دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، 1398 
ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود

صفحه 39-49

10.52547/esrj.10.1.39

عذرا خسروی چنار؛ سیدرضا حسین زاده؛ مرتضی فتاحی؛ محمد خانه باد


مدلسازی عددی توزیع واتنش در ناحیه فارس داخلی، کمربند چین خورده – رانده زاگرس

صفحه 108-128

10.52547/esrj.10.1.108

مرتضی احمدی رحمت؛ عزیز رحیمی چاکدل؛ نوید دهباشی قنواتی؛ حسن محسنی


مطالعه کانی شناسی و ژنز کانسار آهن کامو (میمه – اصفهان)

صفحه 244-255

10.52547/esrj.10.1.244

جهانگیر اسماعیلی؛ احمد خاکزاد؛ مهرداد بهزادی؛ منصور وثوقی عابدی