ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه زلزله شناسی، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

4 استادیار رسوب‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نهشته­های مخروط­افکنه­ها و پادگانه­های آبرفتی، بخش مهمی از مجموعه رسوبات منتسب به دوره کواترنری هستند که معرف حوضه­های بالادست خود می­باشند. در این مطالعه با برداشت 14 نمونه از این نهشته­ها در حوضه آبریز رودخانه کال شور در شمال شرق ایران، به بررسی ویژگی­های ژئوشیمی و هم­چنین ویژگی­های رسوبی، بافت و اندازه ذرات آنها پرداخته شده است. طی مطالعات آزمایشگاهی، نمونه­ها آنالیز دانه­بندی و سپس درصد اکسیدهای اصلی و فرعی هر یک از آنها بررسی گردید. آنالیز اندازه ذرات این رسوبات نشان­دهنده گردشدگی متوسط، جورشدگی ضعیف و دانه­بندی عادی با بافت ماسه، گراول و گراول ماسه­ای است. هم­چنین داده­های حاصل از آزمایشات ژئوشیمیایی اکسیدهای اصلی و فرعی و نمودارهای مربوط به آنها نشان داد جایگاه زمین­ساختی این رسوبات بر پایه نمودارهای ژئوشیمیایی، محدوده قوسی اقیانوسی و محدوده قوسی قاره­ای است. افزون بر این نتایج حاصل از نمودار تغییراتCO2  و بررسی اکسیدهای اصلی، بیانگر میزان هوازدگی کم و شرایط آب و هوایی خشک در زمان رسوب­گذاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry of quaternary deposits of the Kal-Shour River, Binalood

نویسندگان [English]

  • Azra Khosravi chenar 1
  • Seyyed Reza Hosseinzade 2
  • Morteza Fattahi 3
  • Mohammad Khanehbad 4
1 Ph.D Student in Geomorphology, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor, Department of Seismology, Faculty of Geophysics, University of Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Deposits of terraces and alluvial fans are an important part of the sedimentary series of the Quaternary period that represents the characteristics of their upstream basins. In this study were determined 14 samples of these deposits were collected from the catchment of Kalshoor River in northeastern Iran. In each sample, geochemical and sedimentary characteristics, texture and particle size, element oxides of each of them were investigated. The particle size distribution of the sediments indicates average roundness, poor soreness and normal graining with sand, gravel and sandy gravel. The tectonic setting of these sediments on basing geochemical diagrams placed in the oceanic arc and continental arc setting. Also, determining the effect of weathering in the source area of these deposits using the chemical index of alteration (CIA) suggested the low degree of weathering and dry weather conditions in the source area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sedimentary analysis
  • Provenance
  • North-East of Iran
  • Source area
  • Quaternary deposit