شناسایی عوامل شکل‌گیری حکومت‌های استبدادی و تداوم آن در منطقه خلیج‌فارس

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اشکال حکومت در مغرب و مشرق زمین که قدمتی به عمر انسان سیاسی دارد، حکومت استبدادی است. به لحاظ ساختار، شیوه مدیریت سیاسی و ماهیت، استبداد حکومتی است که در راس آن یک فرد مقتدر و خودکامه­ای با قدرت مطلق قرار دارد و هیچ قاعده و قانون، سنت و عرفی رفتار او را محدود و ممنوع نمی­سازد. حکومت استبدادی را باید از دیکتاتوری متفاوت دانست، دیکتاتوری حکومت طبقات بالا یا هیات حاکمه­ای محدود است که قدرت و رفتار سیاسی خود را موظف به یک سری قوانین معین و هنجارهای متداول در جامعه می­کند. می­توان گفت در منطقه خلیج­فارس از ابتدا تاکنون ساخت حکومت­ها تا حدود زیادی تحت­تأثیر محیط و عوامل جغرافیایی که عموماً بستر شکل­گیری یک نظام حکومتی است، بوده است. مقاله حاضر با شیوه­ی توصیفی – تحلیلی درصدد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر شکل­گیری دولت­های استبدادی در کشورهای منطقه خلیج­فارس است و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، وضعیت آب و کشاورزی، رانتیر یسم، پیمان­های امنیتی، دستگاه دیانت، نظام ایلی و قبیلگی منجر به شکل­گیری، صورت­بندی، تکامل و تداوم حکومت­های استبدادی در این منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting the formation of authoritarian regimes and its continuity in the Persian Gulf region

نویسندگان [English]

  • bahador zarei 1
  • SHAHABODDIN SHAFI 2
1 Assistant Professor, Department of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
2 MS.c Student in Political Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Despotic rule is one of the governmental forms accoss the world. It goes back to the dawn of man’s political life. In terms of structure, technique of political administration and nature, despotism comprises of a government on top of which there is an authoritative and autocrat person with totalitarian power where no rule and law and tradition and norm may restrict and bar his/ her behavior. Despotic rule is assumed to be different from dictatorship. Dictatorship is the ruling by high class or limited governing group that requires their political power and behavior to observe a series of certain rules and prevalent norms in the community. This makes it different from despotism. For centuries, structure of governments in the Persian Gulf region has been mainly influenced by geographic environment and factors that generally acted as platform to form a rulling system. The present essay has been conducted by descriptive-analytic method in order to identify effective factors in he formation of despotic governments in the Persian Gulf Region.The results of study show that some factors including geographic situation, water and farming status, rentier governing bodies, security pacts, religious system, tribal and ethnic system are led to the formation, composition, development, and persistence of despotic governments in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • despotism
  • geography
  • Rentier
  • Security pacts
  • Religious system
  • Tribal and ethnic system