevailing wind direction (east-west streets), the effect of altitude and the proximity of buildings to each other, in addition to the change of direction and wind speed, will causes the published accumulation of pollutants on the street. Based on the results obtained from this study, north-south streets, especially Besat Street in the neighborhood of Saadat Abad, has the highest wind speed. One of the main reasons for the increase of wind speed on this street can be channeled and its width. High wind speeds on this street has an inverse relationship to the amount of carbon dioxide released. So that the least amount of carbon monoxide was found in the street

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development urban
 • Simulation- Wind- ENVI met- Saadat Abad Neighborhood
 1. -امینی، ژ.، 1390. مدل‌سازی خرد‌مقیاس آلودگی هوای تهران (مطالعه موردی: مسیر آزادی–تهرانپارس)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 2. -پور دیهمی، ش.، 1390. زبان اقلیمی در طراحی محیطی پایدار (کاربرد اقلیم در برنامه‌ریزی و طراحی محیط)، جلد اول، مقیاس کلان و میانه، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 304 ص.
 3. -رنجبر سعادت‌آبادی، ع. و محمدی، ل.، 1389. مطالعه میانگین الگوهای همدیدی براساس رخداد غلظت‌های مختلف آلاینده CO در فصول تابستان و پاییز در تهران، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 72، ص 111-127.
 4. -رهنمایی، م.ت.، 1369. مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی، چاپ سوم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران، چاپ گستر، 208 ص.
 5. -صفوی، س.ی. و علیجانی، ب.، 1385. بررسی عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 58، زمستان 1385، ص 99-112.
 6. -فرجی، ا.، 1387. هوا و اقلیم شناسی، تهران، کارنو، 314 ص.
 7. -گل بابایی، ح.، مهدوی وفا، ح.ا.، رودگرمی، پ. و خلیل پور، ا.، 1389. بررسی نقش جریان باد در مدیریت جامع کلانشهر تهران، دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار، دانشگاه یزد.
 8. -Bady, M., Kato, Sh., Takahashi, T. and Huang, H., 2011. An experimental investigation of the wind environment and air quality with in densely populated urban street canyon: Journal of Wind engineering and industrial aerodynamics, v. 99, p. 857-867.
 9. -Bruse, M. and Fleer, H., 1998. Simulating surface-plant–air interactions inside urban environments with a three-dimensional numerical model: Journal of Environmental Modelling and Software, v. 13, p. 373-384.
 10. -Bruse, M. and Hunttner, S., 2009. Simulating Climate Change in Urban Stractures: The Use of ENVI-met Within the KLIMEs Project, International Association for urban Climate, p. 19-21.
 11. -Di Sabatino, S., Buccoliri, R., Pulvirenti, B. and Britter, R.E., 2008. flow and pollutant dispersion in street canyon using FLUENT and ADMS-urban. Environ model assess, v.13, p. 369-381.
 12. -Karra, S., Malki-Esphtein, L. and Neophuton, M., 2011. The dispersion of traffic related pollutants across a non-homogeneous street canyon, Environmental sciences, v. 4, p. 25-34.
 13. -Lawton, P., 2008. Evaluating the role of urban public space in Dublin’s evolution as an entrepreneurial city, Progress in Irish Urban Studies, v. 4, p. 1-12.