دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، آذر 1397 
بررسی امواج سرمای ناحیه غرب ایران

صفحه 51-67

10.29252/esrj.9.3.51

زهرا یارمرادی؛ قاسم کیخسروی؛ بهروز نصیری


زیست چینه‌شناسی سازند گورپی در طاقدیس اناران (ناحیه لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

صفحه 139-161

10.29252/esrj.9.3.139

سمیرا شهریاری گرایی؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار؛ امیرمحمد جمالی