زیست چینه‌شناسی سازند گورپی در طاقدیس اناران (ناحیه لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترا، شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز

4 دکترا، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران

10.29252/esrj.9.3.139

چکیده

سازند گورپی در طاقدیس اناران در ناحیه جنوب شرقی لرستان حاوی 5/269 متر مارن با میان لایه‌های مارن آهکی است که دو عضو رسمی آهک سیمره و آهک رسی امام حسن را شامل می‌شود. براساس مطالعات انجام شده در این برش 70 گونه متعلق به 38 جنس از نانوفسیل‌های آهکی تشخیص داده شده که منجر به تفکیک 8 بیوزون نانوفسیلی شده است. با توجه به بیوزون‌های شناسایی شده، سازند گورپی در این برش در بازه‌ای از کامپانین میانی تا پالئوسن نهشته شده است. براساس شواهد فسیل‌شناسی گذر کرتاسه-پالئوژن ناپیوسته بوده و عدم ثبت بیوزون‌های NP1 تا NP4 موید نبود بخش اعظم بازه دانین در برش مورد مطالعه است. به نظر می‌رسد فعالیت مجدد ساختار خطی اناران به شکل یک بلندی دیرینه مسبب تفاوت رخساره و ناپیوستگی در رأس سازند گورپی در جنوب شرق ناحیه لرستان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Gurpi Formation in Anaran anticline (Lurestan Province) based on calcareous nannofossils

نویسندگان [English]

 • samira shahriyary 1
 • Anoshiravan Kani 2
 • Hasan Amiri Bakhtiar 3
 • Amir Mohammad Jamali 4
1 Ph.D Student, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
3 Ph.D, National Iranian Southern Oil-Field Company (NISOC), Ahwaz
4 Ph.D, National Iranian Oil Company, Exploration Directorate, Tehran
چکیده [English]

Abstract
The Gurpi Formation at Anaran Anticline in SE of Lurestan province.consists of 269.5 meters of marl with intercalation of limy marl; two formal members of Seymareh limestone and Emam-Hasan argillaceous limestone are also exposed. Studies reveal presence of 70 species belonging to 38 genera of calcareous nannofossils based on which 8 global biozones were differentiated. Consequently, the Gurpi Formation was attributed to middle Campanian through Paleocene. There is a distinct hiatus in Cretaceous-Paleogene boundary based on paleontological evidence, as deduced from the absence of nannofossil biozones NP1-NP4. It seems that the reactivation of Anaran linement as paleohigh caused facies changes and hiatus in Gurpi Formation in SE of Lurestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Anaran Anticline – Biostratigraphy
 • Calcareous nannofossil
 • Gurpi Formation
 • K/Pg boundary
 1. -اسفندیاری، س.، 1394. لیتواستراتیگرافی و نانواستراتیگرافی سازند گورپی در برش طاقدیس سورگاه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. -اصغریان رستمی، م.، 1391. مطالعه زیست چینه نگاری و جغرافیای دیرینه سازند گورپی در برش میش خاص، جنوب خاور ایلام، با استفاده از روزنبران: مجله علوم زمین، شماره 85، ص 135 تا 148.
 3. -پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا. و آقانباتی، ع.، 1392. بایوستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی اواخر مایستریشتین-ابتدای پالئوسن در برش شیخ‌مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه)، پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی، شماره 50، ص 59 تا 78.
 4. -گوهری، ع.، 1389. لیتواستراتیگرافی و نانواستراتیگرافی سازند گورپی در برش سیاه کوه (جنوب غرب ایلام)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. -هادوی، ف .و رسا ایزدی، م.، 1387. نانواستراتیگرافی سازند گورپی در برش دره شهر (جنوب شرق ایلام)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی، شماره 4، ص 289 تا 300.
 6. -همتی‌نسب، م.، 1387. میکروبایواستراتیگرافی و چینه‌نگاری سکانسی سازند گورپی در برش کاور (جنوب کبیرکوه)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
 7. -Agnini, C., Fornaciari, E., Raffi, I., Rio, D., Rohl, U. and Westerhold, T., 2007. High-resolution nannofossil biochronology of middle Paleocene to early Eocene at ODP Site 1262: implications for calcareous nannoplankton evolution, Marine Micropaleontology v. 64, p. 215-248.
 8. -Agnini, C., Fornaciari, E., Raffi, I., Catanzariti, R., Pälike, H., Backman, J. and Rio, D., 2014. Biozonation and biochronology of Paleogene calcareous nannofossils from low and middle latitudes; Newsletters on Stratigraphy, v. 47(2), p. 131-181.
 9. -Aubry, M.P., Bord, D. and Rodriguez, O., 2011. New taxa of the Order Discoasterales Hay 1977, Micropaleontology, v. 57, p. 269-287.
 10. -Aubry, M.P., Rodriguez, O., Bord, D., Godfrey, L., Schmitz, B. and Knox, R.W. O’B., 2012. The First Radiation of the Fasciculiths: Morphologic adaptations of the coccolithophores to oligotrophy, Austrian Journal of Earth Sciences, v. 101, p. 29-38.
 11. -Beiranvand, B., Ghasemi-Nejad, E. and Kamali, M.R., 2013. Palynomorphs response to sea-level fluctuations: a case study from Late Cretaceous-Paleocene, Gurpi Formation, SW Iran. Geopersia Journal, v. 3(1), p. 11-24.
 12. -Berberian, M., 1995. Master ‘blind’ thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics, v. 241, p. 193-224.
 13. -Bernaola, G. and Monechi, S., 2007. Calcareous nannofossil extinction and survivorship across the Cretaceous-Paleogene boundary at Walvis Ridge (ODP Hole 1262C, South Atlantic Ocean): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 255, p. 132-156.
 14. -Blanc, E.J.P., Allen, M.B., Inger, S. and Hassani, H., 2003. Structural styles in the Zagros simple folded zone, Iran: Journal of the Geological Society, London, v. 160, p. 401-412.
 15. -Bown, P.R. and Young, J.R., 1998. Techniques. In: Bown, P.R. (Ed.), Calcareous Nannofossil Biostratigraphy. British Micropalaeontological Society Publications Series, Chapman and Hall/Kluwer Academic Publishers, p. 16-28.
 16. -Bramlette, M.N. and Martini, E., 1964. The great change in calcareous nannoplankton fossils between the Maestrichtian and Danian, Micropaleontology, v. 10(2), p. 291-322.
 17. -Bukry, D. and Bramlette, M.N., 1970. Coccolith age determinations Leg 3, Deep Sea Drilling Project. In Maxwell, A. E. et al, 1970, Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project. Volume III, Washing- ton (U. S. Government Printing Office), 5890 p.
 18. -Burnett, J.A., 1998. Upper Cretaceous; In: Bown, P.R. (Ed), Calcareous nannofossil biostratigraphy; Chapman and Hall, London, p. 132-192.
 19. -Cepek, P. and Hay, W.W., 1969. Calcareous Nannoplankton and Biostratigraphic subdivision of the upper Cretaceous: Transactions of the Gulf Coast Association of Geological Societies, v. 19, p. 323-333.
 20. -Darvishzadeh, B., Ghasemi-Nejad, E., Ghourchaei, S. and Keller, G., 2007. Planktonic foraminiferal biostratigraphy and faunal turnover across the cretaceous-tertiary boundary in southwestern Iran, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, v. 18(2), p. 139-149.
 21. -Emami, H., Verge´s, J. and Nalpas, T., 2010. Structure of the Mountain Front Flexure along the Anaran anticline in the Pusht-e Kuh Arc (NW Zagros, Iran): insights from sand box models, In: Leturmy, P. & Robin, C.(eds) Tectonic and Stratigraphic Evolution of Zagros and Makran during the Meso-Cenozoic. Geological Society, London, Special Publications (in press).
 22. -Engdahl, E.R., Jackson, J.A., Myers, S.C., Bergman, E.A. and Priestley, K., 2006. Relocation and assessment of seismicity in the Iran region, Geophysical Journal International, v. 167, p. 761-778.
 23. -Falcon, N.L., 1974. Southern Iran: Zagros Mountains In: SPENCER, A.M. (ed.) Mesozoic–Cenozoic Orogenic Belts, Data for Orogenic Studies, Geological Society, London, Special Publications, v. 4, p. 199-211.
 24. -Farzipour-Saein, A., Yassaghi, A., Sherkati, S. and Koyi, H., 2009. Mechanical stratigraphy and folding style of the Lurestan region in the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran: Journal of Geological Society, London, v. 166, p. 1101-1115.
 25. -Golonka, J., 2004. Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic, Tectonophysics, v. 381, p. 235-273.
 26. -Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Schmitz, M.D. and Ogg, G.M., 2012. The Geologic Time Scale 2012, Cambridge University Press, Cambridge, 384 p.
 27. -James, G.A. and Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium agreement area, Bull Am Assoc Petrol Geol, v. 49, p. 2182-2245.
 28. -Lees, J.A., 2002. Calcareous nannofossils biogeography illustrates palaeoclimate change in the Late Cretaceous Indian Ocean, Cretaceous Research, v. 23, p. 537-634.
 29. -Less, J.A. and Bown, P.R., 2005. ‘Upper cretaceous calcareous nannofossils biostratigraphy, ODP leg 198 (Shatsky rise northwest Pacific Ocean)’; Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, v. 198, p. 1-60.
 30. -Mai, H., Spejer, R.P. and Schulte, P., 2003. Calcareous index nannofossils (coccoliths) of the earliest Paleocene originated in the late Maastrichtian, Micropaleontology, v. 49 (2), p. 185-195.
 31. -Martini, E. and Worsley, E., 1970. Standard Neogene calcareous nannoplankton zonation, Nature, v. 225, p. 93-104.
 32. -Martini, E., 1971. ‘Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation’; In: Bolli, H.M., Saunders, J.B., and Perch-Nielsen, K. (Eds); Plankton Stratigraphy, Cambridge Earth Sciences Series; Cambridge Univ. Press; p. 427- 554.
 33. -Martini, E., 1976. Cretaceous to Recent Calcareous Nannoplankton from the Central Pacific Ocean (DSDP Leg 33), In: Schlanger, S. O., Jackson, E. D. et al., Initial Reports DSDP 33: Washington (U. S. Govt. Printing office), p. 383-423.
 34. -McQuarrie, N., 2004. Crustal scale geometry of the Zagros fold–thrust belt, Iran, Journal of Structural Geology, v. 26, p. 519-535.
 35. -Molina, E., Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J.A., Gallala, N., Hardenbol, J., von Salis, K., Steurbaut, E., Vandenberghe, N. and Zaghbib-Turki, D., 2006. The Global Stratotype Section and Point for the base of the Danian stage (Paleocene, Paleogene, “Tertiary”, Cenozoic) at El Kef, Tunisia - original Definition and revision, Episodes 29, p. 263-273.
 36. -Molina, E., Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J.A., Gallala, N., Grajales-Nishimura, J.M., Murillo-Muñeton, G. and Zaghbib-Turki, D., 2009. The Global Stratotype Section and Point for the base of the Danian stage (Paleocene, Paleogene, “Tertiary”, Cenozoic): auxiliary sections and correlations, Episodes 32, p. 84-95.
 37. -Monechi, S., Reale, V., Bernaola, G. and Balestra, B., 2013. The Danian/Selandian boundary at Site 1262 (South Atlantic) and in the Tethyan region: Biomagnetostratigraphy, evolutionary trends in fasciculiths and environmental effects of the Latest Danian Event. Marine Micropaleontology, v. 98, p. 28-40.
 38. -Najafpour, A., Mahanipour, A. and Dastanpour, M., 2014. Calcareous Nannofossil biostratigraphy of Late Campanian-Early Maastrichtian sediments in southwest Iran: Arab Journal Geoscience, v. 8, p. 6037-6046.
 39. -Odin, G.S., Hancock, J.M., Antonescu, E., Bonnemaison, M., Caron, M., Cobban, W.A., Dhondt, A., Gaspard, D., Ion, J., Jagt, J.W.M., Kennedy, W.J., Melinte, M., Ne´raudeau, D., von Salis, K. and Ward, P.D., 1996. Definition of a Global Boundary Stratotype Section and Point for the Campanian/Maastrichtian boundary, Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Sciences de la Terre 66 (Suppl.), 111e117.
 40. -Odin, G.S., 2001. The Campanian-Maastrichtian stage boundary: characterisation at Tercis les Bains (France): correlation with Europe and other continents: IUGS Special Publication (monograph) Series 36; Developments in Palaeontology and Stratigraphy Series 19, Elsevier Sciences Publ, Amsterdam, 910 p.
 41. -Okada, H. and Bukry, D., 1980. Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation (Bukry 1973, 1975), Marine Micropaleontology, v. 5, p. 321-325.
 42. -Perch-Nielsen, K., 1972. Remarks on Late Cretaceous to Pleistocene coccoliths from the North Atlantic, In A. S. Laughton, W. A. Berggren, F. Aumento, R. N. Benson, T. W. Bloxam, W. B. Bryan, D. Bukry, L. H. Burckle, J. R. Cann, A. H. Cheetham, A. D. Clarke, T. A. Davies, U. N. P. Franz, E. Hakansson, P. A. Haquebard, J. C. Hopkins, N. P. James, J. A. Jeletsky, G. Kelling, J. K. Langoria, L. F. Musich, H. Nelson, K. Perch-Nielsen, E. A. Pessagno, S. A. J. Pocock, A. S. Ruffman, P. J. C. Ryall, P. A. Sabine, J. E. van Hinte, G. P. Walker, R. B. Whitmarsh, (Eds.) Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, v. 12, p. 1003-1069.
 43. -Perch-Nielsen, K., 1979. Calcareous nannofossil zonation at the Cretaceous/Tertiary boundary in Denmark, Proceedings Cretaceous-Tertiary Boundary Eventssymposium: Copenhagen, v. 1, p. 120-126.
 44. -Perch-Nielsen, K., 1981. New Maastrichtian and Paleocene calcareous nannofossils from Africa, Demnark, the USA and the Atlantic, and some Paleocene lineages: Eclogae Geol., v. 73, p. 831-863.
 45. -Perch-Nielsen, K., 1982. Maastrichtian coccoliths in the Danian: survivors or reworked ‘dead bodies’? Abstracts IAS meeting, Copenhagen, v. 122.
 46. -Perch-Nielsen, K., 1985. ‘Mesozoic Calcareous Nannofossil’; In: Bolli, H.M., Saunders, J.B., and Perch-Nielsen, K. (Eds); Plankton Stratigraphy, Cambridge Earth Sciences Series, Cambridge Univ. Press, p. 329- 426.
 47. -Razmjooei, M.J., Thibault, N., Kani, N., Mahanipour, A., Boussaha, M. and Korte, C., 2014. Coniacian- Maastrichtian Calcareous nannofossils biostratigraphy and carbon-isotope stratigraphy in the Zagros Basin (Iran): consequences for the correlation of Late cretaceous Stage Boundaries between the Tethyan and Boreal realms: Newsletters on stratigraphy, v. 47(2), p. 183-209.
 48. -Roth, P.H., 1978. Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of the northwestern Atlantic Ocean. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, v. 44, p. 731-760.
 49. -Self-Trail, J.M., 2001. Biostratigraphic subdivision and correlation of upper Maastrichtian sediments from the Atlantic Coastal Plain and Blake Nose, western Atlantic, In: Kroon, D., Norris, R.D., Klaus, A. (Eds.), Western North Atlantic Palaeogene and Cretaceous Palaeoceanography, Geological Society of London Special Publications, London, v. 183, p. 93-110.
 50. -Self-Trail, J.M., 2002. Trends in late Maastrichtian calcareous nannofossil distribution patterns, Western North Atlantic margin, Micropaleontology, v. 48, p. 31-52.
 51. -Senemari, S. and Sohrabi Molla Usefi, M., 2012. Evaluation of Cretaceous-Paleogene boundary based on calcareous nannofossils in section of Pol Dokhtar, Lorestan, southwestern Iran: Arabian Journal of Science, v. 6, p. 3615-3621.
 52. -Senemari, S. and Azizi, M., 2012. Nannostratigraphy of Gurpi formation (cretaceous-tertiary boundary) in Zagros basin, southwestern Iran, World Applied Sciences Journal 1, v. 7(2), p. 205-210.
 53. -Sepehr, M. and Cosgrove, J.W., 2004. Structural framework of the Zagros fold–thrust belt, Iran, Marine and Petroleum Geology, v. 21, p. 829-843.
 54. -Sherkati, S. and Letouzey, J., 2004. Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran. Marine and Petroleum Geology, v. 21, p. 535-554.
 55. -Sissingh, W., 1977. ‘Biostratigraphy of Cretaceous calcareous nannoplankton’; Geologie Mijnbouw, v. 56, p. 37-65.
 56. -Stampfli, G.M. and Borel, G.D., 2002. A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons, Earth and Planetary Science Letters, v. 196, p. 17-33.
 57. -Steurbaut, E. and Sztrakos, K., 2008. Danian/Selandian boundary criteria and North Sea Basin-Tethys correlations based on calcareous nannofossil and foraminiferal trends in SW France, Marine Micropaleontology, v. 67, p. 1-29.
 58. -Thibault, N. and Gardin, S., 2006. Maastrichtian calcareous nannofossils biostratigraphy and paleoecology in the Equatorial Atlantic (Demerara Rise, ODP Leg 207 Hole 1258A): Revue de Micropaleontologie, v. 49, p. 199-214.
 59. -Thibault, N., 2016. Calcareous nannofossil biostratigraphy and turnover dynamics in the late Campanian-Maastrichtian of the Tropical South Atlantic, Revue de micropaleontology, v. 59, p. 57-69.
 60. -Varol, O., 1989. Palaeocene calcareous nannofossil biostratigraphy. In: Crux, J.A. and van Heck, S.E. (Editors), Nannofossils and their applications, Ellis Horwood, Chichester, p. 265-310.
 61. -Verge´ s, J., Goodarzi, M.G.H., Emami, H., Karpuz, R., Efstathiou, J. and Gillespie, P., 2011. Multiple detachment folding in Pusht-e Kuh arc, Zagros: Role of mechanical stratigraphy, in K. McClay, J. H. Shaw, and J. Suppe, eds., Thrust fault-related folding: AAPG Memoir 94, p. 69-94.
 62. -Voigt, S., Friedrich, O., Norris, R.D. and Scho¨nfeld, J., 2010. Campanian -Maastrichtian carbon isotope stratigraphy: Shelfeocean correlation between the European shelf sea and the tropical Pacific Ocean, Newsletters on Stratigraphy, v. 44, p. 57-72.