دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1398 
1. بررسی و تعیین عوامل موثر بر کیفیت منابع آب دشت گله‌دار، جنوب فارس

صفحه 1-14

10.52547/esrj.10.3.1

روح اله آدینه وند؛ جابر مظفری زاده؛ زهرا سجادی؛ عبدالحمید انصاری


13. ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

صفحه 214-230

10.52547/esrj.10.3.214

محمد پروین؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا