زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش، زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند گورپی در این برش270 متر است و سنگ­شناسی آن به طور عمده شامل سنگ آهک، مارن و سنگ آهک رسی است. مرز زیرین آن با سازند ایلام هم شیب و مرز بالایی آن با سازند امیران ناپیوسته است. در این مطالعه 45 گونه متعلق به 20 جنس از روزن بران شناور و بنتیک تشخیص داده شده است که براساس گسترش چینه­شناسی این روزن بران، 7 زون زیستی معرفی شده است. این زون­ها عبارتند از:  Globotruncana ventricosa Zone,Globotruncanita elevata Zone, Radotruncana calcarata Zone, Globotruncanella havanensis Zone, Contusotruncana contusa Zone, Globotruncana aegyptiaca Zone, Gansserina gansseri Zone با توجه به زون­های زیستی معرفی شده سن سازند گورپی در این برش کامپانین پیشین تا ماستریشتین پسین تعیین شده است. براساس نسبت درصد روزن بران شناور به بنتیک و درصد مورفوتایپ 3 و با استفاده از فرمولD = e (3.58718+ (0.03534 × %P)) عمق450 تا 600 متر برای بیشتر بخش­های سازند گورپی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigrapy and Palaebathymetry of Gurpi Formation in Anticlin Sultan

چکیده [English]

In this study, biostratigraphy and palaebathymetry Gurpi Formation in section Anticlin Sultan were studied. The thickness of Gurpi Formation in this section is 270 meters and its main lithology includes Marl, Limy Marl, Limestone and Shale. In this section Lower boundary of ‌Gurpi Formation is transition with Ilam Formation , and its upper boundary with Amiran Formation ‌is unconformably. Here, on the basis of foraminiferal studies,45 species belonging to 20 genera of planktonic foraminifera and Benthic were identified. Based on the stratigraphic distribution of the well known foraminifers, seven foraminiferal biozones were established in the Gurpi Formation including Globotruncana elevata zone, Globotruncana ventricosa Zone, Radotruncana calcarata Zone , Globotruncanella havanensis Zone , Globotruncana aegyptiaca Zone , Gansserina gansseri Zone , Contusotruncana contusa Zone . The age of Gurpi Formation in this examined is determined based on identified biozones of Early Campanian to‌‌ Late Maastrichtian. A depth of 500- 650 m was assigned for most parts of the sediments Gurpi Formatan was assigned ccording to planktonic/epibenthic ratio and Percentage Morphotype 3 and the regression equation D = e (3.58718 (0.03534 × %P)).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gurpi Formation
 • Planktonic foraminifera
 • Morphotype
 • Campanian
 • Maastrichtian
 1. -زارعی، ا.، 1384. پالینولوژی، با یوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند گورپی در برش الگو، رساله کارشناسی‌ارشد چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، دانشگاه تهران، 151 ص.
 2. -کاملی، ا.، 1383. زیست چینه نگاری سازند گورپی در ناحیه لالی (خوزستان) رساله کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان، 126 ص.
 3. -مهدویان راد، ا.، 1388. لیتوستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند گورپی در تاقدیس کمستان (شمال‌غرب ایذه) و مقایسه آن با مقطع تیپ در (شمال لالی)، رساله کارشناسی‌ارشد شهید بهشتی، 157 ص.
 4. -همتی نسب، م.، 1387. میکروبایوستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی سازند گورپی در برش کاور، جنوب ایلام، رساله کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، 157 ص.
 5. -Aramovich, S. and Keller, G., 2003. Planktonic forminiferal response to the latest Maastrichtion abrupt warm vent: a case study from South Atlantic DSDP Site525A, Journal of Elsevier, Marine Micropaleontology, v. 48, p. 225-249.
 6. -Abramovich, S., Keller, G., Stuben, D. and Berner, Z., 2003. Characterization of late Campanian and Maastrichtian planktonic foraminiferal depth habitats and vital activities based on stable isotopes, journal of Elsevier, Palaeogeography, Palaeoclimatology, palaeoecology, v. 202, p.1-29.
 7. -Bandy, O.L., 1953. Ecology and paleoecology of some California foraminifera part 1, the frequency distribution of recent foraminifera California, journal of paleontology, v. 22, p.161- 182.
 8. -Bandy, O.L. and Arnal, R.E., 1960. concepts of foraminiferal paleoecology, American Associationof petroleum Geologists Bullentin, v. 44, p.1921-1932.
 9. -Berger, W.H. and Diester, Haass, L., 1988. Paleoproductivity; the benthic/ planktonic ratio in foraminifera as a productivity index, Marine Geology, v. 81, p.1-4.
 10. -Boersoma, A. and Premoli Silva, I., 1983. paleocenplanktic foraminiferal biogeography and pale oceanography of the Atlantic Ocean Micropaleontology, v. 29, p. 355-386.
 11. -Caron, M., 1978. Cretaceous planktonic foraminifers from DSDP leg 40, Southeastern Atlantic Ocean, Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, v. 40, p. 651-780.
 12. -Caron, M., 1985. Cretaceous planktonic foraminifera; In: Bolli, H.M., Saunders, J.B. and Perch Nielsen, K. (Editors). Plankton Stratigraphy; Cambridge University Press, Cambridge, 86 p.
 13. -Dalbiez, F., 1955. The genus Globotruncana in Tunisia. Micropaleontology, v. 1, p. 161-171.
 14. -Filkorn, H.F. and Scott, R.W., 2011. Microfossils, paleoenvironments snd biostratigraphy of Mal Paso Formation (Cretaceous, upper Albian), State of Guerrero, Mexico, Revista Mexicana de Ciencias, v. 28(1), p. 175-191.
 15. -Gallalal, N. and Zaghbib – Turki, D., 2010. High resolution biostratigraphy based on planktic foraminifera across the Cretaceous–Paleogene transition at the Bidart section (SW France), Journal of Acta Geologica polonica,v. 60, p. 243-255.
 16. -Loeblich, A.R. and Tappan, H., 1988. Foraminifera Genera and their Classification, Van Nostrand Reinhold, New York, 970 p.
 17. -Martinez, J.I., 1989. Foraminiferal biostratigraphy and paleoenvironmments of the Maastrichtian Colon mudstones of Northern Southe America. Micropaleontology, v. 35, p. 97-113.
 18. -Motiei, H., 2003. Stratigraphy of Zagros, A Publication of the Geological Survey of Iran, 536 pp. (in Persian), agreement area, Am Assoc Pet Geol Bull, v. 49, p. 2182-2245.
 19. -Premoli Silva, I. and Bolli, H.M., 1973. Late Cretaceous to Eocene Planktonic Foraminifera and Stratigraphy of leg 15 Sites in the Caribbean Sea, University of Milano, Geology Department, Swiss Federal Institute of Technology, 547p.
 20. -Premoli Silva, I. and Verga, D., 2004. Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera course 3, in Verga, D. and Rettori, R. (Editors), International School on Planktonic Foraminifera: University of Perugia and Milano, T ipografidi di Pontefelcino, Perugia, Italy, 283 p.
 21. -Robaszynski, F., Caron, M., Gonzalez Donoso, J.M. and Wonders, A.A.H., 1984. Atlas of late Cretaceous Globotruncanids, Revue de Micropaleontologie, v. 26, p.145-305.
 22. -Sliter, W., 1989. Biostratigraphic Zonation for Cretaceous Planktonic Foraminifera examind in the section. Journal of foraminiferal Research, v. 19, p. 1-19.
 23. -Van der Zwaan, G.J., Jorissen, F.J. and De Stigter, H.C., 1990. The depth-dependency of planktonic/benthic foraminiferal ratios; constraints and applications; Marine Geology, v. 95, p. 1-16.
 24. -Vaziri-Moghaddm, H., 2002. Biostratigraphic study of the Ilam and Gurpi Formation based on planktonik foraminifera in SE(Iran), Journal of scences, Islamic Republicof Iran, v. 13, p. 339-356.
 25. -Wynd, J.G., 1965. Biofacies of Iranian oil ConsortiumAgreement Area, (I.O.O.C) Report No.1082 (Unpublished paper), 88 p.