سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری در بافتهای فرسوده پس از فرآیند نوسازی )مطالعه موردی: محلات اسدی و صفا-منطقه 31 تهران(

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بافت‌های فرسوده شهری بر اثر گذشت زمان و تغییر در الگوهای فضایی ساخت‌وساز، دارای مشکلات زیادی از لحاظ شرایط کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای زندگی ساکنان آن­ها شده‌اند. بر این اساس راهبرد بهینه بهسازی و نوسازی این بافت‌ها دارای اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی رضایتمندی ساکنان محلات اسدی و صفا منطقه 13 تهران از کیفیت محیط شهری پس از فرآیند نوسازی می‌باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری داده­ها، پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان محلات اسدی و صفا می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر نمونه انتخاب و پرسش‌نامه بین آن‌ها توزیع شده است. داده­ها در نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون­های T تک نمونه‌ای، کندال و همبستگی پیرسون تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که شهروندان از میان شاخص‏های مورد بررسی نسبت به شاخص‌های زیبایی‌شناسی، کالبدی و امنیت ابراز نارضایتی کرده‌اند. بالاترین سطح رضایتمندی ساکنان به بعد دسترسی و پایین‌ترین سطح رضایتمندی به بعد کالبدی تعلق دارد. نتایج به دست آمده از همبستگی پیرسون گویای این حقیقت می‌باشد که بین ویژگی‌های فردی ساکنین و رضایتمندی آن‌ها از شاخص‌های کیفیت محیط رابطه‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of residents' satisfaction with the quality of the urban environment in the Deteriorated after Renewal process (Case study: Shahid Asadi and Safa neighborhoods in Region 13 of Tehran)

چکیده [English]

Urban eroded over time and changes in spatial patterns of construction, has a lot of problems in terms of physical, economic and social for life have became today. on this basis optimal strategy for rehabilitation and Renewal of these textures is of great importance in planning and urban management.The aim of this study was to evaluate the satisfaction of local residents Asadi and Safa neighborhoods in Region 13 of Tehran after the Renewal process is the quality of the urban environment. The research method is descriptive and analytical and survey. statistical population in this study are residents of the neighborhood Asadi and Safa with use of Cochran formula aboute 320 samples were selected and questionnaire distributed between them. Indexes research with looking at subjective quality of life in 6 dimension social, security, economic, physical, environmental, and aesthetic access to classified and analyzed to the SPSS software with using the one-sample T-test, Kendall and Pearson correlation. research results indicate that the citizens of the index examined complained relative to the Indexes aesthetic, physical and security. the highest satisfaction level of access to the and lowest level of satisfaction belong to the physical.the results of Pearson correlation is indicative of the fact that between the individual characteristics of residents and satisfaction parameters environmental quality, there is no relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rusty texture
 • renovation
 • Satisfaction
 • Region 13 in Tehran
 • Asadi and Safa neighborhoods
 1. -آخوندی احمدی، ع.، برک پور، ن.، خلیلی، ا. و صداقت نیا، س.،1394. سنجش کیفیت زندگی در کلانشهر تهران، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 2، ص 5-22.
 2. -بحرینی، ح.، ایزدی، م. و مفیدی، م.، 1392. رویکردها و سیاست‌های نوسازی شهری از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره 9، ص 17-30.
 3. -تقوایی، م.، بابا نسب، ر. و موسوی، چ.،1391. تحلیلی بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، مطالعه موردی: منطقه 4 تبریز، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره 2، ص 19-36.
 4. -حاجی نژاد، ع.، رفیعیان، م. و زمانی، ح.، 1389. بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 77، ص 129-144.
 5. -خاتون‌آبادی، ا.، صابری، ز. و ابراهیمی، م.،1390. میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی، مطالعه موردی: روستا شهر عاشق آباد، فصلنامه روستا و توسعه، سال 14، شماره 8، ص 101-111.
 6. -دویران، ا.، 1387. آسیب‌شناسی و تحلیل شیوه‌های مداخله در بافت فرسوده (نمونه موردی: محله اسلام‌آباد زنجان)، همایش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، مشهد مقدس، ص 1-19.
 7. -رفیعیان، م.، عسگری زاده، م. و عسگری زاده، ز.، 1388. ارزیابی مجتمع‌های مسکونی با تأکید بر رویکرد رضایتمندی در محله نواب، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 14، شماره 1، ص 197-212.
 8. -سازمان نوسازی شهر تهران، 1395. ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، منطقه 13 شهرداری تهران.
 9. -سلمانی، ح.، تقوایی، ع. و رفیعیان، م.، 1391. سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری‌سازی آن، مورد شناسی: محله هاشمی در منطقه ده تهران، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره 4، ص 53-64.
 10. -شاطریان، م.، اشنویی، ا. و گنجی پور، م.، 1391. سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت قدیم شهر آران و بیدگل از شاخص‌های کیفیت زندگی، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، شماره 13، ص 127-144.
 11. -شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، 1390. سند راهبردی بهسازی و تجدید حیات بافت‌های فرسوده شهری، تهران.
 12. -شماعی، ع. و پوراحمد، ا.، 1383. تحلیلی بر سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه‌های توسعه کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 48، ص 179-202.
 13. -فلامکی، م.، 1390. باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
 14. -گیفورد، ر.، 1378. روان‌شناسی محیط‌های مسکونی، ترجمه وحید قبادیان، فصلنامه معماری و فرهنگ، سال2، شماره 3.
 15. -محمدی، ج. و زواره بیدگلی، س.م.، 1388. توسعه درونزای بافت‌های فرسوده شهری، سپهر (سازمان جغرافیایی)، سال هیجدهم، شماره 70، ص 23-30.
 16. -مهران فر، م.، فولادیان، ا. و اصغرپور، ا.، 1391. تأثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت‌های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد، مجله علوم اجتماعی، سال نهم، شماره 2، ص 157-182.
 17. -وزارت مسکن و شهرسازی، 1386. طرح تفصیلی منطقه 13 تهران، مهندسین مشاور گزینه.
 18. -Bonaiuto, N., Forrara, F. and Bonnes, M., 2003. Perceived Residential Environment Quality and Neighborhoods Attachment in Urban Environmental: a Confirmation Study on the City of Rome, Landscape and Urban Planning, v. 65(1), p. 41-52.
 19. -Bramley, G. and Power, S., 2008. Urban Form and Social Sustainability: the Role of Density and Housing Type, Planning and design.
 20. -Chapman, D.P., Strine, T.W., Balluz, L.S., Moriarty, D.G. and Mokdad, A.H., 2008. The Associations Between Life Satisfication and Health – Related Quality of Life, Journal of Community Health, v. 33(1), p. 40-50.
 21. -Denik, M., Mitkoric, P., Velev, J. and Bogdanovic, I., 2008. Application of the Urban Reconstruction Method in the Central Area of Nis, Architecture and Civil Engineering, v. 6, p. 15-23.
 22. -Fleury–Bahi, G., Felonneau, M.L. and Marchand, D., 2008. Process of place identification and residential satisfaction, Environment and Behavior, v. 40(5), p. 669-682.
 23. -Kowaltowski, D.C., Da Silva, S.A., Labaki, L.C., Rusche, R.C. and De Carvalho, M.D., 2006. Quality of Life and Sustainability Issues as seen by the Population of Low – Income Housing in the Region of Campinas, Brazil, Habitat international, v. 30(4), p. 1100-1114.
 24. -Nillson, J., 2006. “Social Capital and Quality of Life in The Old Age”, Journal of Aging and Health, v. 19(3), p .419-434.
 25. -www.Region13.tehran.ir.