مطالعه پتروفابریک و میکروتکنونیک سنگ‌های دگرگونی جنوب‌شرق فریمان به منظور بازسازی تحولات دگرگونی منطقه

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

گستره دگرگونی فریمان درجنوب شرق مشهد واقع شده است و شامل شیست‌های آندالوزیت‌دار با میان لایه‌هایی از آهک‌های تبلور مجدد یافته و کوارتزیت می‌باشد. واحدهای لیتولوژیکی مجاور این دگرگونی‌ها شامل مجموعه دگرگون شده کمپلکس سیبک می‌باشد. هدف از این مطالعه درک فرایند‌های دگرگونی و سرگذشت و تحولات دگرگونی در منطقه می‌باشد زیرا این منطقه یکی از شاخص‌ترین دگرگونی‌های نوع فشار پایین–حرارت بالا در ایران قلمداد می‌شود. با توجه به شواهد صحرایی و میکروسکوپی نظیر شیستوزیته و خطواره‌ها و ریزساختارهای موجود, دو مرحله دگرشکلی D1 و D2 طی رویدادهای دگرگونی اتفاق افتاده است. این شیست‌ها متحمل یک مرحله دگرگونی ناحیه‌ای دما بالا – فشار پایین در حد رخساره آمفیبولیت بالایی شده‌اند و سپس یک مرحله دگرگونی دما پایین دیناموترمال همراه با دگرشکلی در اثر جایگیری و بالا آمدن پوسته پایینی در شیست‌ها وکمپلکس مجاور آنها اتفاق افتاده است. به علاوه از شواهد چنین برمی‌آیدکه بعد از وقوع این رخداد شرایط تکتونیکی بسیار فعالی (نظیر زون‌های برشی) در منطقه حاکم شده و باعث دگرشکلی در این شیست‌ها و مجموعه سنگ‌های آذرین مجاور آن‌ها شده است. زمان بالا آمدگی و جایگیری نپ احتمالا بعد از کرتاسه بوده است. حرکات تکنونیکی گفته شده احتمالا با زمین درز سبزوار در ارتباط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrophabric and Microtectonic studies of the metamorphic rocks in southeast of Fariman in order to reconstruct the metamorphism evolution

نویسندگان [English]

  • fereshteh Ranjbarmoghadam 1
  • Fariborz Masoudi 1
  • Masoud Homam 2
  • Mohammad Mohajel 3
1 Departement of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti Univercity, Tehran, Iran
2 Departement of Geology, Sciences Faculty, Ferdousi Univercity of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Departement of Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi Univercity, Tehran, Iran
چکیده [English]

IntroductionFariman metamorphic complex located in Northeast of Iran and indicative different metamorphism and deformation phases. This area is similar to many others Precambrian metamorphic rocks in central Iran that metamorphed in upper amphibolite facies and Sillimanite zone. In this research microfabric of andalusite schists and magmatic rocks investigated in order to constrain P-T path during metamorphic events.Materials and methodsStudied metamorphic complex contain metasandstone (metapsemites), metagraywack and metacarbonates are as interlayered with metapelitic rocks that are major part of metamorphic rocks in study area. The metamorphic volcanic rocks also are seen that named Sibac complex and are in contact with granitic and gabbroic rocks. For petrography and microfabric studies, 80 oriented samples selected from andalusite schists and igneous rocks from Sibac complex. The samples cut and thin sections prepared. Results and DiscussionMetamorphic rocks of Fariman have effected by two deformation phases, D1 and D2. D1 phase related to M1 that is a regional metamorphism event and D2 as an active deformation is related to dynamothermal metamorphism of M2. M2 reveals emplacement of nap and outcropping of lower crust and present an erosion window of neoprotrozoic rocks that are appeared as an uplift formation from central Iran basement that emplaced close to Paleozoic-Cenozoic sedimentation. The retrograde event has affected metamorphic rocks after M2. Evidences of this retrograde metamorphism are change andalusite to chlorite and muscovite or sericite and muscovite, growth of chlorite and talc in rim or on the other mineral, forming of tourmaline in rim of andalusite or in the veins. The D1 phase created schistosity S1, D2 has folded S1 and has formed S2 schistosite. Microstructure evidence, mineral paragenises and estimated Pressure and temperature show an anticlockwise P-T path that involving advective heating in result of intrusive abundant magma into lower- middle crust. The peak of Metamorphism followed by isobaric cooling. The affect of shearing motion is not equal in throughout of study area and in different rocks. Microtectonic evidences indicate a deformation in both ductile and brittle conditions with dextral component. Shear zones spatially can be observed in south and southwest of study area and has been made mylonites and phylonite type rocks.ConclusionIn Fariman area, first high T-low P metamorphism occurred, and followed by dynamothermal metamorphism with shear zones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deformation phases D1 & D2
  • Regional metamorphism
  • Dynamothermal metamorphism
  • P-T path