مدلسازی عددی توزیع واتنش در ناحیه فارس داخلی، کمربند چین خورده – رانده زاگرس

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمینشناسی تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

2 استادیار زمینشناسی تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

3 دکتری زمینشناسی تکتونیک، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران

4 دانشیار زمینشناسی رسوبشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

بخش میانی ناحیه فارس کمربند چین خورده – رانده زاگرس دارای پیچیدگی های هندسی و ساختاری زیادی است. یکی از دلایل اصلی این پیچیدگی حضور و فعالیت گسل­های امتداد لغز احتمالا پی سنگی در  این منطقه می­باشد. در این تحقیق با بهره­گیری از روش مدلسازی عددی و بررسی سناریوهای مختلف حضور و فعالیت گسل­های سبزپوشان، سروستان و نظام­آباد و مدلسازی الگوی توزیع واتنش، به بررسی نقش و تاثیر این گسل­ها در ایجاد پیچیدگی های هندسی و ساختاری منطقه پرداخته شده است.  این مدلسازی با استفاده از روش اجزا محدود و  بهره­گیری از نرم­افزار متمتیکا و با در نظر گرفتن جهت تعیین شده تنش در بخش میانی فارس و شبیه­سازی اعمال آن بر منطقه­ای با حضور گسل­ها و در سناریوهای حضور و عدم حضور هریک از گسل­ها انجام شده است. نتایج به دست آمده دلالت بر نقش پررنگ گسل نظام­آباد در حضور گسل­های سروستان و سبزپوشان به­طور هم­زمان در توزیع واتنش و ایجاد هندسه فعلی ساختارهای موجود در منطقه مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical modeling of strain distribution in the central Fars area, Zagros Fold –Thrust belt

نویسندگان [English]

  • Morteza Ahmadi Rahmat 1
  • Aziz Rahimi 2
  • Navid Dehbashi 3
  • Hasan Mohseni 4
1 Ph.D Student in Tectonic Geology, Faculty of Sciences, Golestan University
2 Assistant Professor, Faculty of Sciences, Golestan University
3 Ph.D in Tectonic Geology, Exploration Directorate, National Iranian Oil Company
4 Associate Professor, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

The central part of Fars province of the Zagros fold – thrust belt has complex geological structure and geometry probably due to activity of major basement strike slip faults. In this research numerical modelling were used considering different scenarios of the possible roles of Sarvestan, Sabz-Pushan and Nezam-Abad faults for strain distribution modelling. Models were constructed using FEM method and Mathematica software applying local convergence direction of Iranian and Arabian plates in the Fars area and different scenarios of presence of each of three faults. Results revealed vital role of the Nezam-Abad fault in coeval activity of Sarvestan and Sabz-Pushan faults at the time in forming of the geometry of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strain distribution
  • Zagros
  • Sabz-Pushan faults
  • Sarvestan
  • Nezam-Abad
  • numerical modeling