به کارگیری روش‌های ترکیبی Fuzzy-AHP و Fuzzy-GAMMA جهت یافتن نواحی امیدبخش طلا در منطقه تخت سلیمان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استادیار گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy-AHP) برای مدل‌سازی پتانسیل کانی‌زایی طلا در منطقه تخت سلیمان به­عنوان یک روش دانش‌محور براساس وزن‌دهی به لایه‌های اکتشافی شاهد طبق نظر کارشناس متخصص، مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، ابتدا تمامی معیارها و زیر معیارهای حاصل از مجموعه داده‌های اکتشافی ژئوشیمیایی، دورسنجی، زمین‌شناسی و ساختاری با استفاده از روش AHP، وزن‌دهی شده و سپس براساس منطق فازی، در دامنه 0 تا 1 قرار گرفتند. سپس، تمامی لایه‌های فازی‌سازی شده مطابق اوزان اختصاص یافته، با یکدیگر تلفیق شدند و مدل نهایی پتانسیل کانی‌زایی طلا در محدوده مورد مطالعه براساس روش Fuzzy-AHP حاصل شد. هم‌چنین، در این پژوهش از یک روش فازی دیگری بر اساس عملگرهای فازی OR و GAMMA به نام روش Fuzzy-GAMMA با مقدار g=0.9 برای تولید نقشه نواحی امید بخش کانی‌زایی طلا در محدوده مطالعاتی استفاده شده است. در نهایت، مکان رخدادهای کانی‌زایی طلا برای مقایسه میزان صحت نتایج مورد استفاده قرار گرفتند که نتایج حاصل نشان دهنده دقت بالاتر روش Fuzzy-AHP نسبت به روش دیگر در مدل‌سازی نواحی امیدبخش می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of Fuzzy-AHP and Fuzzy-GAMMA approaches for discovering the prospectivity areas of Au mineralization in Takhte-Soleyman district

نویسندگان [English]

  • Reza Ghezelbash 1
  • Abbas Maghsoudi 2
  • Mehrdad Daviran 3
1 Ph.D Student in Exploration, Faculty of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Assistant Professor, Faculty of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
3 MS.c Student in Exploration, School of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Fuzzy analytical hierarchy process (Fuzzy-AHP) technique as a knowledge-driven approach relies on the geologist’s input to weight the importance of each evidence layer is applied for prospectivity modeling of Au mineralization within the Takhte-soleyman district. Firstly, in current study, all of the criteria and sub-criteria which are gained from exploratory data (geochemistry, remote sensing, geology and tectonic) are weighted by using AHP and thereafter are transformed into [0-1] range based on the fuzzy logic. All fuzzified layers according to the calculated weights were synthesized and prospectivity modeling of Au mineralization based on the Fuzzy-AHP technique was generated. In this study, it was used another fuzzy method based on the fuzzy operators (OR and GAMMA) that called “Fuzzy-GAMMA” to generate the map of promising areas of Au mineralization in the study area. Finally, in order to evaluate the ability of the applied methods in delineating reliable promising areas, locations of Au occurrences in the study area were used. Consequently, the results demonstrate the more acceptable outcomes for Fuzzy-AHP model by comparison with Fuzzy-GAMMA model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MPM
  • Fuzzy-AHP
  • Fuzzy-GAMMA
  • Synthesis
  • Au mineralization
  • Takhte-soleyman