دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، تیر 1397 (مقالات پژوهشی) 

علمی -پژوهشی

پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه‌خشک

صفحه 1-13

10.29252/esrj.9.1.1

مهوان حسن زاده بشتیان؛ عادل سپهر؛ محمد فرزام؛ معصومه بحرینی